Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

ЕС представя планове за адекватни, сигурни и устойчиви пенсии

Брюксел, 16 февруари 2012 г. – В днешно време пенсиите са основен източник на доходи за около една четвърт от населението на ЕС, а на един по-късен етап от живота си младите европейци също ще разчитат на тях. Милиони хора могат да се сблъскат с бедността на старини, ако Европа не изпълни своя ангажимент за приемливи пенсии сега и в бъдеще. Населението на Европа застарява и поради факта, че хората живеят по-дълго и имат по-малко деца. От следващата година работещата част от населението на ЕС ще започне да намалява. Пенсиите оказват все по-силен финансов натиск върху националните бюджети, особено в съчетание с финансовата и икономическата криза. За да подпомогне тези усилия, Комисията публикува Бяла книга за адекватни, сигурни и устойчиви пенсии. В нея се разглеждат начините, по които ЕС и държавите-членки могат да работят, за да се справят с най-големите предизвикателства пред нашите пенсионни системи. Представят се инициативи, които да допринесат за създаването на подходящи условия, така че онези, които имат възможност, да продължат да работят, което би довело до по-добър баланс между времето, прекарано в работа, и това в пенсия; да гарантират, че хората, които се преместват в друга държава, ще могат да запазят своите пенсионни права; да помогнат на хората да спестяват повече и да гарантират, че обещанията за пенсии ще бъдат спазени и че когато се пенсионират, хората ще получат това, което очакват.

По време на представянето на Бялата книга пред медиите в Брюксел комисарят на ЕС Ласло Андор, отговарящ за заетостта, социалните въпроси и приобщаването, заяви: „Можем да гарантираме адекватни пенсии за в бъдеще, ако изпълним поетите ангажименти за реформа. Вече усещаме ефекта от застаряването - поколението от следвоенния бум на раждаемостта вече се пенсионира, а навлизащите на пазара на труда млади хора са по-малко. Но все още не е твърде късно да преодолеем тези предизвикателства“. Комисарят добави, че увеличаването на пенсионната възраст е важно, тъй по данни от неотдавнашно изследване на Евробарометър много европейци биха продължили да работят и след достигане на пенсионна възраст, ако условията са подходящи.

Публикувана през 2012 г. – Европейска година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията, бялата книга се основава на резултатите от обширна консултация, чието начало бе поставено през юли 2010 г. Тя засяга различни области на политиката и съответства изцяло на изготвения от Комисията годишен обзор на растежа за 2012 г. Мерките на европейско равнище ще подпомагат и допълват националните пенсионни реформи. В бялата книга по-специално се предлага:

  • да се създадат по-добри възможности за по-възрастните работници, като се приканят социалните партньори да адаптират практиките на работното място и на пазара на труда и като се използва Европейският социален фонд, за да се помогне на по-възрастните работници да започнат работа. Да се предостави възможност на хората да работят по-дълго е основен акцент на Европейска година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията;

  • да се създадат допълнителни частни пенсионни схеми, като се насърчават социалните партньори да създадат такива схеми, а държавите-членки – да оптимизират данъчните и други видове стимули;

  • да се повиши сигурността на допълнителните пенсионни схеми, в т.ч. чрез преразглеждане на директивата относно институциите за професионално пенсионно осигуряване (ИППО) и по-добро информиране на потребителите;

  • да се осигури съвместимост на допълнителните пенсии и мобилността чрез законодателство, което защитава пенсионните права на мобилните работници и чрез насърчаване на създаването на системи за пенсионно проследяване на цялата територия на ЕС. Те могат да предоставят на гражданите информация относно пенсионните права, както и прогнози за техните доходи след пенсиониране.

  • да се насърчат държавите-членки да допринасят за по-дълъг трудов живот, като обвързват пенсионната възраст с очакваната продължителност на живота, ограничават достъпа до предсрочно пенсиониране и преодоляват различията в размера на пенсиите между мъжете и жените.

  • да продължи да се извършва мониторинг на адекватността, устойчивостта и сигурността на пенсиите и да се подкрепят пенсионните реформи в държавите-членки.

Контекст:

Пенсионерите представляват значителен и бързо растящ дял от населението на ЕС (120 милиона души или 24 %), което се дължи основно на факта, че поколението от следвоенния бум на раждаемостта достига пенсионна възраст, а броят на работещите хора в трудоспособна възраст намалява. През 2008 г. на всеки гражданин на ЕС над 65-годишна възраст се падаха четирима души в трудоспособна възраст (15—64 години). До 2060 г. това съотношение ще спадне на едно към две. Ефектът от застаряването на населението се утежнява допълнително от икономическата криза. Пенсиите представляват много голям дял от публичните разходи; към днешна дата средно около 10 % от БВП, като през 2060 г. този дял вероятно ще се увеличи на 12,5 %. При разходи за обществени пенсии от 6 % в Ирландия до 15 % в Италия понастоящем обаче е ясно, че държавите са в доста различни ситуации, въпреки че са изправени пред сходни демографски предизвикателства. Докато чрез спадащите нива на заетост и съответно по-ниските пенсионни вноски кризата засяга разходнопокривните пенсионни схеми, капиталовите пенсионни схеми са засегнати от намаляващата стойност на активите и намалените печалби.

Докато пенсионните системи до голяма степен са от компетентността на държавите-членки, ЕС може да допринесе чрез законодателство по въпросите, които засягат функционирането на вътрешния пазар, с финансово подпомагане, с помощта на което възрастните хора да останат на трудовия пазар, с координиране на политиките и взаимно обучение. Реформите на пенсионните системи се оценяват в рамките на стратегията „Европа 2020“. През 2011 г. 16 държави-членки получиха индивидуални препоръки в областта на пенсиите, а други 5 се включиха към пенсионните реформи като част от своите меморандуми за разбирателство (за повече подробности вж. приложение 3 към бялата книга).

За повече информация:

Бялата книга за пенсиите:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7341&langId=en

Проучване на Евробарометър относно активния живот на възрастните хора

IP/12/16 + Mémo/12/10 относно активния живот на възрастните хора

Уебсайт на Европейската комисия, посветен на пенсиите - социални въпроси:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=752&langId=bg

Уебсайт на Европейската комисия, посветен на пенсиите - вътрешен пазар:

http://ec.europa.eu/internal_market/pensions/index_en.htm

Уебсайт на Европейската комисия, посветен на пенсиите – икономически и финансови въпроси:

http://ec.europa.eu/economy_finance/structural_reforms/ageing/pensions/index_en.htm

Вж. също:

Информационен видеоматериал:

Преодоляване на различията в размера на пенсиите в Европа

Анимационен видеоклип за пенсиите

Contact :

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)

Nadège Defrere (+32 2 229 45 44)


Side Bar