Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 19. decembra 2012

Komisija sprejela časovni načrt za reformo agencij

Komisija je danes sprejela časovni načrt za izvedbo ukrepov, s katerimi se bosta izboljšali učinkovitost in odgovornost, povečali skladnost in preglednost ter doseglo bolj uravnoteženo upravljanje decentraliziranih agencij EU. Dokument opisuje praktično izvedbo „skupnega pristopa“, ki je prvi medinstitucionalni politični dogovor v zvezi z agencijami nasploh. Komisija, Svet in Evropski parlament so ga dosegli julija 2012, tj. po treh letih analiz in pogajanj.

Podpredsednik Evropske komisije Maroš Šefčovič je ob tej priložnosti dejal: „V času, ko je racionalizacija med najvišjimi političnimi prednostnimi nalogami, je večja učinkovitost, ki jo bomo dosegli na podlagi tega časovnega načrta, bistvena. Vendar pa ne gre zgolj za varčevalni ukrep. V časovnem načrtu je zelo jasno določen celoten sklop ukrepov, s katerimi bomo izboljšali uspešnost, upravljanje in preglednost agencij EU. Naše agencije bodo tako lahko še bolje kot doslej uresničevale politike EU“.

V dokumentu so opredeljene vse pobude, ki naj bi jih sprejele Komisija in same agencije, Svet, države članice in Evropski parlament, da bi skupni pristop udejanjili v praksi. Poleg tega so navedena področja, na katerih je sodelovanje z agencijami potrebno in koristno, pa tudi področja, na katerih so agencije skupni pristop že začele izvajati.

Za ukrepe v pristojnosti Komisije je bil zastavljen ambiciozen rok izvedbe do konca leta 2014. Poleg tega so v časovnem načrtu navedeni številni ukrepi, ki so po mnenju Komisije prednostni in jih bo zato začela izvajati že v letu 2013 (po potrebi v sodelovanju z agencijami ali drugimi institucijami). Med prednostne ukrepe spadajo:

  • preprečevanje in upravljanje nasprotij interesov v agencijah v zvezi s člani upravnih odborov, strokovnjaki v znanstvenih odborih in člani odborov za pritožbe;

  • vključitev glavnih kazalnikov uspešnosti v letne delovne programe agencij in za izvršne direktorje agencij;

  • razvoj standardnih določb, ki bodo vključene v sporazume agencij z državami gostiteljicami in bodo temeljile na najboljši praksi;

  • razvoj smernic v sodelovanju z agencijami o uporabi načela oblikovanja in upravljanja proračuna na podlagi dejavnosti;

  • priprava smernic za redna vrednotenja.

Zaradi nekaterih določb iz skupnega pristopa bodo potrebne tudi spremembe temeljnih pravnih aktov agencij. Komisija bo zato zagotovila, da bodo prihodnji predlogi za revizijo teh aktov skladni s skupnim pristopom, v ta namen pa je v prilogi k časovnemu načrtu že opredelila ustrezna področja. Za povečanje učinkovitosti in odgovornosti agencij je eden od ciljev iz skupnega pristopa tudi iskanje sinergij z združitvijo služb ali agencij, kadar se njihove naloge prekrivajo ali kadar bi morale biti z vidika učinkovitosti umeščene v večjo strukturo.

Ozadje

Skupni pristop je prvi tovrstni politični dogovor o decentraliziranih agencijah EU. Čeprav ni pravno zavezujoč, bo kot politični načrt usmerjal prihodnje horizontalne pobude in reforme posameznih agencij EU. Glavno odgovornost za izvajanje tega pristopa nosi Komisija.

Gre za rezultat skupnih prizadevanj treh glavnih institucij EU. Na podlagi sporočila Komisije z naslovom „Evropske agencije – smernice za prihodnost“ so vse tri institucije marca 2009 ustanovile medinstitucionalno delovno skupino, ki je pod vodstvom Komisije razpravljala o upravljanju in delovanju agencij EU. Navedena delovna skupina je med drugim obravnavala vlogo in položaj agencij v institucionalnem okolju EU ter vidike ustanavljanja, strukture in delovanja teh agencij, pa tudi vprašanja, povezana z njihovim financiranjem, proračunom, nadzorom in upravljanjem.

Skupni pristop se navezuje na 32 decentraliziranih agencij, ki so razpršene po državah članicah, delujejo na različnih področjih politik in opravljajo zelo različne naloge. Ne vključuje treh decentraliziranih agencij, ki so dejavne na področju zunanje in varnostne politike, kot tudi ne šestih izvajalskih agencij in skupnih podjetij.

Agencije zagotavljajo fizično prisotnost Unije v državah članicah. Njihove dejavnosti so različne, saj nekatere prispevajo k procesu odločanja Unije z združevanjem strokovnega znanja, druge sprejemajo posamične odločitve, pri čemer uporabljajo dogovorjene standarde EU, tretje pa sodelujejo pri izvajanju politik Skupnosti. Vendar pa pri ad hoc ustanavljanju agencij v vseh teh letih ni bilo prave celostne vizije njihovega položaja v Uniji. S skupnim pristopom, ki ga danes sprejeti časovni načrt spreminja v ukrepe, bi se moralo to spremeniti.

Decentralizirane agencije EU imajo več kot 7 000 zaposlenih in so leta 2012 prejele 750 milijonov EUR proračunskih sredstev EU.

Spletna povezava

Časovni načrt o izvajanju skupnega pristopa glede decentraliziranih agencij EU

Kontakt:

Antonio Gravili (+32 22954317)


Side Bar