Navigation path

Left navigation

Additional tools

An Coimisiún Eorpach

preaseisiúint

An Bhruiséil, 18 Nollaig 2012

Tionscnamh 'Leanaí na Síochána' an AE: Fógra ón Uachtarán Barroso go n-úsáidfear ciste Dhuais Nobel na Síochána chun cabhrú le 23,000 leanbh atá thíos leis an gcogaíocht agus le coimhlintí

Úsáidfear an t-airgead atá ag gabháil le Duais Nobel na Síochána a bronnadh ar an Aontas Eorpach chun ceithre thionscadal a mhaoiniú mar chuid den tionscnamh 'Leanaí na Síochána'. Dúirt Jose Manuel Barroso, Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, an méid sin inniu agus é ag fógairt shonraí na dtionscadal sin.

Is d'aon ghuth a rinne Jose Manuel Barroso, Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, Martin Schulz, Uachtarán Pharlaimint na hEorpa agus Herman Van Rompuy Uachtarán na Comhairle Eorpaí an cinneadh an t‑airgead a úsáid ar mhaithe le leanaí atá thíos le coimhlintí.

Mar seo a labhair an tUachtarán Barroso: "Ba léir dúinn gur cheart ciste Dhuais Nobel na Síochána a dheonú dóibh siúd is leochailí agus, go minic, is measa a bhuailtear aimsir chogaidh: leanaí an domhain. Is mian linn go gcosnófar i dtólamh cearta gach linbh. Ba cheart caoi a bheith ag buachaillí is cailíní uile an domhain a gcuid tallann a fhorbairt. Má chothaítear an t‑oideachas, tugtar seans don tsíocháin a bheith fada buan. Is mian linn 'leanaí na síochána' a dhéanamh de 'leanaí an chogaidh'."

Mar seo a labhair an tUachtarán Van Rompuy: "Nuair a bhíonn coimhlint ann is minic gur leochailí leanaí ná éinne eile, agus dá bhrí sin is ceart agus is cóir an duais seo dul chun sochair íospartach óg coimhlintí armtha. Cúis sásaimh dom go leanfaidh an tionscnamh seo ar aghaidh i ndiaidh na chéad bhliana seo agus tá súil agam go bhféadfaidh tionscnaimh 'Leanaí na Síochána' a bheith ina siombail de thiomantas an AE cuidiú leo siúd ar fud an domhain atá san angar."

Mar seo a labhair an tUachtarán Schulz: "Bíonn leanaí ar an dream is leochailí d'íospartaigh choimhlintí. Iontusan atá an dóchas don todhchaí agus chomh maith leis sin bíonn a dtodhchaí féin i dtreis. Is maith aon ní is féidir linn a dhéanamh chun cabhrú leo an tráma agus an t-anró a d'fhulaing siad de dheasca coimhlintí a chur díobh."

Tabharfar €2 milliún san iomlán do na tionscadail i gceist (méid a bhfuil maoiniú breise ón AE san áireamh ann). Cuideoidh siad le corradh is 23,000 leanaí ar fud an domhain atá thíos le coimhlintí agus cuirfidh siad oideachas bunúsach agus ionaid atá in oiriúint do leanaí ar fáil dóibh:

  • Tuairim is 4,000 leanbh Siriach atá ina ndídeanaithe i gcampaí ag an teorainn idir an Iaráic agus an tSiria;

  • Breis is 5,000 leanbh Colómach ar dídeanaithe in Eacuadór an chuid is mó díobh;

  • 11,000 leanbh Congólach easáitithe in oirthear Phoblacht Dhaonlathach an Chongó agus dídeanaithe san Aetóip; agus

  • 3,000 leanbh Pacastánach i dtuaisceart na Pacastáine, limistéar atá suaite ag coimhlintí.

Is é UNICEF a chuirfidh an tionscadal i ngníomh sa Phacastáin; oibreoidh Save the Children agus an Chomhairle Ioruach um Dhídeánaithe le leanaí i bPoblacht Dhaonlathach an Chongó agus san Aetóip; tabharfaidh UNHCR cúnamh sa Cholóim agus in Eacuadór; agus oibreoidh ACTED na Fraince leis na leanaí Siriacha i gcampa dídeánaithe Domiz i dtuaisceart na hIaráice. Tá na heagraíochtaí sin go léir i measc na bpáirtithe is iomráití dá bhfuil ag an gCoimisiún Eorpach i ngnóthaí daonnúla.

Is faoi chuimsiú chúram an Choimisinéara Eorpaigh um Chomhar Idirnáisiúnta, Cabhair Dhaonnúil agus Freagairt ar Ghéarchéimeanna, Kristalina Georgieva, atá na tionscadail a dtabharfar tacaíocht dóibh tríd an tionscnamh Leanaí na Síochána. Seo mar a labhair sí inniu: "Nuair a bhíonn coimhlintí ann, is iondúil gurb í an chabhair dhaonnúil an t‑aon ghléas amháin atá ag leanaí leanúint den oideachas. Ní hé amháin go méadaíonn an t‑oideachas ar an rath atá i ndán dóibh, ach féadann sé a bheith ina sciath chosanta acu ar an mí‑úsáid agus ar an dúshaothrú freisin. Is mór is fiú an chúis thábhachtach seo an duaischiste Nobel a fuair an AE. Ar theorainneacha na Siria agus na Colóime, sa Phacastáin, san Aetóip agus sa Chongó déanfaimid difear an domhain do leanaí a d'fhéadfadh a bheith, in éagmais cabhrach, ina nglúin chaillte — ina ionad sin tabharfaimid dóibh an deis a n‑óige a mhaireachtáil, teacht chucu féin, agus gealladh a chur fúthu féin san am atá le teacht."

Ní gníomh aonuaire a bheidh i dtionscnamh an AE 'Leanaí na Síochána': cuirfear tuilleadh maoinithe ar fáil an bhliain seo chugainn do bhreis tionscadal ar mhaithe le leanaí atá thíos le coimhlintí.

Cúlra

An 10 Nollaig bronnadh duais Nobel na Síochána 2012 ar an AE as an obair atá déanta aige le breis is trí scór bliain anuas chun an tsíocháin, an t‑athmhuintearas, an daonlathas agus cearta an duine a chur chun cinn. Tá glactha go foirmiúil ag an gCoimisiún Eorpach leis an airgead duaise thar ceann an Aontais Eorpaigh agus tá cinneadh déanta aige an t‑airgead sin, dar luach tuairim is €930,000, a mhéadú go €2 milliúin agus é a úsáid ar son na leanaí is mó atá i ngátar. Ocht milliún korona Sualannacha maille le bonn agus dioplóma atá i nDuais Nobel na Síochána. Coinneoidh institiúidí an Aontais Eorpaigh an bonn agus an dioplóma thar ceann an Aontais Eorpaigh. Tabhartas atá sa tsuim airgid agus sa bhonn de réir bhrí Airteagal 19 de Rialachán 1605/2002.

Siombail den athmhuintearas ar fud an domhain is ea Duais Nobel na Síochána. Ba cheart an t-airgead duaise a chur chun sochair dóibh siúd atá ina bpríomhábhar dóchais don todhchaí ach atá, san am céanna, ar an dream is túisce a fhulaingíonn i gcás coimhlintí, i.e. na leanaí a gceiltear tabhairt suas faoi shíocháin orthu a ligfeadh dóibh teacht in inmhe de réir a n-acmhainne.

Sa lá atá inniu ann is sibhialtaigh 90% d'íospartaigh coimhlintí. Leanaí is ea leath acu sin. Tá 7 milliún leanbh ina ndídeánaithe agus tá 12.4 milliún leanbh easáitithe laistigh dá dtír féin de dheasca coimhlintí.

Ceann de na dóigheanna is fearr le cúnamh a thabhairt do leanaí agus iad a chosaint nuair atá coimhlint fhoréigneach ag cur orthu faill a thabhairt dóibh dul i mbun foghlama arís agus oideachas a fháil – ina éagmais sin is amhlaidh a bheadh sé níos deacra acu dul chun cinn sa saol a dhéanamh. Den 75 milliún leanbh ar fud an domhain nach mbíonn ag dul ar scoil, tá cónaí ar os cionn leath acu i limistéir ina bhfuil coimhlintí.

Tá an obair dhaonnúil a dhéanann an AE ceaptha riar ar na riachtanais speisialta atá ag leanaí atá thíos le coimhlintí. Is ar limistéir ina bhfuil coimhlintí a leithdháiltear os cionn leath de mhaoiniú an Choimisiúin do chúrsaí daonnúla agus is ar eagraíochtaí a oibríonn ar son leanaí a leithdháiltear 12% dá bhuiséad do chúrsaí daonnúla, céatadán atá i bhfad níos airde ná an meáncheatadán domhanda. Leithdháileann an Coimisiún cabhair dhaonnúil ar ghníomhaíochtaí cosanta leanaí, ar thacaíocht síceolaíochta, ar oideachas i leith an bhaoil a bhaineann le mianaigh agus ar ghníomhaíochtaí a chuireann i gcoinne earcú saighdiúirí linbh.

Tá an méid sin ag teacht leis an gComhdhearcadh Eorpach maidir le Cabhair Dhaonnúil, mar a bhfuil sé ráite "gur gá leochaileachtaí áirithe a chur san áireamh nuair atáthar ag freastal ar riachtanais dhaonnúla. Sa chomhthéacs sin, tabharfaidh an AE aird ar leith ar mhná, ar leanaí, ar dhaoine aosta, agus ar dhaoine atá easlán agus faoi mhíchumas."

Sa doiciméad inmheánach oibre de chuid an Choimisiúin dar teideal 'Leanaí i gCásanna Éigeandála agus Géarchéime' (2008) go háirithe, pléitear ceist seo an bhaint idir leanaí agus fórsaí agus grúpaí armtha. Ina theannta sin ghlac an AE treoirlínte maidir le leanaí ar fhág coinbhleachtaí armtha a lorg orthu, ar treoirlínte iad atá ina mbonn coiteann ag na Ballstáit agus ag an gCoimisiún agus iad i mbun gnímh.

Tuilleadh Eolais:

Suíomh gréasáin an Choimisiúin maidir leis an gcúnamh a thugann an AE do leanaí atá thíos le coimhlintí.

http://ec.europa.eu/echo/EU4children/index_en.htm

Suíomh gréasáin an Choimisinéara Georgieva.

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_en.htm

Suíomh gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh maidir leis an gCabhair Dhaonnúil agus Cosaint Shibhialta:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Teagmhálaithe :

Pia Ahrenkilde Hansen, urlabhraí de chuid an Choimisiúin Eorpaigh (+32 2 295 30 70)

Preben Aamann, leas‑urlabhraí Uachtarán na Comhairle Eorpaí(+32 476 850 543)

Armin Machmer, urlabhraí Uachtarán Pharlaimint na hEorpa (+32 479 97 11 98)

David Sharrock, urlabhraí an Choimisinéara Georgieva (+32 2 296 89 09)

Irina Novakova, preasoifigeach (+32 2 295 75 17)


Side Bar