Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

EU představuje plány pro přiměřené, spolehlivé a udržitelné důchody

Brusel 16. února 2012 – Důchody jsou dnes hlavním zdrojem příjmu přibližně jedné čtvrtiny obyvatel EU a odkázány na ně budou ve svém pozdějším věku i mladší generace obyvatel Evropy. Miliony osob budou ve stáří vystaveny chudobě, pokud v Evropě nebude řešena otázka poskytování přiměřených důchodů nyní i v budoucnu. Evropa rovněž stárne, neboť lidé se dožívají vyššího věku a mají rovněž méně potomků. Již od příštího roku se počet osob ve věkové kategorii pracujících v EU začne snižovat. Důchody vystavují národní rozpočty zvýšeným finančním tlakům, což finanční a hospodářská krize ještě zesiluje. Aby toto úsilí podpořila, zveřejnila Evropská komise bílou knihu o přiměřených, spolehlivých a udržitelných důchodech. Kniha rozebírá možnosti pro řešení závažné problematiky v oblasti našich důchodových systémů ze strany EU a členských států. Navrhuje škálu iniciativ, jež napomohou vytvořit optimální podmínky tak, aby lidé, kteří jsou schopni pracovat déle, mohli této příležitosti využít. Důsledkem bude zlepšení rovnováhy mezi časem stráveným v práci a v důchodu. Tyto iniciativy rovněž zajistí, aby si lidé při svém přestěhování do jiné země mohli zachovat svá důchodová práva, napomohou lidem k tomu, aby si mohli na svůj důchod naspořit více finančních prostředků a zabezpečí dodržení příslibů týkajících se poskytování důchodů, aby byla naplněna očekávání občanů, pokud jde o výši důchodů, které v penzi obdrží.

Při představování bílé knihy novinářům v Bruselu uvedl László Andor, komisař EU pro zaměstnanost, sociální věci a začlenění: „Zabezpečení přiměřených důchodů v budoucnu je možné, budeme-li důsledně plnit naše závazky k reformám. Dopady stárnutí musíme řešit právě nyní, neboť do důchodu odcházejí silné populační ročníky a méně mladých lidí vstupuje na trh práce. Avšak na řešení této problematiky ještě není příliš pozdě.“ Komisař doplnil, že prodloužení důchodového věku je významné, neboť nedávné průzkumy Eurobarometru ukazují, že řada Evropanů by na trhu práce setrvala i po dosažení důchodového věku, budou-li nastaveny vhodné podmínky.

Načasování bílé knihy se shoduje s Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012. Bílá kniha rozvíjí výsledky rozsáhlých konzultací zahájených v červenci roku 2010. Věnuje se průřezově různým oblastem politik a důsledně vychází z Roční analýzy růstu 2012, kterou připravuje Komise. Opatření na evropské úrovni podpoří a doplní národní důchodové reformy. Bílá kniha zejména navrhuje:

  • zlepšit příležitosti u starších pracovníků, přičemž vyzvala sociální partnery, aby přizpůsobili pracoviště a postupy na trhu práce, a využít k zapojení starších pracovníků do pracovního procesu Evropský sociální fond. Prodloužení pracovního života je hlavním tématem Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012,

  • rozvinout doplňkové soukromé důchodové systémy, přičemž v tomto ohledu povzbuzuje sociální partnery a podporuje členské státy, pokud jde o optimalizaci daňových a jiných výhod,

  • zvýšit spolehlivost doplňkových důchodových systémů, a to i prostřednictvím přezkumu směrnice o institucích zaměstnaneckého penzijního pojištění (IZPP) a zlepšit informovanost spotřebitelů,

  • umožnit slučitelnost doplňkových důchodů a mobility prostřednictvím legislativy na ochranu důchodových práv mobilních pracovníků a podporou zřizování služeb evidence důchodů v celé EU. Tak mohou být občanům poskytovány informace o jejich důchodových nárocích a simulace jejich příjmů po odchodu do důchodu,

  • povzbudit členské státy při prosazování prodloužení pracovního života napojením věku odchodu do důchodu na naději dožití, omezením možností odchodu do předčasného důchodu a vyrovnáváním rozdílů mezi ženami a muži v oblasti důchodů,

  • pokračovat ve sledování přiměřenosti, udržitelnosti a spolehlivosti důchodů a podporovat důchodové reformy ve členských státech.

Souvislosti:

Lidé v důchodu představují významný a rychle rostoucí podíl obyvatelstva EU (120 milionů osob nebo 24 %), zejména pokud důchodového věku dosahují silné populační ročníky a klesá počet mladých lidí vstupujících na trh práce poprvé. V roce 2008 připadali čtyři lidé v produktivním věku (15–64 let) na každého občana EU ve věku 65 a více let. Do roku 2060 tento poměr klesne na dva ku jednomu. Dopady demografického stárnutí ještě více prohlubuje hospodářská krize. Důchody již nyní představují velmi významný podíl veřejných výdajů: v průměru jde dnes o 10 % HDP s možným nárůstem na 12,5 % v roce 2060. I když všechny země čelí podobným demografickým výzvám, situace jednotlivých zemí je velmi odlišná, neboť výdaje na veřejné důchody činí v současnosti v rozmezí od 6 % HDP u Irska po 15 % u Itálie. Zatímco krizí vyvolaná klesající míra zaměstnanosti, v jejímž důsledku dochází ke snižování objemu příspěvků na důchody, postihuje průběžně financované důchodové systémy, na fondové systémy dopadá klesající hodnota aktiv a propad zisku.

I když důchodové systémy náleží z převážné většiny do pravomoci členských států, může EU i v této oblasti přispět, a to prostřednictvím právních předpisů ovlivňujících fungování vnitřního trhu, finanční podporou za účelem prodloužení účasti starších pracovníků na trhu práce, koordinací politik a vzájemným učením. Reformy důchodových systémů jsou hodnoceny v rámci strategie Evropa 2020. V roce 2011 bylo pro 16 členských států vydáno konkrétní doporučení jednotlivým zemím a v rámci memoranda o porozumění se k důchodovým reformám přihlásilo dalších pět zemí (více informací viz příloha 3 bílé knihy).

Více informací:

Bílá kniha o důchodech:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7341&langId=en

Eurobarometr k aktivnímu stárnutí

IP/12/16 + Memo/12/10 o aktivním stárnutí

Internetová stránka Evropské komise o důchodech – sociální věci:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=752&langId=en

Internetová stránka Evropské komise o důchodech – vnitřní trh:

http://ec.europa.eu/internal_market/pensions/index_en.htm

Internetová stránka Evropské komise o důchodech – hospodářské a finanční záležitosti:

http://ec.europa.eu/economy_finance/structural_reforms/ageing/pensions/index_en.htm

Viz rovněž:

VNR: Překlenování rozdílů v oblasti důchodů v Evropě

Videoanimace k důchodům

Contact :

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)

Nadège Defrere (+32 2 229 45 44)


Side Bar