Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU godkänner Nya Zeelands normer för uppgiftsskydd för att öka handeln

Bryssel den 19 december 2012

Europeiska kommissionen har idag formellt erkänt Nya Zeelands skydd av personuppgifter, vilket banar väg för ökad handel med Europeiska unionen. Genom sitt beslut erkänner kommissionen att nya Zeelands normer för uppgiftsskydd är förenliga med EU:s, och att de garanterar ett tillfredsställande skydd för EU-medborgarnas personuppgifter. Målet är att underlätta ett fritt flöde av personuppgifter över gränserna så att företag som hanterar uppgifterna kan lita på rättssäkerhet när det gäller reglerna för uppgiftsskydd, samtidigt som man behåller en hög skyddsnivå för medborgarnas personuppgifter – vilket är en grundläggande rättighet för medborgarna i EU.

Vi arbetar med att reformera EU-reglerna för att garantera skydd av personuppgifter på hemmaplan, men vi måste också se till att EU:s medborgares personuppgifter är säkra när de överförs till länder utanför EU, sade vice ordförande Viviane Reding, EU:s kommissionär för rättsliga frågor. – Detta beslut är ännu ett steg för att främja handel med våra internationella partner och samtidigt bidra till att fastställa höga standarder för skydd av personuppgifter på global nivå.

Personuppgifter överförs i allt större utsträckning över gränserna och lagras på servrar i flera länder, både inom och utanför EU. I denna nya digitala tidsålder med sociala nätverk och datormoln där digitala data finns överallt och var som helst behöver vi stabila regler för överföring av personuppgifter utanför EU:s gränser.

Det finns också fördelar för ekonomin och handeln. Regler som erkänner en adekvat skyddsnivå för personuppgifter gör livet lättare för EU:s företag, eftersom de skapar rättssäkerhet för deras internationella transaktioner. Genom att erkänna uppgiftsskyddsbestämmelserna i ett tredjeland visar EU ett stort förtroende för landets generella regelverk, vilket underlättar överföring av personuppgifter och främjar EU:s handel med det landet.

Nya Zeeland är en framträdande medlem av Ekonomiska samarbetet i Asien och Stillahavsområdet – Apec. Den samlade handeln med varor mellan Nya Zeeland och EU uppgår till 6,7 miljarder euro per år medan handeln med tjänster är värd 3,1 miljarder euro årligen.

Bakgrund

EU:s direktiv om skydd av personuppgifter från 1995 tillämpas även på Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), som innefattar alla EU-länder samt Island, Liechtenstein och Norge.

Särskilda försiktighetsåtgärder måste vidtas när personuppgifter överförs till länder utanför EES som inte erbjuder skydd av personuppgifter på EU:s nivå. Utan sådana bestämmelser skulle de höga krav på dataskydd som fastställs i direktivet snabbt undermineras på grund av den lätthet med vilken data kan överföras i internationella nät.

Enligt direktivet får personuppgifter överföras till länder utanför EU och EES om en lämplig skyddsnivå säkerställs. Till exempel måste grundprinciperna i EU:s regler om uppgiftsskydd garanteras av rättsliga normer och det måste finnas en oberoende övervakning av dessa standarder.

Rådet och Europaparlamentet har gett kommissionen befogenhet att, på grundval av artikel 25.6 i direktiv 95/46/EG, fastställa om huruvida ett tredje land har en adekvat skyddsnivå genom nationell lagstiftning eller genom internationella åtaganden som landet gjort.

Effekten av ett sådant beslut är att personuppgifter kan flöda från de 27 EU-länderna och tre EES-länderna (Norge, Liechtenstein och Island) till det tredje landet utan att ytterligare skyddsregler krävs.

Kommissionen har hittills erkänt Andorra, Argentina, Kanada, Schweiz, Färöarna, Guernsey, Israel, Isle of Man, Jersey, Uruguay samt Förenta staternas safe harbor såsom system som erbjuder adekvat skydd.

I januari 2012 antog kommissionen ett förslag om att modernisera EU:s nuvarande rättsliga ram för skydd av personuppgifter (se IP/12/46 och MEMO/12/41). Enligt den nya lagstiftningen – för närvarande under diskussion i Europaparlamentet och rådet – skulle förfarandet i 1995 års direktiv för att bedöma om skyddsnivån är tillfredsställande fortsätta tillämpas, och man skulle dessutom bättre precisera kriterierna och kraven för att bedöma uppgiftsskyddet i ett tredjeland eller inom en internationell organisation.

Mer information

Europeiska kommissionen – Skydd av personuppgifter utanför EU

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/data-collection/data-transfer/index_en.htm

Europeiska kommissionen – Handel med Nya Zeeland

http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/new-zealand/

Webbplats för Viviane Reding, kommissionens vice ordförande och kommissionär med ansvar för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar