Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

EÚ v snahe podporiť obchod schválila normy Nového Zélandu na ochranu údajov

V Bruseli 19. decembra 2012

Európska komisia dnes formálne uznala, že osobné údaje sú na Novom Zélande dostatočne chránené, čím otvorila cestu intenzívnejšiemu obchodu s Európskou úniou. V rozhodnutí Komisie sa uznáva, že normy Nového Zélandu na ochranu údajov sú zlučiteľné s normami EÚ a zabezpečujú primeranú ochranu osobných údajov občanov EÚ. Cieľom je zjednodušiť voľný tok osobných údajov cez hranice, aby sa podniky, ktoré údaje spracúvajú, mohli spoliehať na právnu istotu v oblasti pravidiel ochrany údajov, a zároveň zachovávať vysoký štandard ochrany osobných údajov Európanov – základné právo občanov EÚ.

„Keď pracujeme na reformovaní pravidiel EÚ s cieľom zaručiť ochranu osobných údajov doma, musíme takisto zaistiť, aby boli údaje našich občanov bezpečné aj pri presune mimo EÚ“, uviedla podpredsedníčka a komisárka pre spravodlivosť Redingová. „Toto rozhodnutie je ďalším krokom na podporu obchodu s našimi medzinárodnými partnermi v snahe stanoviť vysoký štandard v oblasti ochrany osobných údajov na celosvetovej úrovni.“

Osobné údaje sa v čoraz vyššej miere presúvajú za hranice a ukladajú na servery v mnohých krajinách v rámci EÚ aj mimo ňu. V tomto novom digitálnom veku sociálnych sietí a výpočtových mračien, v ktorom sa digitálne údaje nachádzajú úplne všade, potrebujeme stabilné pravidlá na presun osobných údajov za hranice EÚ.

Prospech z nich bude mať aj hospodárstvo a obchod.Pravidlá, ktoré uznávajú primeranosť noriem na ochranu údajov uľahčia život podnikom EÚ tým, že poskytnú právnu istotu pri ich medzinárodnom podnikaní. Schválením pravidiel ochrany údajov tretej krajiny prejavuje EÚ značnú dôveru v jej celkové právne prostredie, čo uľahčuje presun osobných údajov a podporuje obchod EÚ s danou krajinou.

Nový Zéland je popredným členom fóra Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce. Celkový objem obchodu s tovarom medzi Novým Zélandom a EÚ zodpovedá 6,7 miliardy ročne, zatiaľ čo objem obchodu so službami je v hodnote 3,1 miliardy ročne.

Súvislosti

Smernica EÚ o ochrane údajov z roku 1995 sa vzťahuje na Európsky hospodársky priestor (EHP), do ktorého patria všetky krajiny EÚ, ako aj krajiny mimo EÚ, a to Island, Lichtenštajnsko a Nórsko.

Pri prevode osobných údajov do krajín mimo EHP, ktoré neposkytujú štandard EÚ na ochranu údajov, sa musia prijať osobitné ochranné opatrenia. Bez nich by bol vysoký štandard ochrany údajov stanovený smernicou EÚ o ochrane údajov rýchlo oslabený vzhľadom na to, aké je jednoduché presúvať tieto údaje v medzinárodných sieťach.

V smernici sa stanovuje, že osobné údaje možno presunúť do krajín mimo EÚ a EHP, keď je zaručená primeraná úroveň ochrany. V oblasti pravidiel ochrany údajov EÚ sa napríklad musia zaručiť základné zásady právnymi normami, nad ktorými musí existovať nezávislý dohľad.

Rada a Európsky parlament zverili Komisii právomoc určiť na základe článku 25 ods. 6 smernice 95/46/ES, či tretia krajina zabezpečuje primeranú úroveň ochrany prostredníctvom jej domácich zákonov alebo prostredníctvom jej medzinárodných záväzkov.

Na základe tohto rozhodnutia sa do týchto tretích krajín môžu prevádzať osobné údaje z 27 krajín EÚ a troch členských krajín EHP (Nórsko, Lichtenštajnsko a Island), a to bez toho, aby boli potrebné ďalšie záruky.

Komisia doteraz uznala, že vhodnú ochranu údajov zaručuje Andorra, Argentína, Kanada, Švajčiarsko, Faerské ostrovy, Guernsey, Izrael, Ostrov Man, Jersey a Uruguaj a režim „bezpečného prístavu“ (Safe Harbor scheme) Spojených štátov amerických.

V januári 2012 prijala Komisia návrh na modernizáciu súčasného právneho rámca EÚ na ochranu údajov (pozri IP/12/46 a MEMO/12/41). O tomto novom právnom predpise v súčasnosti rokujú Európsky parlament a Rada EÚ. Návrh zachováva postup, pri ktorom sa posudzuje zodpovedajúca úroveň ochrany, ako sa uvádza v smernici z roku 1995. Ďalej upresňuje kritériá a požiadavky na posúdenie úrovne ochrany údajov v tretích krajinách či medzinárodných organizáciách.

Viac informácií

Európska Komisia – Ochrana údajov mimo EÚ

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/data-collection/data-transfer/index_en.htm

Európska komisia – obchod s Novým Zélandom

http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/new-zealand/

Domovská stránka podpredsedníčky Európskej komisie a komisárky pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktné osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 1382)

Natasha Bertaud (+32 2 296 7456)


Side Bar