Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 19. december 2012

Kommissionen vedtager køreplan for reform af agenturerne

Kommissionen har i dag vedtaget en køreplan, der skal bidrage til at forbedre effektiviteten og ansvarligheden, skabe større sammenhæng og gennemsigtighed samt sikre en mere afbalanceret forvaltning i EU's decentraliserede agenturer. Dokumentet udbygger "den fælles tilgang" – den første politiske aftale nogensinde om EU's agenturer, som Kommissionen, Rådet og Europa-Parlamentet nåede frem til i juli 2012 efter tre år med analyser og forhandlinger.

Kommissionens næstformand, Maroš Šefčovič, udtaler: "Den større effektivitet, som denne køreplan vil føre til, er af afgørende betydning, når rationaliseringsbestræbelser står øverst på den politiske dagsorden. Det handler dog ikke kun om at spare penge. I dokumentet beskrives på en meget klar måde en lang række foranstaltninger, som vil forbedre vore agenturers resultater, forvaltning og gennemsigtighed. Dette vil sætte agenturerne i stand til at gennemføre EU's politikker endnu bedre, end de gør i dag."

Køreplanen indeholder en oversigt over alle de initiativer, som Kommissionen samt agenturerne selv, Rådet, medlemsstaterne og Europa-Parlamentet skal tage til at omsætte den fælles tilgang til handling. Derudover viser den, i hvilke tilfælde det kan være nødvendigt og nyttigt at samarbejde med agenturer, og i hvilke tilfælde agenturerne allerede er begyndt at gennemføre den fælles tilgang.

For de tiltag, som Kommissionen er ansvarlig for, er der fastsat en ambitiøs tidsfrist, nemlig udgangen af 2014. I køreplanen fremhæves en række tiltag, som efter Kommissionens opfattelse bør prioriteres højt, og som den allerede vil gennemføre i 2013 (om nødvendigt i samarbejde med agenturerne eller andre institutioner). Disse består bl.a. i at:

  • forebygge og håndtere interessekonflikter i agenturerne, for medlemmer af bestyrelsen og direktører, eksperter i videnskabelige udvalg samt medlemmer af appelkamre

  • medtage nøgleresultatindikatorer i agenturernes årlige arbejdsprogrammer og for agenturernes administrerende direktører

  • udarbejde standardbestemmelser, som skal medtages i agenturernes værtsstatsaftaler på grundlag af eksisterende bedste praksis

  • fastsætte retningslinjer med agenturerne for anvendelse af aktivitetsbaseret budgetlægning og aktivitetsbaseret forvaltning

  • udarbejde retningslinjer for regelmæssige evalueringer.

En række bestemmelser i den fælles tilgang vil desuden kræve en ændring af agenturernes basisretsakter. Kommissionen vil derfor sikre, at fremtidige forslag om at revidere disse retsakter er i overensstemmelse med den fælles tilgang. I et bilag til køreplanen fremhæves de områder, hvor dette vil være nødvendigt. I den forbindelse, og med henblik på at øge agenturernes effektivitet og ansvarlighed, er et af målene i den fælles tilgang at opnå synergivirkninger, gennem fælles tjenestegrene eller sammenlægning af agenturer, hvor deres opgaver overlapper hinanden, eller hvor agenturer ville være mere effektive, hvis de integreres i en større struktur.

Baggrund

Den fælles tilgang er den første politiske aftale af sin art om EU's decentraliserede agenturer. Selv om den fælles tilgang ikke er juridisk bindende, vil den blive anvendt som en politisk plan for fremtidige horisontale initiativer og reformer af de enkelte EU-agenturer. Kommissionen har hovedansvaret for gennemførelsen af denne aftale.

Den fælles tilgang er resultatet af de tre vigtigste EU-institutioners fælles indsats. I marts 2009 nedsatte de tre institutioner efter Kommissionens meddelelse "Europæiske agenturer – vejen frem" en interinstitutionel arbejdsgruppe (IIWG), som under ledelse af Kommissionen skulle drøfte, hvordan EU-agenturerne skulle forvaltes og fungere. Arbejdsgruppen tog fat på en række centrale spørgsmål, herunder spørgsmålet om agenturernes rolle og position i forhold til de øvrige EU-institutioner, spørgsmålet om agenturernes oprettelse, organisation og drift samt spørgsmålet om finansiering, budget, tilsyn og ledelse.

Den fælles tilgang vedrører 32 decentraliserede agenturer, som ligger i forskellige medlemsstater. Agenturerne arbejder inden for en række forskellige politikområder og udfører en bred vifte af opgaver. Tre decentraliserede agenturer, som beskæftiger sig med udenrigs- og sikkerhedspolitik, er ikke omfattet af aftalen, og det er de seks forvaltningsorganer og fællesforetagenderne heller ikke.

Agenturerne gør det muligt for EU at være fysisk til stede i medlemsstaterne. De udfører forskellige opgaver – nogle yder støtte til EU's beslutningsproces ved at samle ekspertise, nogle vedtager specifikke afgørelser under anvendelse af fastlagte EU-standarder, og andre bidrager til gennemførelsen af EU-politikker. Den ad hoc-oprettelse af agenturer, der er set gennem årene, er ikke blevet ledsaget af en overordnet vision om deres position i EU. Den fælles tilgang, der omsættes til handling med den køreplan, som blev vedtaget i dag, skal bidrage til at ændre dette forhold.

EU's decentraliserede agenturer har over 7 000 ansatte og fik 750 mio. EUR fra EU-budgettet i 2012.

Link

Køreplan for opfølgningen af den fælles tilgang til EU's decentraliserede agenturer

Kontaktperson:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)


Side Bar