Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 2012

Η Επιτροπή εγκρίνει χάρτη πορείας για τη μεταρρύθμιση των οργανισμών

Η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα χάρτη πορείας που θα συμβάλει στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, της λογοδοσίας, της συνοχής και της διαφάνειας των αποκεντρωμένων οργανισμών της ΕΕ, καθώς και στην περισσότερο εξισορροπημένη διακυβέρνησή τους. Το έγγραφο δίνει σάρκα και οστά στην «κοινή προσέγγιση», δηλαδή την πρώτη πολιτική συμφωνία σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ, την οποία συνήψαν η Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιούλιο του 2012, ύστερα από τρία χρόνια αναλύσεων και διαπραγματεύσεων.

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Maroš Šefčovič δήλωσε: «Η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα που θα επιφέρει αυτός ο χάρτης πορείας έχει ουσιαστική σημασία σε μια στιγμή που οι προσπάθειες εξορθολογισμού αποτελούν κορυφαία προτεραιότητα του πολιτικού προγράμματος δράσης. Όμως το θέμα δεν αφορά μόνο την εξοικονόμηση χρημάτων. Το έγγραφο παρουσιάζει, με πολύ σαφή τρόπο, μια σειρά μέτρων μέσω των οποίων θα βελτιωθούν οι επιδόσεις, η διακυβέρνηση και η διαφάνεια των οργανισμών μας. Αυτό θα τους βοηθήσει να εφαρμόζουν τις πολιτικές της ΕΕ ακόμη καλύτερα από σήμερα.

Ο χάρτης πορείας συνιστά απογραφή όλων των πρωτοβουλιών που πρέπει να αναλάβει η Επιτροπή, καθώς και οι ίδιοι οι οργανισμοί, το Συμβούλιο, τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε να μετουσιώσουν την κοινή προσέγγιση σε δράση. Επιπλέον, καταδεικνύει σε ποιες περιπτώσεις η συνεργασία με τους οργανισμούς είναι αναγκαία και χρήσιμη, και σε ποιες περιπτώσεις οι οργανισμοί έχουν ήδη αρχίσει να εφαρμόζουν την κοινή προσέγγιση.

Για τα μέτρα που πρέπει να λάβει η Επιτροπή, έχει καθοριστεί μια φιλόδοξη προθεσμία, το τέλος του 2014. Ωστόσο, ο χάρτης πορείας αναδεικνύει πληθώρα ενεργειών τις οποίες η Επιτροπή θεωρεί πρωταρχικής σημασίας και θα τις θέσει ήδη σε εφαρμογή το 2013 (κατά περίπτωση, σε συνεργασία με τους οργανισμούς ή με άλλα όργανα). Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

  • την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων στους οργανισμούς, όσον αφορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους διευθυντές, τους εμπειρογνώμονες επιστημονικών επιτροπών και τα μέλη των επιτροπών προσφυγών·

  • τον καθορισμό βασικών δεικτών επιδόσεων στα ετήσια προγράμματα εργασίας των οργανισμών και για τους εκτελεστικούς διευθυντές των οργανισμών·

  • την κατάρτιση τυποποιημένων διατάξεων που θα συμπεριληφθούν στις συμφωνίες σχετικά με την έδρα των οργανισμών, με βάση τις υφιστάμενες βέλτιστες πρακτικές·

  • την εκπόνηση, από κοινού με τους οργανισμούς, κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την εφαρμογή μεθόδων κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων και διαχείρισης βάσει δραστηριοτήτων·

  • την εκπόνηση κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την τακτική διενέργεια αξιολογήσεων.

Ορισμένες διατάξεις της κοινής προσέγγισης θα απαιτήσουν επίσης την τροποποίηση των βασικών πράξεων των οργανισμών. Έτσι, η Επιτροπή θα μεριμνήσει ώστε οι μελλοντικές προτάσεις για αναθεώρηση των πράξεων αυτών να συνάδουν με την κοινή προσέγγιση. Σε παράρτημα του χάρτη πορείας αναφέρονται οι περιπτώσεις όπου θα είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο. Στο πλαίσιο αυτό, και με σκοπό να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα και η λογοδοσία των οργανισμών, ένας από τους στόχους που προβλέπονται στην κοινή προσέγγιση συνίσταται στην αναζήτηση συνεργειών, μέσω της δημιουργίας κοινών υπηρεσιών ή μέσω της συγχώνευσης οργανισμών όταν τα καθήκοντά τους αλληλεπικαλύπτονται ή όταν οι οργανισμοί θα λειτουργούσαν πιο αποτελεσματικά αν αποτελούσαν τμήμα μιας μεγαλύτερης δομής.

Ιστορικό

Η κοινή προσέγγιση αντιπροσωπεύει την πρώτη πολιτική συμφωνία σχετικά με τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ. Αν και μη δεσμευτική από νομική άποψη, θα χρησιμεύσει ως πολιτικό σχέδιο στρατηγικής για τις μελλοντικές οριζόντιες πρωτοβουλίες και μεταρρυθμίσεις των διαφόρων οργανισμών της ΕΕ. Η ευθύνη για την εφαρμογή της συμφωνίας βαρύνει κυρίως την Επιτροπή.

Η συμφωνία αυτή αποτελεί τον καρπό κοινής πρωτοβουλίας των τριών κύριων οργάνων της ΕΕ. Τον Μάρτιο του 2009, βάσει της ανακοίνωσης της Επιτροπής με τίτλο «Ευρωπαϊκοί οργανισμοί: Πορεία προς το μέλλον», τα τρία όργανα συγκρότησαν διοργανική ομάδα εργασίας υπό την προεδρία της Επιτροπής, η οποία ανέλαβε να μελετήσει τη διακυβέρνηση και τη λειτουργία των οργανισμών της ΕΕ. Η διοργανική ομάδα εξέτασε μια σειρά σημαντικών θεμάτων, μεταξύ των οποίων ο ρόλος και η θέση των οργανισμών στο θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ, η δημιουργία, η διάρθρωση και η λειτουργία των οργανισμών αυτών, καθώς και θέματα χρηματοδότησης, προϋπολογισμού, εποπτείας και διαχείρισης.

Η κοινή προσέγγιση αφορά 32 αποκεντρωμένους οργανισμούς, διάσπαρτους στα κράτη μέλη, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε πολλούς τομείς πολιτικής και εκτελούν ευρύ φάσμα καθηκόντων. Δεν καλύπτονται από τη συμφωνία τρεις αποκεντρωμένοι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας, ούτε οι έξι εκτελεστικοί οργανισμοί και οι κοινές επιχειρήσεις.

Οι οργανισμοί εξασφαλίζουν τη φυσική παρουσία της ΕΕ στα κράτη μέλη. Οι δραστηριότητές τους ποικίλλουν· ορισμένοι συμβάλλουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ένωσης συγκεντρώνοντας τη διαθέσιμη εμπειρογνωσία, άλλοι εκδίδουν τις δικές τους αποφάσεις βάσει των κοινά αποδεκτών προτύπων της ΕΕ, και άλλοι συμβάλλουν στην εφαρμογή των κοινοτικών πολιτικών. Ωστόσο, η ad hoc ίδρυση οργανισμών με την πάροδο των ετών δεν συνοδεύτηκε από μια συνολική θεώρηση της θέσης τους στους κόλπους της Ένωσης. Η κοινή προσέγγιση, η οποία μετατρέπεται σε δράση με τον χάρτη πορείας που εγκρίθηκε σήμερα, θα πρέπει να συνδράμει στην αλλαγή αυτής της κατάστασης.

Οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί της ΕΕ απασχολούν πάνω από 7.000 άτομα και το 2012 έλαβαν στήριξη ύψους 750 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Σύνδεσμος

Χάρτης πορείας σχετικά με τη συνέχεια που θα δοθεί στην κοινή προσέγγιση έναντι των αποκεντρωμένων οργανισμών της ΕΕ

Αρμόδιος επικοινωνίας:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)


Side Bar