Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 19. decembrī

Komisija pieņem ceļvedi aģentūru reformai

Komisija šodien ir pieņēmusi ceļvedi, kas palīdzēs uzlabot efektivitāti un atbildību, panākt lielāku saskaņotību un pārredzamību un nodrošināt līdzsvarotāku pārvaldību saistībā ar ES decentralizētajām aģentūrām. Dokuments konkretizē ,,Vienoto pieeju” – pirmo politisko vienošanos par ES aģentūrām, ko Komisija, Padome un Eiropas Parlaments panāca 2012. gada jūnijā pēc trīs gadu ilgas izvērtēšanas un sarunām.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Marošs Šefčovičs sacīja: ,,Lielāka efektivitāte, kas tiks panākta uz šā ceļveža pamata, ir būtiska tad, ja racionalizācija ir svarīgākais politiskās dienaskārtības jautājums. Taču runa nav tikai par naudas taupīšanu. Dokumentā ļoti skaidri ir izklāstīta vesela pasākumu virkne, kas uzlabos mūsu aģentūru darbību, pārvaldību un pārredzamību. Tas palīdzēs aģentūrām īstenot ES politiku vēl labāk nekā pašlaik.”

Ceļvedis kalpo kā visu to iniciatīvu saraksts, kas Komisijai, kā arī pašām aģentūrām, Padomei, dalībvalstīm un Eiropas Parlamentam ir jāveic, lai Vienoto pieeju pārvērstu rīcībā. Turklāt tas norāda uz jomām, kurās sadarbība ar aģentūrām ir vajadzīga un lietderīga, un uz jomām, kurās aģentūras jau sākušas īstenot Vienoto pieeju.

Attiecībā uz pasākumiem, par kuriem atbild Komisija, ir noteikts pretenciozs termiņš, proti, 2014. gada beigas. Tomēr ceļvedī ir uzsvērti vairāki pasākumi, kurus Komisija uzskata par prioritāriem un īstenos jau 2013. gadā (vajadzības gadījumā sadarbībā ar aģentūrām vai citām iestādēm). Šie pasākumi cita starpā ir šādi:

  • novērst un pārvaldīt interešu konfliktus aģentūrās attiecībā uz valdes locekļiem un direktoriem, zinātnisko komiteju ekspertiem un apelācijas padomju locekļiem;

  • iekļaut aģentūru gada darba programmās un attiecībā uz aģentūru izpilddirektoriem galvenos izpildes rādītājus;

  • izstrādāt standarta noteikumus, kas jāiekļauj aģentūru nolīgumos ar uzņēmējvalsti un kuru pamatā ir esošā paraugprakse;

  • kopā ar aģentūrām izstrādāt vadlīnijas par to, kā piemērot budžeta līdzekļu sadali un budžeta vadību pa darbības jomām;

  • izstrādāt vadlīnijas par regulāriem izvērtējumiem.

Saistībā ar vairākiem Vienotās pieejas noteikumiem būs arī vajadzīgas izmaiņas aģentūru pamatdokumentos. Tāpēc Komisija nodrošinās, ka turpmākie šo pamatdokumentu grozīšanas priekšlikumi atbilst Vienotajai pieejai. Ceļveža pielikumā ir izklāstīts, kurās jomās tas būs nepieciešams. Lai palielinātu aģentūru efektivitāti un atbildību, viens no Vienotajā pieejā paredzētajiem mērķiem šajā saistībā ir sinerģija, ko panāk, izmantojot kopīgus pakalpojumus vai apvienojot aģentūras gadījumos, kad to uzdevumi dublējas vai tās kļūtu efektīvākas, ja tiktu iekļautas lielākā struktūrā.

Vispārīga informācija

Vienotā pieeja ir pirmā politiskā vienošanās par ES decentralizētajām aģentūrām. Kaut arī tā nav juridiski saistoša, tā būs politisks paraugs, pēc kura vadīsies atsevišķu ES aģentūru turpmākās horizontālās iniciatīvas un reformas. Komisija ir galvenā atbildīgā par šīs vienošanās īstenošanu.

Šī vienošanās ir trīs galveno ES iestāžu kopīgā darba rezultāts. Pēc Komisijas paziņojuma ,,Eiropas aģentūras – turpmākā virzība” šīs trīs iestādes 2009. gada martā izveidoja iestāžu darba grupu (IIWG) Komisijas vadībā, lai apspriestu ES aģentūru pārvaldību un darbību. IIWG risināja vairākus būtiskus jautājumus, tostarp par aģentūru nozīmi un vietu ES iestāžu sistēmā, šo aģentūru izveidi, struktūru un darbību, kā arī finansējuma, budžeta, uzraudzības un vadības jautājumus.

Vienotā pieeja attiecas uz 32 decentralizētajām aģentūrām, kas atrodas daudzās dalībvalstīs, darbojas vairākās politikas jomās un veic daudzveidīgus uzdevumus. Vienošanās neattiecas uz trim decentralizētajām aģentūrām, kas darbojas ārpolitikas un drošības politikas jomā, kā arī uz sešām izpildaģentūrām un kopuzņēmumiem.

Aģentūras nozīmē ES fizisku klātbūtni dalībvalstīs. Aģentūru darbības jomas atšķiras – dažas sniedz atbalstu lēmumu pieņemšanas procesam Savienībā, apvienojot pieejamās speciālās zināšanas, dažas pieņem atsevišķus lēmumus par pieņemto ES standartu piemērošanu, savukārt citas palīdz īstenot Kopienas politiku. Tomēr gadu gaitā, izveidojot atsevišķas aģentūras, nav bijis vispārēja redzējuma par aģentūru vietu Savienībā. Vienotā pieeja, ko šodien pieņemtais ceļvedis pārvērtīs rīcībā, palīdzēs mainīt šo situāciju.

ES decentralizētajās aģentūrās strādā vairāk nekā 7000 cilvēku, un 2012. gadā tās saņēma 750 miljonus eiro no ES budžeta.

Saite

Ceļvedis par Vienotās pieejas turpmākajiem pasākumiem attiecībā uz ES decentralizētajām aģentūrām

Kontaktpersona:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)


Side Bar