Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

EL kiidab heaks Uus-Meremaa andmekaitsenormid, seades eesmärgiks kaubandussuhete hoogustamise

Brüssel, 19. detsember 2012

Euroopa Komisjon tunnistas täna ametlikult, et Uus-Meremaa isikuandmete kaitse on piisav. See samm avab uusi võimalusi kaubavahetuse suurendamiseks Euroopa Liiduga. Komisjon otsusega tunnistatakse, et Uus-Meremaa andmekaitsenormid on kooskõlas ELi andmekaitsenormidega ning et nendega tagatakse ELi kodanike isikuandmete piisav kaitse. Eesmärk on lihtsustada isikuandmete piiriülest vaba liikumist, et isikuandmeid töötlevad ettevõtjad saaksid tugineda andmekaitse-eeskirjade õiguskindlusele. Samal ajal tagatakse Euroopa kodanike isikuandmete kaitse kõrge tase, mis on ELi kodanike üks põhiõigustest.

Kui me reformime ELi eeskirju nii, et nende abil oleks tagatud isikuandmete kaitse ELis, tuleb meil hoolitseda ka oma kodanike andmete turvalisuse eest siis, kui need edastatakse EList väljapoole,” sõnas ELi õigusküsimuste volinik ja komisjoni asepresident Viviane Reding. Selle otsusega elavdatakse kaubandust rahvusvaheliste partneritega ja edendatakse samaaegselt kõrgete normide kehtestamist isikuandmete kaitseks üleilmsel tasandil.”

Isikuandmeid edastatakse üha enam üle piiride ja neid hoitakse serverites paljudes riikides nii ELis kui ka sellest väljaspool. Isikuandmete ülekandmiseks väljapoole ELi piire on vaja rangeid eeskirju, kuna elame suhtlusvõrgustike ja pilvandmetöötluse digitaalajastul, kus digitaalandmed on igal pool laiali.

Kasu saavad ka majandus ja kaubavahetus. Eeskirjad, millega tunnistatakse andmekaitsenormide piisavust, lihtsustavad ELi ettevõtjate tegevust, kuna nii tagatakse rahvusvaheliste tehingute õiguskindlus. Kolmanda riigi andmekaitse-eeskirjade kinnitamise kaudu väljendab EL oma usaldust riigi üldise õiguskeskkonna suhtes ning see lihtsustab isikuandmete edastamist ja hoogustab ELi kaubandussuhteid kõnealuse riigiga.

Uus-Meremaa on Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna riikide majanduskoostöö (APEC) foorumi oluline liige. Uus-Meremaa ja ELi vahelise kaubavahetuse kogumaht on 6,7 miljardit eurot ja teenuskaubanduse kogumaht on 3,1 miljardit eurot aastas.

Taust

ELi 1995. aasta andmekaitsedirektiiv kohaldub Euroopa Majanduspiirkonnale, kuhu kuuluvad lisaks ELi liikmesriikidele Island, Liechtenstein ja Norra.

Isikuandmete edastamisel Euroopa Majanduspiirkonnast väljaspool asuvatesse riikidesse, kus ei ole tagatud ELi andmekaitsele omane kõrge tase, tuleb võtta erilisi ettevaatusabinõusid. Ilma nende ettevaatusabinõudeta õõnestuksid ELi andmekaitsedirektiiviga kehtestatud andmekaitse kõrged normid kiiresti, arvestades seda, kui lihtsalt liiguvad andmed rahvusvahelistes võrgustikes.

Direktiivis sätestatakse, et isikuandmeid saab edastada väljaspool ELi ja Euroopa Majanduspiirkonda asuvatesse riikidesse, kui neis on tagatud kaitse piisav tase. Näiteks peavad ELi andmekaitse-eeskirjade põhimõtted olema tagatud õigusnormidega, mille üle tuleb teostada sõltumatut järelevalvet.

Nõukogu ja Euroopa Parlament on komisjonile andnud volitused teha direktiivi 95/46/EÜ artikli 25 lõike 6 alusel kindlaks, et kolmas riik tagab piisava kaitsetaseme kas oma siseriiklike õigusaktide või endale võetud rahvusvaheliste kohustuste kaudu.

Selle otsuse tulemusena võivad isikuandmed ilma täiendavate tagatisteta vabalt liikuda 27st ELi liikmesriigist ja kolmest Euroopa Majanduspiirkonna riigist (Norra, Liechtenstein ja Island) sellistele nõuetele vastavatesse kolmandatesse riikidesse.

Praeguse seisuga on komisjon tunnistanud, et Andorra, Argentina, Kanada, Šveitsi, Fääri saarte, Guernsey, Iisraeli, Mani saare, Jersey ja Uruguay ning Ameerika Ühendriikide Safe Harbour programm tagavad piisava kaitsetaseme.

2012. aasta jaanuaris võttis komisjon vastu ettepaneku ajakohastada ELi andmekaitse praegust õigusraamistikku (vt IP/12/46 ja MEMO/12/41). Uue õigusakti kohaselt jätkatakse 1995. aasta direktiivis sätestatud andmekaitse piisavuse hindamist ja määratakse täpsemalt kindlaks kolmandate riikide või rahvusvaheliste organisatsioonide andmekaitse taseme hindamise kriteeriumid ja nõuded. Kõnealune õigusakt on praegu Euroopa Parlamendis ja ELi Nõukogus arutusel.

Lisateave:

Euroopa Komisjon – Andmekaitse väljaspool ELi

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/data-collection/data-transfer/index_en.htm

Euroopa Komisjon – Kaubavahetus Uus-Meremaaga

http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/new-zealand/

Asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi koduleht

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktisikud :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar