Navigation path

Left navigation

Additional tools

ευρωπαϊκη επιτροπη - δελτιο τυπου

Η ΕΕ εγκρίνει τα πρότυπα για την προστασία δεδομένων της Νέας Ζηλανδίας με σκοπό να δοθεί ώθηση στις εμπορικές συναλλαγές

Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 2012

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισε επίσημα την επάρκεια της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στη Νέα Ζηλανδία, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την τόνωση των εμπορικών συναλλαγών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απόφαση της Επιτροπής αναγνωρίζει ότι τα πρότυπα για την προστασία δεδομένων της Νέας Ζηλανδίας είναι συμβατά με εκείνα της ΕΕ και ότι εξασφαλίζουν την επαρκή προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών της ΕΕ. Σκοπός είναι να διευκολυνθεί η ελεύθερη ροή προσωπικών δεδομένων διαμέσου των συνόρων, έτσι ώστε στις επιχειρήσεις που χειρίζονται δεδομένα να παρέχεται ασφάλεια δικαίου σε ό,τι αφορά τους κανόνες προστασίας των δεδομένων, διατηρώντας ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Ευρωπαίων – που αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα των πολιτών στην ΕΕ.

«Παράλληλα με το έργο της μεταρρύθμισης των κανόνων της ΕΕ για την εξασφάλιση της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός της ΕΕ, πρέπει επίσης να βεβαιωθούμε ότι τα δεδομένα των πολιτών μας είναι ασφαλή και όταν διαβιβάζονται εκτός ΕΕ», δήλωσε η Αντιπρόεδρος κυρία Reding, Επίτροπος Δικαιοσύνης της ΕΕ. «Η απόφαση αυτή αποτελεί ένα ακόμη βήμα για την τόνωση των εμπορικών συναλλαγών με τους διεθνείς εταίρους μας, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην καθιέρωση υψηλών προδιαγραφών για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε παγκόσμιο επίπεδο».

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται όλο και περισσότερο διαμέσου των συνόρων και αποθηκεύονται σε εξυπηρετητές σε περισσότερες από μία χώρες τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ. Σ' αυτή τη θαυμαστή νέα ψηφιακή εποχή της κοινωνικής δικτύωσης και υπολογιστικών νεφών όπου τα ψηφιακά δεδομένα βρίσκονται παντού και πουθενά, χρειαζόμαστε σταθερούς κανόνες για τη διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πέραν των συνόρων της ΕΕ.

Επίσης, προκύπτουν οφέλη για την οικονομία και το εμπόριο. Οι κανόνες που αναγνωρίζουν την επάρκεια των προτύπων για την προστασία δεδομένων διευκολύνουν τη ζωή των επιχειρήσεων της ΕΕ παρέχοντάς τους ασφάλεια δικαίου στο πλαίσιο των διεθνών συναλλαγών τους. Επικροτώντας τους κανόνες προστασίας δεδομένων μιας τρίτης χώρας, η ΕΕ χορηγεί ουσιαστική ψήφο εμπιστοσύνης στο σύνολο του ρυθμιστικού περιβάλλοντός της χώρας πράγμα που διευκολύνει τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προωθεί το εμπόριο της ΕΕ με την εν λόγω χώρα.

Η Νέα Ζηλανδία είναι εξέχον μέλος του Φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού – APEC. Το σύνολο των εμπορικών συναλλαγών των αγαθών μεταξύ Νέας Ζηλανδίας και ΕΕ ανέρχεται σε 6,7 δισεκατ. ευρώ ετησίως, ενώ οι συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών ανέρχονται σε 3,1 δισεκατ. ευρώ ετησίως.

Ιστορικό

Η οδηγία της ΕΕ του 1995 για την προστασία των δεδομένων εφαρμόζεται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), ο οποίος περιλαμβάνει όλες τις χώρες της ΕΕ, καθώς και την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία.

Ειδικές προφυλάξεις πρέπει να λαμβάνονται κατά τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε χώρες εκτός του ΕΟΧ, οι οποίες δεν παρέχουν ενωσιακά πρότυπα για την προστασία των δεδομένων. Χωρίς τις προφυλάξεις αυτές, τα υψηλά πρότυπα προστασίας των δεδομένων που καθιερώνει η οδηγία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων μπορούν γρήγορα να υπονομευθούν, δεδομένης της ευκολίας με την οποία τα δεδομένα μπορούν να διακινηθούν μέσω των διεθνών δικτύων.

Η οδηγία ορίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα είναι δυνατόν να διαβιβασθούν σε χώρες εκτός της ΕΕ και του ΕΟΧ, όταν είναι εξασφαλισμένο ένα ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας. Για παράδειγμα, οι βασικές αρχές των κανόνων προστασίας των δεδομένων της ΕΕ πρέπει να είναι εγγυημένες από νομικά πρότυπα και πρέπει να υπάρχει ανεξάρτητη εποπτεία αυτών των προτύπων.

Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν εκχωρήσει στην Επιτροπή την εξουσία να καθορίζει, βάσει του άρθρου 25 παράγραφος 6 της οδηγίας 95/46/ΕΚ, κατά πόσον μια τρίτη χώρα εξασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας μέσω του εθνικού της δικαίου ή μέσω των διεθνών δεσμεύσεων που έχει αναλάβει.

Μια τέτοια απόφαση έχει ως αποτέλεσμα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να μπορούν να κυκλοφορούν από τις 27 χώρες της ΕΕ και τις τρεις χώρες μέλη του ΕΟΧ (Νορβηγία, Λιχτενστάιν και Ισλανδία) προς την εν λόγω τρίτη χώρα, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω διασφάλιση.

Μέχρι στιγμής, η Επιτροπή έχει αναγνωρίσει ότι η Ανδόρα, η Αργεντινή, ο Καναδάς, η Ελβετία, οι Φερόες Νήσοι, το Guernsey, το Ισραήλ, η Νήσος του Μαν, η Νήσος Τζέρσεϋ, η Ουρουγουάη και οι αρχές ασφαλούς λιμένα (Safe Harbor scheme) των Ηνωμένων Πολιτειών παρέχουν επαρκή προστασία.

Τον Ιανουάριο του 2012, η Επιτροπή εξέδωσε πρόταση για τον εκσυγχρονισμό του ισχύοντος νομικού πλαισίου της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων (βλ.IP/12/46 και MEMO/12/41). Βάσει της νέας νομοθεσίας – επί του παρόντος υπό συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ – η διαδικασία επάρκειας στην οδηγία του 1995 θα συνεχιστεί και θα διευκρινίσει καλύτερα τα κριτήρια και τις απαιτήσεις για την αξιολόγηση του επιπέδου προστασίας των δεδομένων σε μια τρίτη χώρα ή σε ένα διεθνή οργανισμό.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Προστασία δεδομένων εκτός της ΕΕ

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/data-collection/data-transfer/index_en.htm

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Εμπόριο με τη Νέα Ζηλανδία

http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/new-zealand/

Ιστοσελίδα της Αντιπροέδρου κας Viviane Reding, Επιτρόπου της ΕΕ για θέματα δικαιοσύνης:

http://ec.europa.eu/reding

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

MinaAndreeva (+32 2 299 13 82)

NatashaBertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar