Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 19 december 2012

Färdplan för reform av EU-byråerna

Kommissionen har idag antagit en färdplan för de decentraliserade EU-byråerna, med målet att främja effektivitet, ansvarighet, samordning och öppenhet, och samtidigt bidra till bättre balans i styrningen av byråerna. Dokumentet innehåller närmare detaljer om den gemensamma strategi som kommissionen, rådet och Europaparlamentet enades om i juli 2012 efter tre år av analys och förhandlingar. Det är första gången som en sådan politisk överenskommelse har slutits om EU:s byråer.

– Den färdplan vi presenterar idag kommer att ge väsentliga effektivitetsvinster. Detta är av central vikt idag, när rationalisering står högt på den politiska agendan. Men det handlar inte bara om att spara pengar. Dokumentet beskriver därför tydligt en hel rad åtgärder som ska förbättra kvaliteten, styrningen och öppenheten vid våra olika byråer. Detta kommer att hjälpa byråerna att genomföra EU-politik på ett ännu bättre sätt än vad som sker idag, säger kommissionens vice ordförande Maroš Šefčovič.

I färdplanen listas alla de initiativ som kommissionen, byråerna själva, rådet, medlemsländerna och Europaparlamentet kommer att genomföra för att omsätta den gemensamma strategin i praktiken. Dessutom framgår det på vilka punkter det är viktigt och nyttigt att agera i samarbete med de berörda byråerna, och det redogörs också för fall där byråer själva har börjat genomföra den gemensamma strategin.

Slutet av 2014 är den strama tidsfrist som satts för de åtgärder där kommissionen är huvudansvarig. I färdplanen nämns emellertid också flera åtgärder som kommissionen anser vara av särskilt hög prioritet. Dessa kommer att genomföras redan 2013, där så krävs i samarbete med de berörda byråerna eller andra institutioner. Till dessa prioriteringar hör:

  • Att förebygga och hantera intressekonflikter vid byråerna. Detta kan beröra t.ex. styrelseledamöter, direktörer, experter i vetenskapliga kommittéer och medlemmar i överklagandenämnder och motsvarande.

  • Att föra in de viktigaste resultatindikatorerna i byråernas årliga arbetsprogram och att fastställa sådana indikatorer för deras verkställande direktörer.

  • Att utifrån etablerad god praxis fastställa vissa standardbestämmelser som ska tas med i överenskommelsen med det land som står värd för respektive byrå.

  • Att tillsammans med byråerna utforma riktlinjer för tillämpningen av verksamhetsbaserad budgetering och verksamhetsbaserad förvaltning.

  • Att skapa riktlinjer för regelbundna utvärderingar.

En del av de regler som ingår i den gemensamma strategin kommer också att kräva ändringar i byråernas grundläggande rättsakter. Kommissionen kommer därför att se till att framtida förslag om ändring av dessa rättsakter utformas i linje med den gemensamma strategin. I vilka fall detta kommer att bli nödvändigt framgår av bilagan till färdplanen. Med tanke på målet att öka byråernas effektivitet och ansvarighet syftar den gemensamma strategin bland annat till att uppnå samverkansvinster genom gemensamma tjänster eller även genom sammanslagning av byråer om de har överlappande uppgifter eller om de skulle fungera mer effektivt genom att sammanföras i en större struktur.

Bakgrund

Den gemensamma strategin är den första politiska överenskommelsen i sitt slag i fråga om EU:s decentraliserade byråer. Även om den i sig inte är rättsligt bindande kommer den att tjäna som en politisk modell för framtida sektorsövergripande initiativ och framtida reformer av enskilda EU-byråer. Kommissionen har huvudansvaret för att överenskommelsen genomförs.

Överenskommelsen är frukten av ett omfattande gemensamt arbete som involverat alla de tre stora EU-institutionerna. Med utgångspunkt i kommissionens meddelande med titeln ”EU:s tillsynsmyndigheter – mot en gemensam ansats” inrättade de tre institutionerna i mars 2009 en interinstitutionell arbetsgrupp under ledning av kommissionen. Dess mål var att analysera hur EU-byråerna styrdes och hur deras verksamhet i övrigt fungerade. Arbetsgruppen tog upp ett antal nyckelfrågor, bland annat byråernas roll och plats inom EU:s institutionella ramar, samt aspekter på byråernas inrättande, struktur, verksamhet, budget och finansiering, övervakning samt förvaltning.

Den gemensamma strategin omfattar 32 decentraliserade byråer, som är verksamma inom ett antal politikområden och utför många olika uppgifter. Tre decentraliserade byråer som är verksamma inom området utrikes- och säkerhetspolitik omfattas inte av överenskommelsen, och det gör heller inte de sex genomförandeorganen och de gemensamma företagen.

De decentraliserade byråerna bidrar till att synliggöra EU:s närvaro i medlemsländerna. Deras verksamhet varierar mycket: vissa fungerar som stöd för EU:s beslutsprocess genom att sammanföra tillgänglig expertis, andra fattar själva enskilda beslut på grundval av överenskomna EU-normer, och ytterligare andra bidrar till att genomföra olika gemenskapsåtgärder. Däremot har den stegvisa utvecklingen av nya byråer genom åren inte alltid åtföljts av en övergripande vision av deras ställning inom EU. Den gemensamma strategin, som ska omsättas i praktiken genom den färdplan som antogs i dag, bör kunna bidra till att ändra detta.

De decentraliserade byråerna har sammanlagt fler än 7 000 anställda och fick över 750 miljoner euro i anslag från EU-budgeten 2012.

Länk

Färdplan för uppföljningen av den gemensamma strategin för EU:s decentraliserade byråer

Kontaktperson:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)


Side Bar