Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 19. decembrī

Tabakas izstrādājumi – lielāki brīdinājumi par ietekmi uz veselību un spēcīgu aromatizētāju aizliegums

Eiropas Komisija pēc vairāku gadu darba šodien ir pieņēmusi priekšlikumu pārskatīt direktīvu par tabakas izstrādājumiem. Ierosinātais tiesību akts ietver jaunus un stingrākus noteikumus par tabakas izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un tirdzniecību. Jo īpaši ar to aizliedz lietot cigaretes, tinamos tabakas izstrādājumus un bezdūmu tabakas izstrādājumus ar raksturīgiem aromātiem un nosaka, ka uz cigarešu un tinamo tabakas izstrādājumu iepakojumiem obligāti jālieto lieli ilustratīvi brīdinājumi par ietekmi uz veselību. Šie noteikumi regulē pārrobežu tirdzniecību internetā un paredz tehniskos risinājumus, lai cīnītos pret nelegālu tirdzniecību. Turklāt tiek ierosināti pasākumi saistībā ar līdz šim īpaši neregulētiem izstrādājumiem, piemēram, elektroniskajām cigaretēm un smēķēšanai paredzētiem augu izcelsmes izstrādājumiem. Košļājamai tabakai un šņaucamtabakai piemēros īpašus marķēšanas un sastāvdaļu noteikumus. Joprojām spēkā būs aizliegums attiecībā uz orālai lietošanai paredzētu tabaku (snus).

Saistībā ar priekšlikuma pieņemšanu veselības un patērētāju politikas komisārs Tonio Borgs teica: "Mēs to paveicām! Eiropas Komisija solīja sagatavot priekšlikumu par tabakas izstrādājumiem līdz 2012. gada beigām, un šodien es iepazīstinu ar šo priekšlikumu veselības ministrus un Eiropas Parlamentu. Skaitļi runā paši: tabakas izstrādājumi nogalina pusi to lietotāju un izraisa spēcīgu atkarību. Ņemot vērā, ka 70 % smēķētāju sāk smēķēt pirms 18 gadu vecuma, šodienas priekšlikuma mērķis ir padarīt tabakas izstrādājumus un smēķēšanu mazāk pievilcīgu un tādējādi atturēt jauniešus sākt lietot tabakas izstrādājumus." Viņš piebilda: "Patērētājus nedrīkst maldināt. Tabakas izstrādājumiem jāizskatās un jāgaršo kā tabakas izstrādājumiem, un šis priekšlikums nodrošinās, ka pievilcīgs iepakojums un aromāts netiek izmantoti kā mārketinga stratēģija."

ES tiesību akta pārskatīšana

Pašreizējā Tabakas izstrādājuma direktīva (2001/37/EK) ir spēkā kopš 2001. gada. Kopš tā laika ir notikusi ievērojama zinātnes, tirgus un starptautiska attīstība. Piemēram, ir gūti jauni pierādījumi par tabakas izstrādājumos lietotajiem aromatizētajiem un par to, cik lietderīgi ir brīdinājumi par ietekmi uz veselību. Tirgū ir ienākuši jaunieviesti izstrādājumi, piemēram, elektroniskās cigaretes, un jaunākajās mārketinga stratēģijās izmanto pievilcīgu iepakojumu un aromātus. Starptautiskā līmenī ES un visas tās dalībvalstis ir ratificējušas PVO Pamatkonvenciju par tabakas kontroli (PKTK), kas stājās spēkā 2005. gada februārī. Tādēļ daži no direktīvas pašreizējiem noteikumiem ir novecojuši. Turklāt dalībvalstis ir izmantojušas dažādas regulatīvas pieejas, kā rezultātā radās atšķirības dalībvalstu tiesību aktos par tabakas izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un tirdzniecību.

Jaunajā priekšlikumā tiek ņemtas vērā šīs norises, kā arī Eiropas Parlamenta un Ministru padomes pieprasījums un Komisijas 2007. un 2009. gada ziņojums par Tabakas izstrādājumu direktīvas piemērošanu, kurā noteica jomas, kurās varētu veikt uzlabojumus.

