Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. gruodžio 19 d., Briuselis

Komisija priima agentūrų reformos planą

Šiandien Komisija priėmė planą, kuris padės užtikrinti didesnį ES decentralizuotųjų agentūrų veiklos veiksmingumą, atskaitomybę, nuoseklumą, skaidrumą ir darnesnį jų valdymą. Dokumentu papildomas pirmasis 2012 m. liepos mėn., po trejų analizės ir derybų metų, Komisijos, Tarybos ir Europos Parlamento pasiektas politinis susitarimas dėl ES agentūrų (susitarimas dėl bendro požiūrio).

Komisijos pirmininko pavaduotojas Marošas Šefčovičius tvirtino: „Didesnis veiksmingumas, kuris bus pasiektas vykdant šį planą, yra nepaprastai svarbus šiuo metu, kai vienas svarbiausių politinės darbotvarkės klausimų yra racionalizavimas. Tačiau kalbama ne tik apie lėšų taupymą. Dokumente labai aiškiai išdėstytos priemonės, kuriomis bus pagerinti mūsų agentūrų veiklos rezultatai, patobulintas valdymas ir padidintas skaidrumas. Tai agentūroms padės vykdyti ES politiką dar geriau nei dabar.“

Plane surašytos visos iniciatyvos, kurių Komisija, pačios agentūros, Taryba, valstybės narės ir Europos Parlamentas turi imtis bendram požiūriui įgyvendinti. Be to, jame parodyta, kokiose srityse bendradarbiavimas su agentūromis yra būtinas bei naudingas ir kokiose srityse agentūros jau ėmėsi įgyvendinti bendrą požiūrį.

Imtis veiksmų, už kuriuos atsako Komisija, užsimota iki 2014 m. pabaigos. Tačiau plane išskirti kai kurie veiksmai, kuriuos Komisija laiko prioritetiniais, todėl juos įgyvendins jau 2013 m. (prireikus bendradarbiaudama su agentūromis ar kitomis institucijomis). Tarp tokių veiksmų:

  • užtikrinti valdybos narių ir direktorių, mokslinių komitetų ekspertų ir apeliacinių komisijų narių interesų konfliktų agentūrose prevenciją ir valdymą;

  • įtraukti pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius į agentūrų metines darbo programas ir nustatyti juos vykdomiesiems agentūrų direktoriams;

  • parengti standartines nuostatas, kurios remiantis geriausia patirtimi bus įtraukiamos į agentūrų susitarimus su priimančiąja valstybe;

  • su agentūromis parengti veikla grindžiamo biudžeto sudarymo ir veikla grindžiamo valdymo gaires;

  • parengti reguliaraus vertinimo gaires.

Remiantis susitarimo dėl bendro požiūrio nuostatomis taip pat reikės keisti pagrindinius agentūrų teisės aktus. Todėl Komisija užtikrins, kad būsimi pasiūlymai, kuriais bus peržiūrimi šie teisės aktai, atitiktų bendrą požiūrį. Plano priede išskirta, kokiose srityse to reikės. Atsižvelgiant į tai ir siekiant padidinti agentūrų veiksmingumą bei atskaitomybę, vienas iš susitarime dėl bendro požiūrio tikslų yra siekti agentūrų sąveikos, joms dalijantis paslaugomis arba susijungiant, kai jų užduotys dubliuojasi arba kai jų veikla būtų veiksmingesnė, jei jos būtų įtrauktos į didesnę struktūrą.

Pagrindiniai faktai

Susitarimas dėl bendro požiūrio – pirmasis toks politinis susitarimas dėl ES decentralizuotųjų agentūrų. Nors susitarimas teisiškai neprivalomas, jis bus naudojamas kaip politinis planas, kuriuo ateityje bus grindžiamos atskirų ES agentūrų bendros iniciatyvos ir reformos. Pagrindinė atsakomybė už šio susitarimo įgyvendinimą tenka Komisijai.

Susitarimas pasiektas bendromis visų trijų pagrindinių ES institucijų pastangomis. 2009 m. kovo mėn., Komisijai pateikus komunikatą „Europos agentūros. Tolesnės veiklos kryptys“, visos trys institucijos sudarė Komisijos vadovaujamą tarpinstitucinę darbo grupę, kuriai pavesta svarstyti ES agentūrų valdymo ir veikimo klausimus. Tarpinstitucinė darbo grupė aptarė įvairius svarbius klausimus, pavyzdžiui, agentūrų vaidmens ir vietos ES institucinėje sistemoje, įsteigimo, struktūros, veikimo, finansavimo, biudžeto, priežiūros ir valdymo.

Susitarimas dėl bendro požiūrio taikomas 32 valstybėse narėse įsteigtoms decentralizuotosioms agentūroms, veikiančioms įvairiose politikos srityse ir atliekančioms įvairias užduotis. Susitarimas netaikomas trim užsienio ir saugumo politikos srityje veikiančioms decentralizuotosioms agentūroms ir šešioms vykdomosioms įstaigoms bei bendrosioms įmonėms.

Agentūros – konkreti ES apraiška valstybėse narėse. Jų veikla įvairi: vienos, naudodamosi turima patirtimi, padeda Europos Sąjungai priimti sprendimus, kitos, taikydamos sutartus ES standartus, priima individualius sprendimus, trečios padeda įgyvendinti įvairių sričių Bendrijos politiką. Tačiau vis naujos ad hoc agentūros buvo steigiamos neturint bendros jų vietos Sąjungoje vizijos. Padėtį turėtų pakeisti šiandien priimtas veiksmų planas, kuriuo įgyvendinamas susitarimas dėl bendro požiūrio.

2012 m. ES decentralizuotosiose agentūrose dirbo per 7 000 darbuotojų, iš ES biudžeto jos gavo 750 mln. eurų.

Nuoroda

Tolesnių bendro požiūrio į ES decentralizuotąsias agentūras įgyvendinimo veiksmų planas

Asmuo ryšiams

Antonio Gravili, tel. +32 2 295 43 17


Side Bar