Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 19. joulukuuta 2012

Komissio hyväksyi erillisvirastojen uudistamista koskevan suunnitelman

Euroopan komissio on tänään hyväksynyt etenemissuunnitelman, jonka tarkoituksena on parantaa EU:n erillisvirastojen tehokkuutta, vastuuvelvollisuutta, johdonmukaisuutta ja avoimuutta sekä tasapainottaa niiden hallintoa. Suunnitelmassa esitetään toteuttamisaikataulu virastoja koskevalle yhteiselle lähestymistavalle, joka on ensimmäinen komission, neuvoston ja Euroopan parlamentin kesken tehty poliittinen sopimus EU:n erillisvirastoista. Sopimus tehtiin heinäkuussa 2012 kolme vuotta kestäneiden selvitysten ja neuvottelujen tuloksena.

Komission varapuheenjohtajan Maroš Šefčovičin mukaan ”etenemissuunnitelma tehostaa virastojen toimintaa, mikä on erittäin tärkeää nyt kun järkeistäminen on poliittisen asialistan kärjessä. Kyse ei ole kuitenkaan pelkästään säästöistä. Suunnitelmassa esitetään selkeitä toimenpiteitä, jotka parantavat virastojen suorituskykyä, hallinnointia ja avoimuutta. Näin virastot voivat toteuttaa EU:n politiikkoja entistä paremmin.”

Etenemissuunnitelmaan on kirjattu kaikki aloitteet, jotka komission tai virastojen itsensä taikka neuvoston, jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin on toteutettava, jotta yhteinen lähestymistapa voidaan panna täytäntöön käytännössä. Lisäksi siinä mainitaan, miltä osin virastojen olisi hyödyllistä tehdä keskenään yhteistyötä, ja kerrotaan, mitä toimia virastot ovat jo toteuttaneet yhteisen lähestymistavan pohjalta.

Komission vastuulle kuuluvien toimien toteuttamiselle on asetettu kunnianhimoinen määräaika, vuoden 2014 loppu. Komissio aikoo kuitenkin toteuttaa eräät erityisen tärkeät etenemissuunnitelman toimenpiteet jo vuonna 2013 (tarvittaessa yhteistyössä virastojen tai muiden toimielinten kanssa). Näitä ovat muun muassa:

  • hallintoneuvoston jäseniä, johtajia, tieteellisten komiteoiden asiantuntijoita ja valituslautakuntien jäseniä koskevien eturistiriitojen ehkäiseminen ja käsittely

  • keskeisten suoritusindikaattorien sisällyttäminen virastojen vuosittaisiin työohjelmiin ja virastojen johtajille asetettaviin vaatimuksiin

  • virastojen ja isäntämaan välillä tehtäviin sopimuksiin sisällytettävien vakiolausekkeiden laatiminen nykyisten parhaiden käytäntöjen pohjalta

  • suuntaviivojen laatiminen virastojen kanssa toimintoperusteisen johtamis- ja budjetointijärjestelmän soveltamista varten

  • suuntaviivojen laatiminen säännöllisesti tehtäviä arviointeja varten.

Monet yhteisen lähestymistavan kohdat edellyttävät myös virastojen perussäädösten muuttamista. Komissio huolehtii siitä, että näiden perussäädösten tarkistamista koskevissa tulevissa ehdotuksissa otetaan huomioon yhteiseen lähestymistapaan perustuvat vaatimukset. Tarvittavat muutokset esitetään etenemissuunnitelman liitteessä. Virastojen tehokkuuden ja vastuuvelvollisuuden parantamiseksi yksi yhteisen lähestymistavan tavoitteista on etsiä synergioita jakamalla palveluja virastojen kesken, yhdistämällä eri virastoja, jos niiden tehtävät ovat päällekkäisiä tai ne voisivat toimia tehokkaammin osana laajempaa rakennetta.

Tausta

Yhteinen lähestymistapa on lajissaan ensimmäinen EU:n erillisvirastoista tehty poliittinen sopimus. Vaikka se ei ole oikeudellisesti sitova, sitä voidaan käyttää ohjeena yksittäisiä EU:n virastoja koskevien horisontaalisten aloitteiden ja uudistusten toteuttamisessa. Päävastuu sopimuksen täytäntöönpanosta on komissiolla.

Sopimus on syntynyt EU:n kolmen tärkeimmän toimielimen yhteistyön tuloksena. Sen jälkeen kun komissio oli julkaissut tiedonannon ”Euroopan unionin virastot: tulevaisuuden näkymiä”, toimielimet perustivat maaliskuussa 2009 komission johdolla toimivan toimielinten välisen työryhmän, joka sai tehtäväkseen keskustella EU:n erillisvirastojen hallinnosta ja toiminnasta. Työryhmä käsitteli useita keskeisiä kysymyksiä, muun muassa virastojen tehtävää ja asemaa EU:n toimielinrakenteessa, niiden perustamista, rakennetta ja toimintaa sekä rahoitus-, talousarvio-, valvonta- ja hallintokysymyksiä.

Yhteinen lähestymistapa koskee kaikkiaan 32:ta erillisvirastoa, jotka sijaitsevat eri jäsenvaltioissa ja toteuttavat hyvin erilaisia tehtäviä unionin eri toiminta-aloilla. Sen sijaan sopimuksen soveltamisalaan eivät kuulu yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla toimivat kolme erillisvirastoa eivätkä myöskään EU:n kuusi täytäntöönpanovirastoa tai yhteisyritykset.

Virastot edustavat EU:n konkreettista toimintaa jäsenvaltioissa. Niiden toimenkuvat vaihtelevat: yhdet tukevat unionin päätöksentekomenettelyjä kokoamalla yhteen saatavilla olevaa asiantuntemusta, toiset taas tekevät itsenäisesti päätöksiä yhteisesti sovittujen EU:n normien pohjalta. Jotkut virastot taas tukevat unionin politiikkojen täytäntöönpanoa. Tähän asti virastoja on kuitenkin perustettu tarpeen mukaan ilman kokonaisnäkemystä siitä, mikä niiden asema unionissa on. Yhteinen lähestymistapa ja sen käytännön täytäntöönpanoa varten tänään hyväksytty etenemissuunnitelma tuovat toivottavasti muutoksen tähän tilanteeseen.

EU:n erillisvirastoissa työskentelee yli 7 000 henkeä, ja vuonna 2012 ne saivat EU:n talousarviosta rahoitusta yhteensä 750 miljoonaa euroa.

Linkki

Etenemissuunnitelma EU:n erillisvirastoja koskevan yhteisen lähestymistavan seurantaa varten

Yhteyshenkilö:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)


Side Bar