Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 19. detsember 2012

Tubakatooted: suuremad terviseohu hoiatused ning tugevate maitse- ja lõhnaainete keelamine

Pärast aastaid kestnud tööd võttis Euroopa Komisjon täna vastu oma ettepaneku tubakatoodete direktiivi läbivaatamiseks. Õigusakti ettepanek koosneb uutest ja rangematest eeskirjadest tubakatoodete tootmise, esitluse ja müügi kohta. Ehk täpsemalt väljendudes keelab see eristava lõhna- ja maitseomadustega sigarettide, isevalmistatavate tubakatoodete jaoks mõeldud tubaka ja suitsuvabade toodete kasutamise ning kehtestab sigarettidel ja isevalmistatavate tubakakatoodete jaoks mõeldud tubakal esitatavad kohustuslikud suured pilthoiatused. Sellega reguleeritakse piiriülest müüki ja nähakse ette tehnilised tunnused ebaseadusliku kaubanduse vastu võitlemiseks. Lisaks on kavandatud meetmeid selliste seni konkreetselt reguleerimata toodete suhtes, nagu e-sigaretid ja taimsed suitsetatavad tooted. Närimis- ja nuusktubaka suhtes hakkavad kehtima märgistuse ja koostisainete erieeskirjad. Suukaudseks kasutamiseks ettenähtud tubaka (snus) turustamiskeeld säilitatakse.

Ettepaneku vastuvõtmise puhul ütles tervishoiu ja tarbijapoliitika eest vastutav Euroopa Komisjoni volinik Tonio Borg järgmist: „Meie töö on õnnestunud! Euroopa Komisjon on lubanud esitada 2012. aasta lõpuks tubakatooteid käsitleva direktiivi ja täna esitatakse see tervishoiuministritele ja Euroopa Parlamendile. Arvud räägivad iseenda eest: tubakatooted tapavad pooled nende kasutajatest ja tekitavad kergesti sõltuvust. Kuna 70 % suitsetajatest alustab suitsetamist enne 18aastaseks saamist, on tänase ettepaneku eesmärk teha tubakatooted ja suitsetamine vähem atraktiivseks ja seega piirata suitsetamise alustamist noorte seas.” Ta lisas, et „tarbijaid ei tohi petta: tubakatooted peavad nägema välja ja maitsema nagu tubakatooted ning käesolev ettepanek tagab, et ligitõmbavaid pakendeid ja maitse- või lõhnaaineid ei kasutataks turustamisstrateegiana.”

Miks ELi õigusakt läbi vaadatakse?

Praegu kehtiv tubakatoodete direktiiv (2001/37/EÜ) on pärit 2001. aastast. Sestpeale on teaduses, turul ja rahvusvahelises olukorras toimunud märkimisväärsed muutused. Näiteks on olemas uued tõendid tubakatoodetes kasutatavate maitse- ja lõhnaainete ja terviseohu hoiatuste tulemuslikkuse kohta. Turule on tulnud uudsed tooted nagu elektroonilised sigaretid ja viimased turustusstrateegiad hõlmavad köitvate pakendite ning maitse- ja lõhnaainete kasutamist. Rahvusvahelisel tasandil on EL ja kõik selle liikmesriigid ratifitseerinud 2005. aasta veebruaris jõustunud Maailma Terviseorganisatsiooni tubakatoodete tarbimise piiramist käsitleva raamkonventsiooni. Seetõttu on teatavad direktiivi praegused sätted aegunud. Liikmesriigid on võtnud ka erinevaid regulatiivseid meetmeid, mille tagajärjeks on lahknevused liikmesriikide õigusaktides tubakatoodete tootmise, esitlemise ja müügi kohta.

Uus ettepanek esitatakse vastusena neile arengutele ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu nõudmisele, samuti komisjoni enda 2007. ja 2009. aasta aruandele tubakatoodete direktiivi kohaldamise kohta, milles on osutatud täiustamist vajavatele aspektidele.

Ettepaneku põhielemendid:

Ettepanekuga on ette nähtud praeguse direktiivi põhjalik muutmine: selles käsitletakse eelkõige järgmisi valdkondi.

  • Märgistamine ja pakendamine: kõikidel sigareti- ja isevalmistatavate tubakatoodete jaoks mõeldud tubaka pakenditel peab olema pilt- ja teksthoiatuse kombinatsioonina esitatud terviseohu hoiatus, mis katab 75 % pakendi esi- ja tagaküljest, kus ei tohi olla reklaamivaid elemente. Praegune teave tõrva-, nikotiini- ja süsinikmonooksiidisisalduse kohta, mida peetakse eksitavaks, asendatakse teatega pakendi küljel, milles öeldakse, et tubakasuits sisaldab rohkem kui 70 vähkitekitavat ainet. Liikmesriikidele jääb nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel õigus võtta kasutusele standardkujundusega pakendid.

  • Koostisained: koostisainete ja tubakatoodetest eralduvate ainete jaoks võetakse kasutusele elektrooniline teadete edastamise vorm. Ettepanekuga nähakse ette eristavate maiste- või lõhnaainetega sigarettide, isevalmistatavate tubakatoodete jaoks mõeldud tubaka ja suitsuvabade tubakatoodete keelamine ning suurema mürgisuse tasemega ja kergesti sõltuvust tekitavate toodete keelamine.

  • Suitsuvabad tubakatooted ja direktiivi reguleerimisala laiendamine: suukaudseks kasutamiseks ettenähtud tubaka turustamiskeeld säilitatakse, välja arvatud Rootsi puhul, kus kehtib erand. Kõik suitsuvabad tubakatooted peavad kandma terviseohu hoiatusi pakendi olulistel pindadel ning eristavate maiste- või lõhnaainetega toodete müük on keelatud. Uudsetest tubakatoodetest tuleb ette teatada.

  • Direktiivi reguleerimisala laiendamine: turustada on lubatud nikotiini sisaldavaid tooteid (nt elektroonilised sigaretid), mille nikotiinisisaldus on allapoole teatavat piirnormi, kuid nendel tuleb esitada terviseohu hoiatused; seda piirnormi ületava nikotiinisisaldusega tooted on lubatud vaid juhul, kui need on saanud loa ravimina (näiteks nikotiini asendustooted). Taimsed suitsetatavad tooted peavad kandma terviseohu hoiatusi.

  • Piiriülene kaugmüük: nähakse ette teatamise kohustus tubakatoodete jaemüüjate jaoks ja vanusekontrolli mehhanism, et tubakatooteid ei saaks müüa lastele ja noorukitele.

  • Ebaseaduslik kaubandus: nähakse ette jälgimis- ja tuvastamissüsteem ning turvaelemendid (nt hologrammid), tagamaks, et ELis müüakse vaid direktiivi nõuetele vastavaid tooteid.

Töö käik ja tähtajad:

Ettepanek võeti vastu pärast ulatuslikku sidusrühmadega konsulteerimist, sealhulgas üldsusega konsulteerimine, mille raames laekus 85 000 vastust. Ettevalmistustöö ajal tehti põhjalik mõjuhindamine, mille käigus hinnati mitmesuguste kaalutud poliitikavalikute majandus-, sotsiaal- ja tervisemõju. Töö käigus telliti mitmed välisuuringuid.

Järgmise sammuna arutatakse ettepanekut Euroopa Parlamendis ja nõukogus. Eeldatavasti võetakse see vastu 2014. aastal. Jõustuma peaks see aastatel 2015–2016.

Lisateave:

http://ec.europa.eu/health/tobacco/products/index_en.htm

MEMO/12/1005

Kontaktisikud:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar