Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES NL

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel 19 december 2012

Uppsagda arbetstagare i Sverige, Frankrike, Irland, Nederländerna och Spanien får 25,3 miljoner euro från EU

EU-kommissionen har nyligen betalat ut 25,3 miljoner euro till Sverige, Frankrike, Irland, Nederländerna och Spanien från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (den s.k. globaliseringsfonden). Med hjälp av stödet ska 4 722 uppsagda arbetstagare inom en rad olika sektorer, bland annat aluminium, bredbandstjänster, metallprodukter, bygg- och anläggningsarbete, fordonstillverkning och läkemedelsindustrin, få hjälp att återgå till arbetslivet.

Besluten att bevilja stöd har fattats av ministerrådet och Europaparlamentet. Kommissionen lade fram förslagen till beslut för rådet och parlamentet efter att myndigheterna i de fem länderna ansökt om finansiering från globaliseringfonden. Genom globaliseringsfonden kan man konkret hjälpa arbetstagare som sagts upp till följd av förändringar i världshandeln. Fonden har också kunnat utnyttjas vid uppsägningar som beror på den ekonomiska krisen. Kommissionen hoppas att EU-länderna ser till att det är möjligt att bevilja medel genom fonden även under programperioden 2014–2020, säger László Andor, EU-kommissionär med ansvar för sysselsättning, socialpolitik och inkludering.

Stödbeloppet på 25,3 miljoner euro fördelas enligt följande:

  • 11,9 miljoner euro för att hjälpa 2 089 f.d. anställda vid PSA Peugeot-Citroën i Frankrike. Arbetstagarna sades upp på grund av den finansiella och ekonomiska krisen, som ledde till att efterfrågan på nya motorfordon sjönk kraftigt under andra halvåret 2008, särskilt i Västeuropa.

  • 4,3 miljoner euro för att hjälpa 700 f.d. anställda vid läkemedelsföretaget AstraZeneca i Sverige. Uppsägningarna orsakades av de genomgripande strukturförändringar som skett inom världshandeln på grund av globaliseringen. Många utomeuropeiska länder utformar strategier för biovetenskap och industri inom områdena läkemedel, bioteknik och medicinteknik. Företagen i EU har varit tvungna att anpassa sin produktion till detta. AstraZeneca har följt utvecklingen och antagit en ny FoU-strategi 2010. Strategin innebar bland annat en koncentration på färre sjukdomar, stängning av anläggningar och ett betydligt större utnyttjande av externa resurser genom entreprenad.

  • 2,8 miljoner euro för att hjälpa 435 arbetstagare som sagts upp från 54 nederländska företag inom byggsektorn. Uppsägningarna beror på den finansiella och ekonomiska krisen. Byggsektorn har drabbats hårt av krisen, inte bara i Nederländerna utan i hela EU. Lånen till byggsektorn och till enskilda har minskat drastiskt och priserna på byggmaterial har ökat, medan efterfrågan på nya hus har minskat på grund av minskad tillförsikt hos konsumenterna och brist på pengar. Dessutom har den ekonomiska och finansiella krisen lett till en nedskärning av de offentliga utgifterna, vilket haft en direkt negativ inverkan på investeringarna i infrastruktur och bostadsprogram.

  • 2,6 miljoner euro för att hjälpa 432 f.d. anställda vid bredbandsföretaget Talk Talk i Irland. Uppsägningarna var en direkt följd av företagets beslut att konsolidera sin verksamhet hos tre utvalda underleverantörer. Företaget ingick 2011 en strategisk allians med tre viktiga tjänsteleverantörer utanför EU. En stor del av verksamheten överfördes till dem.

  • 2 miljoner euro för att hjälpa 450 uppsagda arbetstagarna från 35 spanska tillverkare av metallvaror för varvsindustrin. De europeiska varvens orderingång har minskat dramatiskt sedan 2008. Därför har personalstyrkan inom varvsindustrin och hos dess underleverantörer minskat i EU.

  • 1,4 miljoner euro för att hjälpa 616 f.d. anställda vid aluminiumtillverkaren Zalco Aluminium Zeeland Company NV i Nederländerna. Uppsägningarna var en följd av den finansiella och ekonomiska krisen, som lett till att efterfrågan på aluminiumprodukter kraftigt minskat.

Bakgrund

Sedan Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter började utnyttjas 2007 har 102 ansökningar inkommit. Stödansökningarna uppgår sammanlagt till cirka 438,4 miljoner euro och syftar till att hjälpa cirka 91 000 arbetstagare. Allt fler EU-länder ansöker om stöd från fonden för att kunna hjälpa uppsagda arbetstagare. Även antalet berörda sektorer ökar.

En öppnare handel med övriga världen gynnar generellt tillväxten och sysselsättningen men kan göra att vissa jobb försvinner. Känsliga sektorer och lågutbildade arbetstagare är de som drabbas hårdast. Därför föreslog EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso att en fond skulle införas för att hjälpa dem som måste anpassa sig till konsekvenserna av globaliseringen. Globaliseringsfonden inrättades i slutet av 2006 som ett verktyg för att visa solidaritet mellan alla de arbetstagare som gynnas av den öppnare globala marknaden och de arbetstagare som plötsligt mister sitt jobb. Reglerna för fonden ändrades i juni 2009. Målet var att förstärka möjligheterna att på ett tidigt stadium ingripa mot den finansiella och ekonomiska krisen. De ändrade reglerna trädde i kraft den 2 juli 2009 och gällde för alla ansökningar som kom in mellan den 1 maj 2009 och den 31 december 2011. Eftersom EU-länderna inte kunde enas i rådet kunde fondens krishanteringsfunktion inte förlängas efter 2011.

De erfarenheter man haft av fonden sedan 2007 och dess mervärde för de arbetstagare som fått stöd och för de berörda regionerna gör att kommissionen har föreslagit att fonden ska fortsätta användas under budgetperioden 2014–2020. Dessutom ska dess funktion förbättras ytterligare. Bland annat ska arbetstagare som sägs upp till följd av den ekonomiska krisen och nya kategorier av arbetstagare, t.ex. tillfälligt anställda och egenföretagare, omfattas. Förslaget diskuteras för närvarande i rådet och Europaparlamentet.

Mer information om kommissionens förslag i de fall som nämns ovan, med närmare beskrivningar av de åtgärder som föreslås för att hjälpa de uppsagda arbetstagarna, ges i följande pressmeddelanden: IP/12/785 om de nederländska byggföretagen, IP/12/786 om läkemedelsföretaget AstraZeneca, IP/12/861 om bredbandsföretaget Talk Talk, IP/12/892 om aluminiumtillverkaren Zalco, IP/12/893 om de spanska tillverkarna av metallvaror för varvsindustrin och IP/12/907 om PSA Peugeot-Citroën i Frankrike.

Mer information

László Andors webbplats:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Globaliseringsfondens webbplats

Pressmeddelanden på video:

Europe acts to fight the crisis: the European Globalisation Fund revitalised

Facing up to a globalised world – The European Globalisation Fund

Prenumerera på EU-kommissionens kostnadsfria nyhetsbrev om sysselsättning, socialpolitik och inkludering: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Följ László Andor på Twitter: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Kontaktpersoner:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)


Side Bar