Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 19. decembra 2012

Komisia prijala podrobný plán reformy agentúr

Komisia dnes prijala podrobný plán, ktorý pomôže zlepšiť efektívnosť a zodpovednosť, posilniť súdržnosť a transparentnosť a dosiahnuť vyváženejšie riadenie decentralizovaných agentúr EÚ. Dokument dáva konkrétnejšie obrysy „spoločnému prístupu“ – prvej politickej dohode o agentúrach EÚ, ktorú uzavreli Komisia, Rada a Európsky parlament v júli 2012 po trojročnom analyzovaní a rokovaní.

Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič v tejto súvislosti uviedol: Zvýšenie efektívnosti, ktoré tento podrobný plán poskytne, je v časoch, keď medzi najdôležitejšie body politickej agendy patrí racionalizácia, veľmi potrebné. Nejde tu však len o úsporu prostriedkov. V dokumente sa veľmi jasným spôsobom stanovuje celý rad opatrení, ktoré zlepšia výkon, riadenie a transparentnosť našich agentúr. Agentúram to pomôže uskutočňovať politiky EÚ ešte lepšie ako doteraz.“

Podrobný plán slúži ako súpis všetkých iniciatív, ktoré má realizovať Komisia, ako aj samotné agentúry, Rada, členské štáty a Európsky parlament, s cieľom premietnuť spoločný prístup do konkrétnych krokov. Okrem toho sa tu ukazuje, kde je spolupráca s agentúrami potrebná a užitočná, a v ktorých oblastiach už agentúry začali s uplatňovaním spoločného prístupu.

Pre realizáciu akcií, ktoré má na starosti Komisia, bola stanovená ambiciózna lehota – koniec roka 2014. V podrobnom pláne sa však kladie dôraz na viacero akcií, ktoré Komisia pokladá za prioritné a ktoré sa budú realizovať už v roku 2013 (niektoré aj v spolupráci s agentúrami alebo inými inštitúciami). Medzi ne patrí:

  • predchádzanie konfliktom záujmov a ich riešenie v agentúrach, pokiaľ ide o členov správnej rady a riaditeľov, odborníkov vo vedeckých výboroch a členov odvolacích rád,

  • zahrnutie kľúčových ukazovateľov výkonu do ročných pracovných programov agentúr a pre výkonných riaditeľov agentúr,

  • vypracovanie štandardných ustanovení, ktoré sa zahrnú do dohôd medzi agentúrami a hostiteľskými štátmi na základe najlepších súčasných postupov,

  • vypracovanie usmernení s agentúrami o uplatňovaní zostavovania rozpočtu podľa činností a riadenia podľa činností,

  • vypracovanie usmernení pre pravidelné hodnotenie.

Niekoľko ustanovení spoločného prístupu si bude vyžadovať zmeny v základných právnych aktoch agentúr. Komisia preto zabezpečí, aby budúce návrhy revízií týchto aktov boli v súlade so spoločným prístupom. V prílohe k podrobnému plánu je presne uvedené, v ktorých oblastiach to bude potrebné. V tejto súvislosti a v snahe zlepšiť efektívnosť a zodpovednosť agentúr je jedným z cieľov uvedeným v spoločnom prístupe úsilie o dosiahnutie synergií prostredníctvom spájania služieb alebo zlučovaním agentúr tam, kde sa úlohy prekrývajú alebo kde by ich začlenenie do väčšej štruktúry znamenalo zvýšenie efektívnosti.

Súvislosti

Spoločný prístup predstavuje prvú takúto politickú dohodu o decentralizovaných agentúrach EÚ. Hoci nie je právne záväzný, bude slúžiť ako politická osnova pre budúce horizontálne iniciatívy a reformy jednotlivých agentúr EÚ. Za implementáciu tejto dohody zodpovedá v prvom rade Komisia.

Je to výsledok spolupráce troch hlavných inštitúcií EÚ. V marci 2009 po prijatí oznámenia Komisie s názvom „Európske agentúry – ďalší postup“ vytvorili uvedené tri inštitúcie medziinštitucionálnu pracovnú skupinu, ktorej predsedala Komisia a v rámci ktorej sa diskutovalo o riadení a fungovaní agentúr EÚ. Pracovná skupina sa venovala riešeniu mnohých kľúčových otázok vrátane otázky úlohy a pozície agentúr v rámci inštitucionálnej štruktúry EÚ, otázky vytvárania, štruktúry a fungovania týchto agentúr spolu s otázkami týkajúcimi sa financovania, rozpočtu, dohľadu a riadenia.

Spoločný prístup sa týka 32 decentralizovaných agentúr nachádzajúcich sa v rôznych členských štátoch, pôsobiacich vo viacerých oblastiach politiky a vykonávajúcich širokú škálu úloh. Do dohody neboli zahrnuté tri decentralizované agentúry pôsobiace v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky, rovnako ako šesť výkonných agentúr a spoločné podniky.

Agentúry sú formou reálnej prítomnosti EÚ v členských štátoch. Spektrum ich činností je rôzne – niektoré poskytujú podporu rozhodovaciemu procesu Únie prostredníctvom sústredenia dostupných odborných znalostí, niektoré prijímajú vlastné rozhodnutia uplatňujúc dohodnuté normy EÚ a iné napomáhajú vykonávanie politík Spoločenstva. Ad hoc zakladanie týchto agentúr v uplynulých rokoch sa však realizovalo bez celkovej vízie ich pozície v Únie. Spoločný prístup, ktorý dnes prijatý podrobný plán premieta do konkrétnej podoby, by toto mal zmeniť.

Decentralizované agentúry EÚ zamestnávajú viac ako 7 000 ľudí a dostali 750 mil. EUR z rozpočtu EÚ na rok 2012.

Odkaz

Podrobný plán opatrení nadväzujúcich na spoločný prístup týkajúci sa decentralizovaných agentúr EÚ

Kontaktná osoba:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)


Side Bar