Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

 Brusel 19. prosince 2012

Tabákové výrobky: návrh revize právního předpisu usiluje o větší zdravotní varování a zákaz silných příchutí

Evropská komise dnes po dlouholetých přípravách přijala svůj návrh na revizi směrnice o tabákových výrobcích. Navrhovaný právní předpis spočívá v uložení nových a přísnějších pravidel na výrobu, obchodní úpravu a prodej tabákových výrobků. Konkrétně se zakazuje používání výrobků – cigaret, tabáku k ručnímu balení cigaret a tabákových výrobků, které neprodukují kouř - s charakteristickými příchutěmi a zavádí se povinné používání velkých zdravotních varování ve formě obrázku u cigaret a tabáku k ručnímu balení cigaret. Reguluje přeshraniční internetový prodej a stanoví technické aspekty boje proti nezákonnému obchodu. Kromě toho se navrhují opatření pro výrobky, kterých se regulace dosud konkrétně netýkala, jako jsou elektronické cigarety a rostlinné výrobky určené ke kouření. Na žvýkací a šňupací tabák se budou vztahovat zvláštní pravidla na označování a složení. Stávající zákaz tabáku pro orální užití (tabák „snus“) zůstane zachován.

Tonio Borg, komisař pro zdraví a spotřebitelskou politiku, přijetí návrhu uvítal: „Evropské komisi se podařilo splnit slib, že přijme návrh o tabákových výrobcích do konce roku 2012 a s touto dobrou zprávou dnes předstupuji před ministry zdravotnictví a Evropský parlament. Čísla mluví sama za sebe: tabák zabíjí polovinu svých uživatelů a je vysoce návykový. 70 % kuřáků začíná kouřit před dosažením 18 let věku. Cílem dnešního návrhu je zajistit, aby tabákové výrobky a kouření ztratily na přitažlivosti a aby tak mladí lidé vůbec nezačínali kouřit. Spotřebitelé nesmí být obelháváni: tabákové výrobky by měly vypadat a chutnat jako tabákové výrobky a tento návrh zajistí, aby se líbivá balení a příchutě nepoužívaly coby obchodní strategie.“

Proč je třeba revidovat právní předpis EU o tabákových výrobcích?

Stávající směrnice o tabákových výrobcích (2001/37/ES) je z roku 2001. Od té doby došlo k významnému vědeckému, tržnímu a mezinárodnímu vývoji. Dnes máme například k dispozici nové údaje o příchutích používaných v tabákových výrobcích a o účinnosti zdravotních varování. Na trh byly uvedeny nové kategorie výrobků jako například elektronické cigarety a nejnovější strategie uvádění výrobků na trh využívají atraktivních balení a příchutí. Na mezinárodní úrovni EU a všechny její členské státy ratifikovaly rámcovou úmluvu WHO o kontrole tabáku, která vstoupila v platnost v únoru 2005. V důsledku toho jsou některá stávající ustanovení směrnice zastaralá. Členské státy také přijaly různé regulační přístupy, což způsobilo rozdíly mezi právními předpisy členských států, které se týkají výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových výrobků.

Nový návrh je odpovědí na uvedený vývoj a na výzvy Evropského parlamentu a Rady, ale také na zprávu samotné Komise o uplatňování směrnice o tabákových výrobcích z roku 2007 a 2009, v níž byla načrtnuta možná zlepšení.

Hlavní prvky návrhu:

Návrh stanoví podstatné změny stávající směrnice. Zabývá se zejména těmito oblastmi:

  • Označování a balení: Na všech baleních cigaret a tabáku k ručnímu balení cigaret musí být obrázek a text zdravotního varování; tyto prvky mají pokrývat 75 % povrchu přední i zadní strany balení, na kterém kromě toho nesmí být uvedeny žádné propagační prvky. Stávající informace o obsahu dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého, které jsou vnímány jako zavádějící, nahrazuje informační sdělení na boční straně balení o tom, že tabák obsahuje více než 70 látek způsobujících rakovinu. Členské státy mají i nadále možnost zavést v řádně odůvodněných případech standardizovaná balení.

  • Složky: Bude zaveden elektronický formulář pro podávání zpráv o složkách a emisích. Návrh stanoví zákaz výrobků s charakteristickými příchutěmi: cigaret, tabáku k ručnímu balení cigaret a tabákových výrobků, které neprodukují kouř, a zákaz výrobků se zvýšenou toxicitou a návykovostí.

  • Tabákové výrobky, které neprodukují kouř: Zákaz tabákových výrobků pro orální užití (tabák snus) zůstává zachován, s výjimkou Švédska, pro které platí výjimka. Všechny tabákové výrobky, které neprodukují kouř, musí nést zdravotní varování na hlavním povrchu balení a výrobky s charakteristickými příchutěmi se nesmí prodávat. Nové kategorie tabákových výrobků vyžadují předchozí oznámení.

  • Rozšíření oblasti působnosti směrnice: Marketing výrobků obsahujících nikotin (např. elektronických cigaret) pod určitou prahovou hodnotou je povolen, avšak tyto výrobky musí být opatřeny zdravotním varováním; výrobky překračující stanovený limit pro nikotin jsou povoleny pouze tehdy, jsou-li autorizovány jako léčivé přípravky, např. náhradní nikotinové terapie. Rostlinné cigarety budou muset být opatřeny zdravotním varováním.

  • Přeshraniční prodej na dálku: Bude zavedena oznamovací povinnost pro maloobchodníky po internetu a mechanismus pro ověřování věku, které mají zaručit, že tabákové výrobky nebudou prodávány dětem a dospívajícím.

  • Nezákonný obchod: Budou zavedeny sledovací a vyhledávací systémy a bezpečnostní prvky (např. hologramy), které mají zaručit , že v EU se budou prodávat pouze výrobky, které jsou v souladu se směrnicí.

Postup a časový rozvrh

Návrh byl přijat po rozsáhlých konzultacích se zúčastněnými stranami včetně veřejné konzultace s více než 85 000 reakcí. Při přípravě návrhu byly důkladně posouzeny jeho dopady, zvážily se hospodářské, sociální a zdravotní účinky různých zvažovaných možností politik. Během práce na tomto návrhu byla zadána řada externích studií.

Dalším krokem bude projednání návrhu v Evropském parlamentu a v Radě. Jeho přijetí se očekává v roce 2014, v platnost vstoupí v roce 2015–2016.

Další informace:

http://ec.europa.eu/health/tobacco/products/index_en.htm

MEMO/12/1005

Kontaktní osoby:

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)


Side Bar