Priekšlikuma pamatelementi

Priekšlikums paredz būtiski grozīt pašreiz spēkā esošo direktīvu. Jo īpaši tas ietver šādas jomas.

  • Marķēšana un iepakošana. Uz cigarešu un tinamo tabakas izstrādājumu iepakojuma jābūt kombinētam attēla un rakstiskam brīdinājumam par ietekmi uz veselību, kas aizņem 75 % virsmas – iepakojuma priekšpusē un aizmugurē–, un uz tā nedrīkst būt reklāmas elementu. Pašreizējo informāciju par darvas, nikotīna un oglekļa monoksīda saturu, ko uzskata par maldinošu, paciņas sānos aizstāj ar informatīvu paziņojumu par to, ka tabakas dūmi satur 70 vielas, kas izraisa vēzi. Pienācīgi pamatotos gadījumos dalībvalstis drīkst ieviest standartizētu iepakojumu.

  • Sastāvdaļas. Tiks ieviests elektroniskās ziņošanas formāts par sastāvdaļām un emisijām. Priekšlikumā paredzēts aizliegt cigaretes, tinamos tabakas izstrādājumus un bezdūmu tabaku ar raksturīgu aromātu un izstrādājumus ar palielinātu toksicitāti un spēju izraisīt atkarību.

  • Bezdūmu tabaka. Tiek saglabāts orālai lietošanai paredzētas tabakas (snus) aizliegums, izņemot attiecībā uz Zviedriju, kurai ir atbrīvojums. Uz bezdūmu tabakas izstrādājumu iepakojuma redzamākās virsmas jābūt brīdinājumiem par ietekmi uz veselību, un nedrīkst pārdot izstrādājumus ar raksturīgu aromātu. Iepriekš jāziņo par jaunieviestiem izstrādājumiem.

  • Direktīvas darbības jomas paplašināšana. Tirgū atļauts laist tādus nikotīnu saturošus izstrādājumus (piem., elektroniskās cigaretes), kuru nikotīna deva ir zemāka par noteikto nikotīna maksimālo saturu, taču uz šiem izstrādājumiem jābūt brīdinājumiem par ietekmi uz veselību; ja nikotīna deva izstrādājumos ir virs noteiktā maksimālā satura, tos atļauj tikai tad, ja tie apstiprināti kā zāles, piemēram, nikotīna aizvietošanas terapijā. Uz augu izcelsmes cigaretēm jābūt brīdinājumiem par ietekmi uz veselību.

  • Pārrobežu tālpārdošana. Lai nodrošinātu, ka tabakas izstrādājumi netiek pārdoti bērniem un pusaudžiem, ir paredzēts, ka mazumtirgotājiem, kuri vēlas pārdot izstrādājumus internetā, ir jāziņo par savu darbību un jāievieš vecuma pārbaudes mehānisms.

  • Nelegāla tirdzniecība. Paredzēts ieviest uzraudzības un izsekošanas sistēmu un drošības elementus (piem., hologrammas), lai nodrošinātu, ka tirdzniecībā Eiropas Savienībā nonāk tikai direktīvas prasībām atbilstoši izstrādājumi.

Process un īstenošanas termiņi

Priekšlikumu pieņēma pēc plašām apspriedēm ar ieinteresētajām personām, kā arī pēc sabiedriskās apspriešanas, kuras laikā tika saņemtas 85 000 atbildes. Šajā sagatavošanas posmā tika veikts rūpīgs ietekmes novērtējums, novērtējot vairāku ierosināto politikas risinājumu ietekmi uz ekonomiku, sociālo jomu un veselību. Šā procesa laikā tika veikti vairāki neatkarīgi pētījumi.

Nākamais posms ir priekšlikuma apspriešana Eiropas Parlamentā un Ministru padomē. Priekšlikumu paredzēts pieņemt 2014. gadā. Tas stātos spēkā 2015.–2016. gadā.

Papildu informācija:

http://ec.europa.eu/health/tobacco/products/index_en.htm

MEMO/12/1005

Kontaktpersonas :

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar