Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 19 december 2012

Commissie neemt routekaart aan voor hervorming agentschappen

De Commissie heeft vandaag een routekaart aangenomen die zal bijdragen tot meer efficiëntie en verantwoordingsplicht, meer coherentie en transparantie en een evenwichtiger bestuur van de gedecentraliseerde EU-agentschappen. Het document zet de "gemeenschappelijke aanpak" om in de praktijk – de eerste politieke overeenkomst over EU-agentschappen, die in juli 2012 werd gesloten door de Commissie, de Raad en het Europees Parlement, na drie jaar van analyse en onderhandelingen.

Vicevoorzitter Maroš Šefčovič licht toe: "De verbeterde efficiëntie die dankzij deze routekaart zal worden bereikt, is essentieel aangezien rationalisatiemaatregelen bovenaan de politieke agenda staan. Maar het gaat niet enkel om geld besparen. Het document beschrijft heel duidelijk een reeks maatregelen om de prestaties, het bestuur en de transparantie van onze agentschappen te verbeteren. Dit zal de agentschappen helpen om het EU-beleid nog beter uit te voeren dan vandaag."

De routekaart bevat een inventaris van alle initiatieven die de Commissie, de agentschappen zelf, de Raad, de lidstaten en het Europees Parlement moeten nemen om de gemeenschappelijke aanpak in de praktijk te brengen. Bovendien wordt beschreven waar samenwerking met de agentschappen noodzakelijk en nuttig is en op welke vlakken de agentschappen al begonnen zijn met de uitvoering van de gemeenschappelijke aanpak.

Voor de acties onder de verantwoordelijkheid van de Commissie is de ambitieuze termijn vastgesteld op eind 2014. De routekaart haalt echter enkele acties naar voren die de Commissie als prioriteit beschouwd en in 2013 al zal uitvoeren (in voorkomend geval in samenwerking met de agentschappen of andere instellingen). Daarbij gaat het onder andere om:

  • het voorkomen en beheren van belangenconflicten in de agentschappen, voor leden van de raad van bestuur en de directie, deskundigen van wetenschappelijke comités en leden van de kamer van beroep;

  • het opnemen van kernprestatie-indicatoren in de jaarlijkse werkprogramma's van de agentschappen en voor de uitvoerend directeuren van de agentschappen;

  • het ontwikkelen van standaardbepalingen voor de gastheerschapsovereenkomsten van agentschappen, gebaseerd op bestaande beste praktijken;

  • het ontwikkelen van richtsnoeren met de agentschappen over de toepassing van activiteitsgestuurde begroting en activiteitsgestuurd management;

  • Het uitwerken van richtsnoeren voor regelmatige evaluaties.

Voor een aantal bepalingen van de gemeenschappelijke aanpak zullen de basisbesluiten van de agentschappen moeten worden veranderd. De Commissie zal ervoor zorgen dat de toekomstige voorstellen om die besluiten te herzien in overeenstemming zijn met de gemeenschappelijke aanpak. In bijlage bij de routekaart wordt beschreven waar dit noodzakelijk zal zijn. In deze context en in het licht van de verbeterde efficiëntie en verantwoordingsplicht van de agentschappen, is een van de doelstellingen van de gemeenschappelijke aanpak het vinden van synergieën door gemeenschappelijke diensten of het samenvoegen van agentschappen die overlappende taken hebben of die efficiënter zouden zijn als ze deel zouden uitmaken van een grotere structuur.

Achtergrond

De gemeenschappelijke aanpak is de eerste politieke overeenkomst in zijn soort over gedecentraliseerde EU-agentschappen. Ondanks het juridisch niet-bindende karakter zal de overeenkomst dienen als politiek model voor toekomstige horizontale initiatieven en hervormingen van individuele EU-agentschappen. De Commissie heeft de hoofdverantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze overeenkomst.

De gemeenschappelijke aanpak is het resultaat van het gezamenlijke werk van de drie voornaamste EU‑instellingen. Overeenkomstig de mededeling van de Commissie van maart 2009, getiteld "Europese agentschappen - Verdere ontwikkelingen", hebben de drie instellingen een interinstitutionele werkgroep onder voorzitterschap van de Commissie opgestart om het beheer en de werking van de EU‑agentschappen te bespreken. De werkgroep heeft een aantal belangrijke kwesties besproken, met inbegrip van de rol en de positie van de agentschappen in het institutionele bestel van de EU, de oprichting, de structuur en de werking ervan en aangelegenheden in verband met financiering, begroting, controle en beheer.

De gemeenschappelijke aanpak betreft 32 gedecentraliseerde agentschappen, die verspreid zijn over de lidstaten, actief zijn op verschillende beleidsterreinen en zeer verschillende taken uitvoeren. Drie gedecentraliseerde agentschappen op het gebied van het buitenlands en veiligheidsbeleid, vallen buiten de overeenkomst, alsook de zes uitvoerende agentschappen en de gemeenschappelijke ondernemingen.

De agentschappen zorgen ervoor dat de EU zichtbaar aanwezig is in de lidstaten. Hun activiteiten variëren - sommige ondersteunen het besluitvormingsproces van de Unie door beschikbare kennis te bundelen, sommige nemen individuele besluiten aan de hand van afgesproken EU-normen en andere helpen bij de uitvoering van het communautaire beleid. De agentschappen zijn in de loop der tijd ad hoc opgericht, waarbij geen sprake was van een algemene visie op hun positie binnen de Unie. De gemeenschappelijke aanpak, die met de vandaag aangenomen routekaart in de praktijk wordt gebracht, zou dit moeten veranderen.

Bij de gedecentraliseerde EU-agentschappen werken meer dan 7000 mensen en zij vertegenwoordigden in 2012 750 miljoen euro van de EU-begroting.

Link

Routekaart over de follow-up van de gemeenschappelijke aanpak over gedecentraliseerde EU-agentschappen

Contact:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)


Side Bar