Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 19. joulukuuta 2012

Tupakkatuotteisiin suuremmat terveysvaroitukset ja vahvojen makuaineiden kielto

Euroopan komissio hyväksyi tänään vuosien työn jälkeen ehdotuksen, jolla tarkistetaan tupakkatuotedirektiiviä. Ehdotettuun lainsäädäntöön sisältyy uusia ja vahvistettuja sääntöjä tupakkatuotteiden valmistuksesta, esillepanosta ja myynnistä. Siinä kielletään erityisesti sellaisten savukkeiden, kääretupakan ja savuttomien tupakkatuotteiden käyttö, joissa on tunnusomaisia makuja, ja tehdään suurten kuvavaroitusten käytöstä pakollista savuke- ja kääretupakan pakkauksissa. Siinä säännellään valtioiden rajat ylittävää internetmyyntiä ja annetaan säännöksiä teknisistä ominaisuuksista laittoman kaupan estämiseksi. Lisäksi ehdotetaan toimenpiteitä sellaisten tuotteiden osalta, joita ei ole aiemmin erikseen säännelty, kuten sähköiset savukkeet ja poltettavaksi tarkoitettavat kasviperäiset tuotteet. Purutupakkaan ja nenänuuskaan sovelletaan erityisiä pakkausmerkintöjä ja ainesosia koskevia säännöksiä. Nykyinen suussa käytettäväksi tarkoitettua tupakkaa (nuuskaa) koskeva kielto pidetään edelleen voimassa.

Me onnistuimme!”, totesi terveys- ja kuluttajapolitiikasta vastaava komissaari Tonio Borg ehdotuksen julkistamistilaisuudessa. Euroopan komissio lupasi esittää tupakkatuotteita koskevan ehdotuksen vuoden 2012 loppuun mennessä, ja nyt se esitetään jäsenvaltioiden terveysministereille ja Euroopan parlamentille. Luvut puhuvat puolestaan: tupakka tappaa puolet käyttäjistään ja aiheuttaa erittäin voimakkaasti riippuvuutta. Tupakoivista 70 prosenttia aloittaa ennen 18 vuoden ikää, ja tämänpäiväisen ehdotuksen kunnianhimoisena tavoitteena onkin tehdä tupakkatuotteista ja tupakoinnista vähemmän houkuttelevaa ja rajoittaa näin tupakoinnin aloittamista nuorten parissa”, totesi komissaari Borg. ”Kuluttajia ei pidä huijata”, hän jatkoi. Tupakkatuotteiden olisi näytettävä ja maistuttava tupakkatuotteilta, ja tällä ehdotuksella varmistetaan, että houkuttelevia pakkauksia ja makuja ei käytetä myynninedistämisstrategiana.”

Miksi EU-lainsäädäntöä tarkistetaan?

Nyt voimassa oleva tupakkatuotedirektiivi (2001/37/EY) on peräisin vuodelta 2001. Sen jälkeen on tapahtunut merkittävää kehitystä tieteessä, markkinoilla ja kansainvälisesti. On esimerkiksi saatu uutta näyttöä tupakkatuotteissa käytetyistä maku- ja aromiaineista ja terveysvaroitusten tehokkuudesta. Markkinoille on tullut uutuustuotteita, kuten sähköisiä savukkeita, ja tuoreissa markkinointistrategioissa hyödynnetään houkuttelevia pakkauksia ja makuja. Kansainvälisellä tasolla EU ja kaikki sen jäsenvaltiot ovat ratifioineet tupakoinnin torjuntaa koskevan WHO:n puitesopimuksen, joka tuli voimaan helmikuussa 2005. Tämän seurauksena jotkin direktiivin säännöksistä ovat vanhentuneet. Jäsenvaltioissa on myös omaksuttu erilaisia lähestymistapoja sääntelyyn, minkä seurauksena tupakkatuotteiden valmistusta, esillepanoa ja myyntiä koskevat jäsenvaltioiden lait eroavat toisistaan.

Uudella ehdotuksella reagoidaan tähän kehitykseen ja Euroopan parlamentin ja neuvoston kehotuksiin samoin kuin vuosina 2007 ja 2009 julkaistuihin tupakkatuotedirektiivin soveltamista koskeviin komission raportteihin, joissa tuotiin esiin aloja, joilla olisi parantamisen varaa.

Ehdotuksen keskeiset kohdat:

Ehdotuksella tarkistetaan merkittävästi nykyistä direktiiviä ja puututaan erityisesti seuraaviin aloihin:

  • Pakkausmerkinnät ja pakkaukset: Kaikissa savukepakkauksissa ja kääretupakan pakkauksissa on oltava yhdistetty kuva- ja tekstiterveysvaroitus, joka kattaa 75 prosenttia pakkauksen etu- ja takapuolesta, eikä pakkauksissa saa olla mitään myynninedistämismateriaalia. Nykyiset tervaa, nikotiinia ja hiilimonoksidia koskevat tiedot, joita pidetään harhaanjohtavina, korvataan pakkauksen sivussa olevalla tiedotusviestillä, jossa todetaan, että tupakansavussa on yli 70 tunnetusti syöpää aiheuttavaa ainetta. Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön täysin neutraalin pakkauksen asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa.

  • Ainesosat: Ainesosista ja päästöistä ilmoittamista varten otetaan käyttöön sähköinen ilmoitusmalli. Ehdotuksessa esitetään kiellettäväksi sellaiset savukkeet, kääretupakka ja savuttomat tupakkatuotteet, joissa on tunnusomaisia makuja ja joissa on enemmän toksisia ja riippuvuutta herättäviä ominaisuuksia.

  • Savuton tupakka: Suussa käytettäväksi tarkoitettuja tupakkatuotteita (nuuskaa) koskeva kielto pidetään edelleen voimassa, lukuun ottamatta Ruotsia, johon sovelletaan vapautusta. Kaikissa savuttomissa tupakkatuotteissa on oltava terveysvaroitus pakkauksen suurimmilla pinnoilla, ja tuotteita, joissa on tunnusomaisia makuja, ei saa myydä. Uusien tupakkatuoteryhmien markkinoille saattamisesta on ilmoitettava etukäteen.

  • Direktiivin soveltamisalan laajentaminen: Nikotiinia sisältäviä tuotteita (esim. sähkösavukkeet), joiden nikotiinipitoisuus on alle tietyn rajan, saa saattaa markkinoille, mutta niissä on oltava terveysvaroitus; kyseisen rajan ylittävät tuotteet sallitaan vain, jos ne on hyväksytty lääkkeiksi, kuten nikotiinikorvaushoidot. Yrttisavukkeissa on oltava terveysvaroitus.

  • Valtioiden rajat ylittävä etämyynti: Internetmyyjien on tehtävä ilmoitus ja otettava käyttöön iänvarmistusmekanismi, jotta varmistetaan, ettei tupakkatuotteita myydä lapsille ja nuorille.

  • Laiton kauppa: Ehdotuksessa esitetään paikannus- ja jäljitysjärjestelmää sekä turvaominaisuuksia (esim. hologrammeja) sen varmistamiseksi, että EU:ssa on myynnissä ainoastaan direktiivin vaatimusten mukaisia tuotteita.

Menettely ja aikataulu

Ehdotus on hyväksytty sidosryhmien kattavan kuulemisen jälkeen; aiheeseen liittyen järjestettiin esimerkiksi julkinen kuuleminen, johon saatiin 85 000 vastausta. Ehdotuksen valmistelun aikana on tehty perusteellinen vaikutustenarviointi, jossa on arvioitu harkittavina olevien eri toimintavaihtoehtojen taloudellisia, sosiaalisia ja terveysvaikutuksia. Menettelyn aikana teetettiin useita ulkoisia tutkimuksia.

Seuraavaksi ehdotuksesta keskustellaan Euroopan parlamentissa ja neuvostossa. Ehdotus hyväksyttäneen vuonna 2014 ja tullee voimaan vuonna 2015–2016.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/health/tobacco/products/index_en.htm

MEMO/12/1005

Yhteyshenkilöt:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar