Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 19 december 2012

Tabaksproducten: grotere gezondheidswaarschuwingen en verbod van sterke aroma's

Na jarenlange voorbereiding heeft de Europese Commissie vandaag haar voorstel voor herziening van de tabaksproductenrichtlijn aangenomen. De richtlijn die zij voorstelt bestaat uit nieuwe en aangescherpte regels voor de vervaardiging, de presentatie en de verkoop van tabaksproducten. Meer in het bijzonder worden sigaretten, shagtabak en rookloze tabaksproducten met kenmerkende aroma's verboden, en worden voor sigaretten en shagtabak gezondheidswaarschuwingen in de vorm van grote afbeeldingen verplicht gesteld. Er worden regels gesteld voor de grensoverschrijdende verkoop via internet en technische mogelijkheden geboden voor de bestrijding van illegale handel. Bovendien worden maatregelen voorgesteld voor producten waarvoor tot nu toe geen specifieke regeling bestond, zoals e-sigaretten en voor roken bestemde kruidenproducten. Voor pruim- en snuiftabak zullen specifieke regels met betrekking tot etikettering en ingrediënten gelden. Het bestaande verbod op tabak voor oraal gebruik (snus) zal worden gehandhaafd.

Tonio Borg, de commissaris voor Gezondheid en Consumentenbeleid, zei naar aanleiding van de aanneming van het voorstel: "Wij hebben het voor elkaar gekregen! De Europese Commissie had beloofd uiterlijk eind 2012 met een voorstel over tabaksproducten te komen, en dat is precies wat ik de ministers van Volksgezondheid en het Europees Parlement vandaag kan presenteren. De cijfers spreken voor zich: tabaksproducten zijn dodelijk voor de helft van alle gebruikers ervan en werken zeer verslavend. Aangezien 70 % van de rokers begint met roken voordat zij 18 zijn, heeft het vandaag gepresenteerde voorstel tot doel tabaksproducten en het roken minder aantrekkelijk te maken en jongeren dus ervan te weerhouden met roken te beginnen." Hij zei verder: "We moeten de consumenten niet voor de gek houden: tabaksproducten moeten eruitzien en smaken als tabaksproducten en dit voorstel zorgt ervoor dat aantrekkelijke verpakkingen en aroma's niet als marketingstrategie worden gebruikt."

Waarom is een herziening van de EU-regels nodig?

De huidige tabaksproductenrichtlijn (2001/37/EG) dateert van 2001. Sinds die tijd hebben er veel wetenschappelijke, internationale en marktontwikkelingen plaatsgevonden. Zo zijn er nieuwe feiten bekend geworden over in tabaksproducten gebruikte aroma's en de doeltreffendheid van gezondheidswaarschuwingen. Nieuwsoortige producten als elektronische sigaretten hebben hun intrede op de markt gedaan en recente marketingstrategieën kiezen voor aantrekkelijke verpakkingen en aroma's. Op internationaal niveau hebben de EU en alle lidstaten de Kaderovereenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie voor de bestrijding van tabaksgebruik (FCTC) geratificeerd, die in februari 2005 in werking is getreden. Daardoor is een aantal van de huidige bepalingen van de richtlijn achterhaald. De lidstaten zijn bij hun regelgeving ook verschillend te werk gegaan, zodat hun voorschriften over de vervaardiging, de presentatie en de verkoop van tabaksproducten thans uiteenlopen.

Het nieuwe voorstel is een antwoord op deze ontwikkelingen en op de verzoeken van het Europees Parlement en de Raad van Ministers alsook op het verslag van de Commissie zelf over de toepassing van de tabaksproductenrichtlijn van 2007 en 2009, waarin wordt aangegeven welke gebieden voor verbetering vatbaar zijn.

Belangrijkste elementen van het voorstel

Volgens het voorstel wordt de huidige richtlijn op een aantal punten ingrijpend herzien. Het gaat met name om:

  • Etikettering en verpakking: op alle verpakkingen van sigaretten en shagtabak moet een gecombineerde gezondheidswaarschuwing bestaande uit een afbeelding en een tekst zijn aangebracht die 75 % van de voor- en de achterkant van de verpakking moet beslaan en geen verkoopbevorderende uitingen mag bevatten. De thans vermelde gegevens over teer, nicotine en koolmonoxide, die als misleidend worden ervaren, worden vervangen door informatie op de zijkant van de verpakking dat tabaksrook meer dan zeventig kankerverwekkende stoffen bevat. De lidstaten behouden de mogelijkheid om in naar behoren gemotiveerde gevallen neutrale verpakkingen in te voeren.

  • Ingrediënten: er wordt een elektronisch formaat voor informatieverstrekking over ingrediënten en emissies ingevoerd. Het voorstel behelst een verbod op sigaretten, shagtabak en rookloze tabak met kenmerkende aroma's alsmede een verbod op producten met verhoogde toxiciteit en verslavendheid.

  • Rookloze tabak: het verbod op tabaksproducten voor oraal gebruik (snus) wordt gehandhaafd, behalve voor Zweden, waarvoor een vrijstelling geldt. Op de belangrijkste oppervlakten van de verpakkingen van alle rookloze tabaksproducten moeten gezondheidswaarschuwingen zijn aangebracht en producten met kenmerkende aroma’s mogen niet worden verkocht. Voor nieuwsoortige tabaksproducten is een voorafgaande kennisgeving nodig.

  • Uitbreiding van de werkingssfeer van de richtlijn: nicotinehoudende producten (bv. elektronische sigaretten) met een nicotinegehalte onder een bepaalde maximumwaarde mogen in de handel worden gebracht, maar moeten gezondheidswaarschuwingen bevatten; producten met een nicotinegehalte boven deze maximumwaarde mogen alleen in de handel worden gebracht wanneer zij als geneesmiddel zijn toegelaten, bijvoorbeeld voor nicotinevervangende therapieën. Kruidensigaretten moeten van gezondheidswaarschuwingen zijn voorzien.

  • Grensoverschrijdende verkoop op afstand: er zijn een meldingsplicht voor internetdetailhandelaren en een leeftijdscontrolesysteem gepland om ervoor te zorgen dat tabaksproducten niet aan kinderen en adolescenten worden verkocht.

  • Illegale handel: er zijn een volg- en traceersysteem en veiligheidskenmerken (bv. hologrammen) gepland om ervoor te zorgen dat enkel producten die aan de richtlijn voldoen in de EU worden verkocht.

Procedure en termijnen

Het voorstel is aangenomen na uitvoerige raadpleging van de belanghebbenden, waaronder een openbare raadpleging die 85 000 reacties heeft opgeleverd. Bij de opstelling ervan is een grondige effectbeoordeling uitgevoerd, waarbij de economische, sociale en gezondheidseffecten van de diverse overwogen beleidsopties zijn geëvalueerd. Enkele externe studies zijn tijdens de procedure in opdracht gegeven.

De volgende stap zal de bespreking van het voorstel in het Europees Parlement en de Raad van Ministers zijn. Het voorstel zal naar verwachting in 2014 worden goedgekeurd. Het zou dan vanaf 2015-2016 in werking kunnen treden.

Zie voor meer informatie:

http://ec.europa.eu/health/tobacco/products/index_en.htm

MEMO/12/1005

Contact:

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)


Side Bar