Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 18. joulukuuta 2012

EU:n rauhan lapset -aloite: Nobel-rahoista apu 23 000:lle sodan lapsiuhrille

Euroopan unionin Nobelin rauhanpalkinnosta saamat rahat käytetään neljään EU:n rauhan lapset ‑aloitteeseen liittyvään hankkeeseen.

Palkintorahojen luovuttamisesta konflikteista kärsiville lapsille päättivät komission puheenjohtaja José Manuel Barroso, Euroopan parlamentin puhemies Martin Schulz ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman Van Rompuy yksimielisesti.

Barroson mukaan oli selvää, että rauhanpalkintoon liittyvät rahat olisi annettava lapsille, jotka usein kärsivät sodista eniten. ”Haluamme, että kaikkien lasten oikeuksia suojellaan johdonmukaisesti. Jokaisella lapsella olisi oltava mahdollisuus kehittää kykyjään. Koulutuksen tukeminen parantaa mahdollisuuksia kestävään rauhaan. Haluamme, että ’sodan lapsista’ tulee ’rauhan lapsia’.”

Van Rompuy toteaa, että lapset ovat konfliktitilanteissa usein haavoittuvimpia. ”On oikein, että palkintorahoilla autetaan aseellisten selkkausten lapsiuhreja.” EU:n rauhan lapset -hanke jatkuu myös tulevaisuudessa, ja Van Rompuy toivookin siitä symbolia sille, että Euroopan unioni on sitoutunut auttamaan niitä, jotka apua eniten tarvitsevat.

Schulz muistuttaa, että lapset edustavat tulevaisuutta, mutta konfliktit vaarantavat tuon tulevaisuuden. ”Jos voimme vähänkin auttaa lapsia selviytymään konfliktien aiheuttamista traumoista ja kärsimyksestä, meidän on tehtävä se.”

Hankkeita rahoitetaan yhteensä 2 miljoonalla eurolla, johon sisältyy palkintorahojen lisäksi EU:n omaa rahoitusta. Hankkeilla järjestetään peruskoulutusta ja lapsiystävällisiä tiloja yli 23 000 lapselle konfliktialueilla eri puolilla maailmaa:

  • noin 4 000 syyrialaislapselle Irakin ja Syyrian välisellä rajalla sijaitsevilla pakolaisleireillä

  • yli 5 000 kolumbialaislapselle, joista valtaosa elää pakolaisina Ecuadorissa

  • 11 000 kongolaislapselle, jotka on siirretty Kongon demokraattisen tasavallan itäosaan tai jotka ovat paenneet Etiopiaan

  • 3 000 lapselle Pakistanin pohjoisosan konfliktialueella.

Hankkeen toteuttaa Pakistanissa UNICEF, Kongossa ja Etiopiassa Pelastakaa lapset -järjestö ja Norjan pakolaisneuvosto sekä Kolumbiassa ja Ecuadorissa YK:n pakolaisasiain päävaltuutettu (UNHCR). Pohjois-Irakissa Domizin pakolaisleirillä olevia syyrialaislapsia auttaa ranskalainen ACTED-järjestö. Kyseiset järjestöt ovat Euroopan komission arvostetuimpia humanitaarisen avun kumppaneita.

Rauhan lapset -aloitteella tuettavista hankkeista vastaa EU:n humanitaarisen avun ja kriisinhallintatoimien komissaari Kristalina Georgieva. Georgievan mukaan humanitaarinen apu on usein ainoa keino huolehtia siitä, että selkkausten jalkoihin jääneet lapset voivat jatkaa koulunkäyntiään. Koulutus taas parantaa lasten tulevaisuudennäkymiä, mutta voi myös suojella heitä väärinkäytöksiltä ja hyväksikäytöltä. ”Asia on tärkeä ja rauhanpalkinnon arvon mukainen. Näin annamme lapsille Syyrian ja Kolumbian rajaseuduilla, Pakistanissa, Etiopiassa ja Kongossa mahdollisuuden lapsuuteen, toipumiseen ja parempaan tulevaisuuteen. Sillä on suunnaton merkitys näille lapsille, joista muuten saattaisi tulla hukattu sukupolvi.”

EU:n rauhan lapset -aloite jatkuu myös ensi vuonna, jolloin myönnetään uutta rahoitusta muille hankkeille, joilla autetaan konflikteista kärsiviä lapsia.

Tausta

Euroopan unionille luovutettiin 10. joulukuuta vuoden 2012 Nobelin rauhanpalkinto yli kuuden vuosikymmenen työstä, jota se on tehnyt Euroopassa rauhan, sovinnon, demokratian ja ihmisoikeuksien edistämiseksi. Komissio on virallisesti vastaanottanut palkintorahat Euroopan unionin puolesta ja päättänyt täydentää noin 930 000 euron palkintosummaa niin, että se voi käyttää yhteensä 2 miljoonaa euroa niiden lasten hyväksi, jotka ovat kipeimmin avun tarpeessa. Nobelin rauhanpalkinto koostuu 8 miljoonan Ruotsin kruunun rahasummasta, mitalista ja kunniakirjasta. Euroopan unionin toimielimet säilyttävät mitalia ja kunniakirjaa Euroopan unionin puolesta. Rahasumma ja mitali ovat asetuksen (EY) N:o 1605/2002 19 artiklassa tarkoitettu lahjoitus.

Nobelin rauhanpalkinto edustaa sovintoa kaikkialla maailmassa. Palkintorahoilla on autettava konfliktioloissa kasvavia lapsia, jotka eivät voi hyödyntää kaikkia mahdollisuuksiaan kuten rauhan aikana. Lapset ovat tulevaisuuden toivo, mutta myös konfliktien ensimmäiset uhrit.

Yli 90 prosenttia konfliktien uhreista on nykyään siviilejä; puolet uhreista on lapsia. Maailmassa on seitsemän miljoonaa pakolaislasta ja 12,4 miljoonaa lasta, jotka ovat joutuneet siirtymään sodan jaloista maansa sisällä.

    Parhaita tapoja auttaa ja suojella väkivaltaisesta selkkauksesta kärsiviä lapsia on antaa heille mahdollisuus jatkaa oppimista ja hankkia koulutus – muuten heidän tulevaisuutensa on vieläkin vaikeampi. Maailmassa on tällä hetkellä noin 75 miljoonaa lasta, jotka eivät käy koulua. Yli puolet heistä asuu konfliktialueilla.

EU:n humanitaarinen työ kohdistetaan konflikteista kärsivien lasten erityistarpeisiin. Yli puolet komission antamasta humanitaarisesta rahoituksesta suunnataan konfliktialueille ja 12 prosenttia humanitaarisen avun määrärahoista osoitetaan lasten auttamiseen keskittyville avustusjärjestöille, mikä on paljon enemmän kuin maailmanlaajuisesti keskimäärin. Komissio myöntää humanitaarista apua lastensuojeluun, mielenterveystyöhön, miinojen riskeistä tiedottamiseen ja lapsisotilaiden värväyksen ehkäisemiseen.

Lasten auttaminen on humanitaarista apua koskevan eurooppalaisen konsensuksen mukaista. Kyseisen julkilausuman mukaan ”Erityiset haavoittuvuudet on otettava huomioon vastattaessa humanitaarisiin tarpeisiin. EU kiinnittää tämän osalta erityistä huomiota naisiin, lapsiin, ikääntyviin, sairaisiin ja vammaisiin”.

Lapsia hätä- ja kriisitilanteissa koskevassa komission yksiköiden valmisteluasiakirjassa (2008) kiinnitetään erityisesti huomiota lapsiin, jotka joutuvat tekemisiin aseistettujen joukkojen ja ryhmien kanssa. EU on hyväksynyt myös lapsia aseellisissa selkkauksissa koskevat suuntaviivat, joissa on sovittu yhteisistä lähtökohdista EU:n jäsenvaltioiden ja Euroopan komission toimille.

Lisätietoja:

Komission verkkosivut EU:n antamasta avusta konfliktitilanteissa oleville lapsille:

http://ec.europa.eu/echo/EU4children/index_en.htm

Komissaari Georgievan verkkosivut:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_en.htm

Euroopan komission humanitaarinen apu ja väestönsuojelu:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Pia Ahrenkilde Hansen, Euroopan komission tiedottaja (+32 2 295 30 70)

Preben Aamann, Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan varatiedottaja (+32 476 850 543)

Armin Machmer, Euroopan parlamentin puhemiehen tiedottaja (+32 479 97 11 98)

David Sharrock, komissaari Georgievan tiedottaja (+32 2 296 89 09)

Irina Novakova, lehdistösihteeri (+32 2 295 75 17)


Side Bar