Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 19. december 2012

Tobaksvarer: på vej mod større sundhedsadvarsler og forbud mod kraftige aromastoffer

Europa-Kommissionen har i dag - efter flere års forberedende arbejde - vedtaget sit forslag til et revideret tobaksvaredirektiv. Den lovgivning, der foreslås, består i nye og styrkede bestemmelser om, hvordan tobaksvarer kan fremstilles, præsenteres og sælges. Mere specifikt indebærer forslaget et forbud mod cigaretter, rulletobak og røgfrie tobaksvarer med kendetegnende aromaer, ligesom det gøres obligatorisk at forsyne cigaretter og rulletobak med store billedadvarsler om de sundhedsskadelige virkninger. Direktivforslaget indeholder regler om internetsalg på tværs af grænser og om tekniske elementer til brug i kampen mod ulovlig handel. Desuden foreslås foranstaltninger vedrørende produkter, der ikke tidligere har været omfattet af specifik lovgivning, som f.eks. e-cigaretter og plante-/urtebaserede rygeprodukter. Tygge- og snustobak vil være omfattet af særlige regler om mærkning og ingredienser. Det eksisterende forbud mod tobak, der indtages oralt (snus), vil blive opretholdt.

I forbindelse med vedtagelsen af forslaget udtalte EU-kommissær for sundhed og forbrugerpolitik, Tonio Borg: "Vi har leveret varen! Europa-Kommissionen havde lovet at fremlægge et forslag om tobaksvarer inden udgangen af 2012, og det er det, jeg præsenterer sundhedsministrene og Europa-Parlamentet for i dag. Tallene taler for sig selv: Tobak dræber halvdelen af dem, der bruger den, og er stærkt vanedannende. 70 % af rygerne begynder, inden de er fyldt 18, og formålet med det forslag, vi fremsætter i dag, er at gøre tobaksvarer og rygning mindre tillokkende for de unge og derigennem modvirke, at de indleder et tobaksforbrug." Han tilføjede: "Forbrugerne må ikke snydes: Tobaksvarer skal ligne og smage som tobaksvarer, og dette forslaget sikrer, at en tiltrækkende indpakning og aromaer ikke bruges som markedsføringsstrategi."

Hvorfor skal EU-lovgivningen ændres?

Det nuværende direktiv om tobaksvarer (2001/37/EF) blev vedtaget i 2001. Siden har vi været vidne til en betydelig udvikling på det videnskabelige område, på markedet og i de internationale rammer. Der er bl.a. kommet ny dokumentation på bordet om de aromastoffer, der bruges i tobaksvarer, og effekten af sundhedsadvarsler. Nye kategorier af produkter, såsom e-cigaretter, er blevet en handelsvare, og i de nye markedsføringsstrategier indgår brug af en tiltrækkende indpakning og aromaer. På internationalt plan har EU og alle EU's medlemsstater ratificeret WHO's rammekonvention om tobakskontrol (FCTC), som trådte i kraft i februar 2005. Som følge heraf er nogle af direktivets nuværende bestemmelser blevet forældede. EU-landene har desuden haft forskellige tilgange til reguleringen på dette område, og resultatet har været indbyrdes forskelle i EU-landenes lovgivninger om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer.

Det nye forslag kommer som svar på denne udvikling og på opfordringer fra Europa-Parlamentet og Ministerrådet og er i overensstemmelse med Kommissionens egen rapport fra 2007 og 2009 om gennemførelsen af tobaksvaredirektivet, hvori Kommissionen peger på en række områder, hvor der er plads til forbedring.

Forslagets centrale dele:

Forslaget indebærer omfattende ændringer i det nuværende direktiv. Det drejer sig bl.a. om følgende områder:

  • Mærkning og emballering: Alle pakninger med cigaretter eller rulletobak skal være forsynet med en kombineret sundhedsadvarsel i form af tekst og et billede. Advarslen skal dække 75 % af forsiden og bagsiden af pakningen og må ikke indeholde salgsfremmende elementer. De nuværende oplysninger om indholdet af tjære, nikotin og kulilte, der opfattes som vildledende, afløses af en informationsmeddelelse på siden af pakningen, som oplyser om, at røg indeholder mere end 70 kræftfremkaldende stoffer. EU-landene vil i velbegrundede tilfælde kunne indføre påbud om neutral indpakning.

  • Ingredienser: Der vil blive indført et elektronisk format, der skal anvendes til indberetning af oplysninger om ingredienser og emissioner. Ifølge forslaget forbydes cigaretter, rulletobak og røgfrie tobaksvarer med kendetegnende aromaer samt produkter med øget giftighed eller særligt vanedannende egenskaber.

  • Røgfri tobak: Forbuddet mod tobak, der indtages oralt (snus), opretholdes - dog ikke for Sverige, som er fritaget. Alle røgfrie tobaksvarer vil skulle være forsynet med sundhedsadvarsler på pakningens vigtigste sider, og det forbydes at sælge produkter med kendetegnende aromaer. Nye kategorier af tobaksvarer kræver forudgående anmeldelse.

  • Udvidelse af direktivets anvendelsesområde: Nikotinholdige produkter (f.eks. e-cigaretter) med et nikotinindhold, der ligger under en vis tærskel, må godt sælges, men skal være forsynet med sundhedsadvarsler. Hvis produkternes indhold overstiger denne tærskel, må de kun sælges, hvis de er godkendt som lægemiddel, som f.eks. nikotinprodukter til rygeafvænning. Plante-/urtebaserede cigaretter vil skulle være forsynet med sundhedsadvarsler.

  • Fjernsalg på tværs af grænser: Direktivforslaget indebærer anmeldelsespligt for detailhandlere, der sælger via internettet, og et alderskontrolsystem, som skal sikre, at tobaksvarer ikke sælges til børn og unge.

  • Ulovlig handel: Ifølge forslaget skal der indføres et følge- og sporingssystem ("tracking and tracing") og sikkerhedsfeatures (f.eks. hologrammer) for at sikre, at der kun sælges produkter, der opfylder direktivets krav, i EU.

Procedure og tidsfrister

Forslaget er blevet vedtaget efter omfattende høringer af de berørte parter, herunder en offentlig høring, som gav 85 000 svar. Som led i det forberedende arbejde er der gennemført en tilbundsgående konsekvensanalyse, hvor man har set nærmere på de økonomiske, sociale og sundhedsmæssige virkninger af en række forskellige politiske løsningsmodeller. Kommissionen fik gennemført flere eksterne undersøgelser som led i processen.

Det næste skridt er, at forslaget vil blive behandlet i Europa-Parlamentet og Ministerrådet. Det forventes vedtaget i 2014 og vil i givet fald træde i kraft i 2015-2016.

Yderligere oplysninger:

http://ec.europa.eu/health/tobacco/products/index_en.htm

MEMO/12/1005

Kontaktpersoner:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar