Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 18. detsember 2012

ELi algatus „Rahu lapsed” president Barroso kuulutab välja Nobeli rahupreemia projektid 23 000 sõjas ja konfliktides kannatanud lapse abistamiseks

Euroopa Liidule omistatud Nobeli rahupreemia auhinnaraha kasutatakse ELi algatuse „Rahu lapsed” raames nelja projekti rahastamiseks. Euroopa Komisjoni president Jose Manuel Barroso avaldas täna nende projektide üksikasjad.

Auhinnaraha kasutamine konfliktides kannatavate laste abistamiseks oli Euroopa Komisjoni presidendi Jose Manuel Barroso, Euroopa Parlamendi presidendi Martin Schulzi ja Euroopa Ülemkogu eesistuja Herman Van Rompuy ühehäälne otsus.

President Barroso ütles: „Meie jaoks oli enesestmõistetav, et Nobeli rahupreemia auhinnaraha tuleb anda kõige haavatavamatele, keda sõjad sageli kõige rängemini mõjutavad − maailma lastele. Me soovime, et kõigi laste õigused oleks alati kaitstud. Igal tüdrukul ja igal poisil maailmas peab olema võimalus oma andeid arendada. Hariduse edendamine annab ka rahule võimaluse kestma jääda. Me tahame, et sõja lastest saaksid rahu lapsed.”

Eesistuja Van Rompuy ütles: „Konfliktisituatsioonides on lapsed sageli kõige haavatavamad, seega on ainuõige, et rahupreemia auhinnarahast saavad kasu relvastatud konfliktide noored ohvrid. Mul on hea meel, et see algatus jätkub ka pärast käesolevat aastat, ning ma loodan, et ELi projekt „Rahu lapsed” sümboliseerib Euroopa Liidu pühendumust aidata hädasolijaid.”

President Schulz lisas: „Lapsed on konfliktide kõige haavatavamad ohvrid. Lapsed on meie ühine tulevik ning kaalul on ka nende isiklik tulevik. Kogu meiepoolne abi, mis aitab neil konflikti käigus kogetud traumadest ja kannatustest üle saada, on teretulnud.”

Projektidele eraldatakse kokku 2 miljonit eurot, mis sisaldab ka täiendavat rahastamist ELi vahenditest. Nende nelja projekti abiga jõutakse üleilmselt rohkem kui 23 000 konfliktides kannatanud lapseni, kellele võimaldatakse juurdepääs põhiharidusele ja lapsesõbralikele aladele:

  • ligikaudu 4000 Süüria põgenike last laagrites Iraagi ja Süüria piiril;

  • üle 5000 Kolumbia lapse, kellest enamus on põgenikud Ecuadoris;

  • 11 000 Kongo last, kes on ümber asustatud Kongo Demokraatliku Vabariigi idaosas ning Etioopia põgenikelaagrites;

  • 3000 Pakistani last riigi konfliktidest räsitud põhjaosas.

Pakistanis hakkab projekti ellu viima UNICEF; Kongo Demokraatliku Vabariigi ja Etioopia lastega hakkavad tegelema organisatsioon Save the Children ja Norra Pagulasnõukogu; ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet hakkab andma abi Kolumbias ja Ecuadoris ning Põhja-Iraagis asuvas Domuzi põgenikelaagris hakkab Süüria lastega töötama Prantsusmaa organisatsioon ACTED. Kõik need organisatsioonid kuuluvad Euroopa Komisjoni parimate tunnustatud humanitaarabipartnerite hulka.

Projektid, mida algatuse „Rahu lapsed” raames toetatakse, kuuluvad Euroopa Komisjoni rahvusvahelise koostöö, humanitaarabi ja kriisiohjamise voliniku Kristalina Georgieva vastutusalasse. Kristalina Georgieva ütles täna järgmist: „Konfliktide ajal on humanitaarabi laste jaoks sageli ainus võimalus oma haridustee jätkamiseks. Haridus parandab nende tulevikuväljavaateid ning võib lisaks sellele lapsi kaitsta ka ärakasutamise ja kuritarvitamise eest. See oluline algatus on väärt ELi Nobeli rahupreemia auhinnarahade kasutamist. Süüria ja Kolumbia piiridel, Pakistanis, Etioopias ja Kongos on ELi algatus suure tähtsusega laste jaoks, kellest muidu võiks saada nn kadunud põlvkond. Neile antakse tagasi lapsepõlv, luuakse võimalused taastumiseks ja paremaks tulevikuks.”

ELi algatus „Rahu lapsed” ei jää ühekordseks meetmeks − uuel aastal tehakse kättesaadavaks uued rahalised vahendid täiendavate projektide jaoks, millega aidatakse konfliktides kannatavaid lapsi.

Taust

10. detsembril omistati Euroopa Liidule 2012. aasta Nobeli rahupreemia üle kuuekümne aasta pikkuse töö eest rahu, konflikte osapoolte lepitamise, demokraatia ja inimõiguste edendamisel Euroopas. Euroopa Komisjon võttis auhinnaraha Euroopa Liidu nimel vastu ja otsustas lisada ligikaudu 930 000 eurole veel vahendeid, et kasutada 2 miljonit eurot kõige rohkem abi vajavate laste heaks. Nobeli rahupreemia koosneb 8 miljoni Rootsi krooni suurusest auhinnarahast, medalist ja diplomist. Medalit ja diplomit hakatakse Euroopa Liidu nimel säilitama Euroopa Liidu institutsioonides. Preemiaga kaasnenud rahasumma ja medal kujutavad endast annetust määruse nr 1605/2002 artikli 19 tähenduses.

Nobeli rahupreemia on antud konflikti osapoolte lepitamise eest kogu maailmas. Auhinnarahaga tuleks aidata suurimat tulevikulootust, kes on samas ka konfliktide suurim ohver − lapsi, kellelt on võetud võimalus rahus üles kasvada ja välja kujuneda.

Praegu on 90% konfliktide ohvritest tsiviilisikud ning pooled neist on lapsed. 7 miljonit last on põgenikud ning 12,4 miljonit last on omaenda kodumaal konfliktide tõttu ümber asustatud.

Üks parimaid viise laste aitamiseks ja kaitsmiseks vägivaldsetes konfliktides on anda neile võimalus taas õppida ja haridust omandada. Vastasel juhul on nende tulevik veelgi keerukam. Üle poole ligikaudu 75 miljonist koolis mittekäivast lapsest üle kogu maailma elab konfliktipiirkondades.

ELi humanitaarabi keskendub konfliktides kannatavate laste erivajadustele. Üle poole Euroopa Komisjoni humanitaarabi vahenditest on ette nähtud konfliktidest mõjutatud piirkondadele ja 12% humanitaarabi eelarvest on suunatud lastega tegelevatele abiorganisatsioonidele, mis on tunduvalt suurem üleilmsest keskmisest panusest. Komisjon eraldab humanitaarabi laste kaitsmisele, psühholoogilisele toele, teadlikkuse tõstmisele miinide ohtlikkuse kohta ning lapssõdurite värbamise vastu suunatud tegevusele.

Võetud kohustus on kooskõlas Euroopa konsensusega humanitaarabi valdkonnas, mis sätestab, et „humanitaarvajadusele reageerimisel tuleb võtta arvesse erilist haavatavust. Seetõttu pöörab EL erilist tähelepanu naistele, lastele, eakatele, haigetele ja puudega inimestele.”

Komisjoni talituste töödokument „Lapsed häda- ja kriisiolukordades” (2008) käsitleb eelkõige relvajõudude ja relvastatud rühmitustega seotud laste probleemi. Euroopa Liit võttis vastu ka relvastatud konfliktidest mõjutatud lapsi käsitlevad ELi suunised, mis sätestavad ELi liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni jaoks ühise aluse tegutsemiseks.

Lisateave:

Euroopa Komisjoni veebisait ELi abi kohta konfliktides kannatavatele lastele:

http://ec.europa.eu/echo/EU4children/index_en.htm

Volinik Georgieva veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_en.htm

Euroopa Komisjoni humanitaarabi ja kodanikukaitse peadirektoraadi veebisait:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Kontaktisikud:

Pia Ahrenkilde Hansen, Euroopa Komisjoni pressiesindaja (+32 2 295 30 70)

Preben Aamann, Euroopa Ülemkogu eesistuja asepressiesindaja (+32 476 850 543)

Armin Machmer, Euroopa Parlamendi presidendi pressiesindaja (+32 479 97 11 98)

David Sharrock, volinik Georgieva pressiesindaja (+32 2 296 89 09)

Irina Novakova, pressiametnik (+32 2 295 75 17)


Side Bar