Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 19. detsember 2012

Komisjon võtab vastu ametite reformikava

Komisjon võttis täna vastu tegevuskava, millega aidatakse parandada ELi detsentraliseeritud ametite tõhusust ning suurendada vastutust, ühtsust ja läbipaistvust, muutes ühtlasi juhtimise tasakaalustatumaks. Dokumendis kirjeldatakse esmakordselt täpsemalt ühist lähenemisviisi – läbi aegade esimest poliitilist kokkulepet, mis käsitleb ELi ameteid. Komisjon, nõukogu ja Euroopa Parlament jõudsid kokkuleppele 2012. aasta juulis pärast kolm aastat kestnud analüüsi ja läbirääkimisi.

Komisjoni asepresident Maroš Šefčovič ütles: Tegevuskavaga tagatav suurem tõhusus on ülioluline ajal, mil poliitiliste jõupingutuste keskmes on ratsionaliseerimismeetmed. Kuid tegemist ei ole ainuüksi rahalise kokkuhoiuga. Dokumendis nähakse ette väga täpsed juhised selleks, kuidas parandada meie ametite töötulemusi ja juhtimist ning suurendada läbipaistvust. Nii aidatakse ametitel ELi meetmeid senisest veelgi paremini rakendada.”

Tegevuskava puhul on tegemist andmekoguga, mis sisaldab kõiki meetmeid, mida komisjon, ametid, nõukogu, liikmesriigid ja Euroopa Parlament peavad võtma, et tagada ühise lähenemisviisi elluviimine. Lisaks sellele osutatakse kavas valdkondadele, kus koostöö ametitega on vajalik ja kasulik, ning valdkondadele, kus ametid on ühise lähenemisviisi rakendamist juba alustanud.

Komisjoni vastutusalasse kuuluvate meetmete jaoks on seatud ambitsioonikas tähtaeg 2014. aasta lõpp. Kavas juhitakse tähelepanu mitmele meetmele, mida komisjon peab esmatähtsaks ning mille ta kavatseb ellu viia juba 2013. aastal (vajaduse korral koostöös ametite ja teiste institutsioonidega). Nende hulka kuuluvad:

  • huvide konfliktide ärahoidmine ja lahendamine ametites, haldusnõukogu liikmete ja direktorite, teaduskomiteede töös osalevate ekspertide ning apellatsiooninõukogu liikmete puhul;

  • peamiste tulemuslikkusnäitajate lisamine ameti iga-aastasesse tööprogrammi ja nimetatud näitajate kehtestamine ameti tegevdirektori jaoks;

  • ameti asukohariigiga sõlmitavasse lepingusse lisatavate standardsätete väljatöötamine, tuginedes olemasolevatele parimatele tavadele;

  • tegevuspõhise eelarvestamise ja tegevuspõhise juhtimise kohaldamist käsitlevate suuniste väljatöötamine koostöös ametitega;

  • korrapärast hindamist käsitlevate suuniste väljatöötamine.

Mitmed ühise lähenemisviisi sätted eeldavad muudatuste tegemist ametite alusaktides. Komisjon tagab, et edaspidi esitatavad ettepanekud nimetatud aktide läbivaatamiseks on kooskõlas ühise lähenemisviisiga. Tegevuskava lisas juhitakse tähelepanu juhtumitele, mille puhul see on vajalik. Lähtudes eespool kirjeldatust ning võttes arvesse ametite tõhususe ja vastutuse suurendamist, on üks ühises lähenemisviisis ettenähtud eesmärke püüda tagada koostoime, luues ühistalitused või ühendades ametid juhul, kui nende ülesanded kattuvad või kui ametid oleksid suuremasse struktuuri seatult tõhusamad.

Taust

Ühine lähenemisviis kujutab endast esimest poliitilist kokkulepet, mis käsitleb ELi detsentraliseeritud ameteid. Kuigi dokument ei ole õiguslikult siduv, on tegemist poliitilise strateegiaga, milles antakse ELi ametite tulevaste horisontaalsete algatuste ja reformidega seotud suuniseid. Peamine vastutus kõnealuse kokkuleppe rakendamise eest lasub komisjonil.

Kokkulepe on kolme peamise ELi institutsiooni ühistöö tulemus. 2009. aasta märtsis, pärast komisjoni teatist „Euroopa ametid – edasised sammud”, kutsusid kolm institutsiooni kokku institutsioonidevahelise töörühma, mille eesistujaks on komisjon, et arutada ELi ametite juhtimist ja tegevust. Töörühm juhtis tähelepanu mitmele olulisele teemaderingile, sealhulgas ametite roll ja koht ELi institutsioonide hulgas, ametite asutamine, struktuur ja tegevus ning rahastamise, eelarve, järelevalve ja juhtimisega seotud küsimused.

Ühises lähenemisviisis käsitletakse 32 eri liikmesriikides asuvat detsentraliseeritud ametit, mis tegutsevad arvukates poliitikavaldkondades ja täidavad mitmesuguseid ülesandeid. Kokkuleppes ei käsitleta kolme välis- ja julgeolekupoliitika valdkonnas tegutsevat ametit ega ka kuut rakendusametit ja ühisettevõtet.

Ametite tegevus tagab ELi vahetu kohaloleku liikmesriikides. Ametite tegevusvaldkonnad on mitmesugused: mõned neist toetavad Euroopa Liidu otsustusprotsessi, kogudes kokku olemasolevaid eksperdiuuringuid; mõned neist võtavad ELi kokkulepitud norme kohaldades ise otsuseid vastu ning mõned aitavad rakendada ühenduse poliitikat. Ameteid on aastate jooksul asutatud siiski konkreetset otstarvet silmas pidades, ilma ühise nägemuseta nende positsioonist ELis. Täna vastuvõetud tegevuskava kaudu elluviidav ühine lähenemisviis peaks aitama olukorda muuta.

ELi detsentraliseeritud ametites töötab üle 7000 inimese ja neile eraldati 2012. aastal ELi eelarvest 750 miljonit eurot.

Link

ELi detsentraliseeritud ameteid käsitleva ühise lähenemisviisi järelmeetmete tegevuskava

Kontaktisik :

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)


Side Bar