Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 19 december 2012

Större hälsovarningar på tobaksvaror och förbud mot starka aromämnen

EU-kommissionen antar i dag ett förslag till ändring av direktivet om tobaksvaror. Förslaget har beretts i flera år och innehåller nya, striktare regler för hur tobaksvaror får tillverkas, presenteras och säljas. Cigaretter, rulltobak och rökfria tobaksvaror med kännetecknande smak förbjuds och det blir obligatoriskt med stora varningsbilder på cigarretter och rulltobak. I förslaget regleras även försäljning till andra länder via internet och det införs vissa tekniska funktioner som ska motverka olaglig handel. Dessutom föreslås att vissa produkter, till exempel e-cigaretter och örtprodukter för rökning, ska regleras. Särskilda regler om märkning och ingredienser när det gäller tuggtobak och tobak för användning i näsan kommer också att ingå. Det nuvarande snusförbudet finns kvar.

– EU-kommissionen hade lovat att lägga fram ett förslag om tobaksvaror före slutet av 2012 och i dag kan jag lägga fram det förslaget för EU-ländernas hälsoministrar och för Europaparlamentet. Siffrorna talar för sig själva. Tobak dödar hälften av användarna och är oerhört beroendeframkallande. Med tanke på att 70 % av rökarna började röka innan de fyllt 18 år vill vi göra tobaksvaror och rökning mindre lockande för unga. Man får inte heller lura konsumenterna, fortsatte han, utan tobaksvaror bör se ut och smaka som tobaksvaror. Ett av syftena med förslaget är att se till att tilltalande förpackningar och aromämnen inte används som en strategi vid marknadsföringen, säger EU:s hälsokommissionär Tonio Borg.

Varför måste EU-lagstiftningen ändras?

Det nuvarande direktivet om tobaksvaror (2001/37/EG) är från 2001. Sedan dess har forskningen gått framåt och det har skett stora förändringar på marknaden och internationellt. Man har t.ex. fått ny kunskap om aromämnen som används i tobaksvaror och hälsovarningars effektivitet. Nya produkter som elektroniska cigaretter har kommit ut på marknaden och tilltalande förpackningar och aromämnen utnyttjas numera vid marknadsföringen. På det internationella planet har EU och alla medlemsländerna ratificerat WHO:s ramkonvention om tobakskontroll, som trädde i kraft i februari 2005. En del av de nuvarande bestämmelserna i direktivet har därför blivit föråldrade. EU-länderna har också följt olika principer när det gäller reglering, vilket lett till att deras lagar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror varierar.

Det nya förslaget tar hänsyn till denna utveckling och till önskemål från Europaparlamentet och ministerrådet samt till kommissionens rapporter från 2007 och 2009 om tillämpningen av direktivet om tobaksvaror, där det fastställs på vilka områden det kan införas förbättringar.

Förslaget i korthet

Förslaget medför många ändringar av det nuvarande direktivet, bl.a. följande:

  • Märkning och förpackning: Alla cigaretter och all rulltobak måste förses med en hälsovarning som består av både bild och text. Varningen ska täcka 75 % av förpackningens fram- och baksida och får inte innehålla någon form av marknadsföring. Den information som ges i dag om tjära, nikotin och kolmonoxid anses vara vilseledande och kommer därför att ersättas med information på cigarettpaketets sida om att tobaksrök innehåller mer än cancerframkallande 70 ämnen. EU-länderna får införa neutrala förpackningar i motiverade fall.

  • Ingredienser: Uppgifter om ingredienser och utsläpp ska lämnas i en enhetlig, elektronisk form. Enligt förslaget ska cigaretter, rulltobak och rökfria tobaksvaror med kännetecknande arom förbjudas, liksom produkter som innehåller högre halter av gifter och är mer beroendeframkallande.

  • Rökfri tobak: Förbudet mot tobak för användning i munnen (snus) bibehålls, utom när det gäller Sverige som har ett undantag. Alla rökfria tobaksvaror ska ha hälsovarningar på förpackningens största sidor och produkter med kännetecknande arom får inte säljas. Tobaksvaror av nya typer måste förhandsanmälas.

  • Utvidgat tillämpningsområde. Produkter som innehåller nikotin under ett visst gränsvärde (t.ex. elektroniska cigaretter) får släppas ut på marknaden, men måste förses med hälsovarningar. Om deras halt av nikotin är högre än den tillåtna får de endast godkännas som läkemedel, t.ex. nikotinplåster. Örtcigaretter ska ha en hälsovarning.

  • Distansförsäljning till andra länder: Ett anmälningssystem för återförsäljare på internet och ett system för ålderskontroll planeras för att garantera att tobaksvaror inte säljs till barn och ungdomar.

  • Olaglig handel: Ett system för spårning samt vissa säkerhetsdetaljer (t.ex. hologram) planeras för att garantera att endast produkter som uppfyller kraven i direktivet säljs i EU.

Vad händer nu?

Innan förslaget antogs anordnades ett omfattande samråd med olika intressenter, även allmänheten. Sammanlagt kom 85 000 svar in. Under beredningen gjordes också en noggrann bedömning av de ekonomiska, sociala och hälsomässiga konsekvenserna av flera möjliga politiska alternativ. Dessutom beställdes flera externa undersökningar.

Förslaget kommer nu att diskuteras i Europaparlamentet och ministerrådet. Det förväntas bli antaget 2014 och ska träda i kraft 2015 eller 2016.

Mer information:

http://ec.europa.eu/health/tobacco/products/index_en.htm

MEMO/12/1005

Kontaktpersoner:

Frédéric Vincent +32 2 298 71 66

Aikaterini Apostola +32 2 298 76 24


Side Bar