Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 19. detsember 2012

Lennundus: komisjon esitab ettepaneku uute eeskirjade kohta, et vältida lennuõnnetusi

Täna esitas Euroopa Komisjon ettepaneku selliste lennureisijatele tõhusamat kaitset pakkuvate uute eeskirjade kohta, mille eesmärk on vähendada lennuõnnetuste ja surmajuhtumite arvu tänu vahejuhtumeid käsitlevate andmete paremale kasutamisele. Vahejuhtum on lennuohutuse kontekstis aset leidev mis tahes sündmus, mis võib, aga ei pruugi lõppeda õnnetusega, kuid on väärt talletamist ja analüüsimist. Peale selle tõhustataks uute eeskirjade abil liikmesriikidevahelist teabevahetust. See seadusandlik ettepanek on Euroopa tulevase lennuohutussüsteemi põhielement, mille eesmärk on võtta Euroopas kasutusele ennetav ja tõenditel põhinev ohutussüsteem, st süsteem, mille abil püütakse õnnetusi andmete kogumise ja analüüsimise kaudu prognoosida ja ära hoida, selmet alles pärast õnnetuse toimumist sellele reageerida.

Euroopa Komisjoni asepresident, transpordivolinik Siim Kallas ütles: „Aastas lendab Euroopas üle 800 miljoni reisija ja kahe järgmise kümnendi jooksul peaks liikluse maht kahekordistuma. Sellepärast on meie kohus teha kõik, mis võimalik, et vältida õnnetusi ning nendega kaasnevaid valu ja kannatusi. Uute eeskirjade abil liigutakse eesmärgi saavutamisele veidi lähemale. Euroopa Liit on maailmas lennuohutuse alal juhtiv piirkond ja peab selleks ka jääma.

Et saavutada lennuõnnetuste vältimine ennetava ja riskipõhise ohutussüsteemi kaudu, on vaja oskusteavet ja süsteemi kasutamise vahendeid. Esiteks tähendab see, et asjakohastest riskidest tuleb koostada täielik ülevaade ja mõista lennuohutust kahjustavaid asjaolusid. Teiseks peetakse silmas puuduste ja võimalike ohtude kõrvaldamiseks vajalike mehhanismide loomist. Praegu aga ei tegele ELi liikmesriigid nende küsimustega piisavalt. Lisaks on piiratud ka teabe kättesaadavus, sest liikmesriigid ei jaga kogutud andmeid piisaval määral.

Praeguse süsteemi lünkade täitmiseks teeb komisjon uues määruses ettepaneku:

  • tagada lennuohutusega seotud tegelike ja võimalike riskide täielik teadvustamine lennuohutusalaste vahejuhtumite kogumi täiendamise kaudu. Uute eeskirjade eesmärk on luua süsteem, mis sisendaks inimestele kindlustunnet teabe esitamisel;

  • tagada, et kogutud teavet analüüsitakse ja et praeguse lennuohutustaseme säilitamiseks või selle tõstmiseks võetakse vajalikke meetmeid ning et meetmete tulemuslikkust jälgitakse;

  • tagada, et kogutud teavet jagatakse nõuetekohaselt liikmesriikide vahel ning et seda kasutatakse ainult ohutuse suurendamiseks.

Mis saab edasi?

Ettepanekut arutavad ja täiendavad Euroopa Parlament ja nõukogu (liikmesriigid). Pärast teksti suhtes kokkuleppele jõudmist saab sellest Euroopa õigusakt, mis on siseriikliku õigusena vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Lisateave MEMO/12/1008

Lisateave lennuohutuse kohta http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/index_en.htm

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011DC0670:ET:NOT

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar