Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 18 december 2012

Digital ”att göra”-lista – nya digitala prioriteringar för 2013–2014

Europeiska kommissionen har i dag antagit sju nya prioriteringar för den digitala ekonomin och det digitala samhället. Den digitala ekonomin växer sju gånger så snabbt som resten av ekonomin, men denna potential hålls för närvarande tillbaka av en fragmenterad alleuropeisk politisk ram. Dagens prioriteringar är resultatet av en omfattande översyn av politiken på området och lägger ny tonvikt vid de mest omgestaltade inslagen i den ursprungliga digitala agendan för Europa från 2010.

– 2013 kommer att bli det tuffaste året hittills för den digitala agendan. Det viktigaste för mig är att öka bredbandsinvesteringarna och maximera den digitala sektorns bidrag till Europas återhämtning, säger EU-kommissionens vice ordförande Neelie Kroes.

Genomförs denna uppdaterade digitala agenda fullt ut kommer det att öka EU:s BNP med 5 %, eller 1 500 euro per person, under de kommande åtta åren, genom ökade investeringar i IKT, förbättrade e-kompetensnivåer i arbetslivet, innovationsmöjligheter inom den offentliga sektorn och reformerade ramvillkor för den internetbaserade ekonomin. Utan åtgärder på europeisk nivå riskerar upp till en miljon arbetstillfällen att vara otillsatta på det digitala området 2015 samtidigt som man skulle kunna skapa 1,2 miljoner arbetstillfällen genom infrastrukturbyggande. Denna siffra skulle öka till 3,8 miljoner nya arbetstillfällen i hela ekonomin på lång sikt.

De nya prioriteringarna är följande:

1. Skapa ny och stabil bredbandslagstiftning

Det krävs fler privata investeringar i fasta och mobila höghastighetsbredbandsnät. Kommissionens främsta digitala prioritering för 2013 är därför att slutföra ny och stabil bredbandslagstiftning. Ett paket med tio åtgärder som ska genomföras 2013 innehåller bland annat rekommendationer om skärpt icke-diskriminerande nättillträde och nya kostnadsberäkningsmetoder för operatörers tillträde till bredbandsnät, nätneutralitet, samhällsomfattande tjänster och mekanismer för att minska kostnaderna för anläggningsarbeten vid bredbandsutbyggnaden. De kommer att bygga på nya riktlinjer för statligt stöd till bredband och förslag till lån från Fonden för ett sammanlänkat Europa.

2. Nya offentliga infrastrukturer för digitala tjänster genom Fonden för ett sammanlänkat Europa

Med rådets stöd kommer kommissionen att påskynda utbyggnaden av digitala tjänster (särskilt dess gränsöverskridande interoperabilitet) för elektroniska id-kort och e-signaturer, företagsmobilitet, e-juridik, elektroniska patientjournaler och kulturella plattformar, t.ex. Europeana. Enbart e-upphandling skulle kunna spara 100 miljarder euro per år och e-förvaltning kan minska administrationskostnaderna med 15–20 %.

3. Lansera omfattande samarbete om digital kompetens och digitala arbetstillfällen

Det behövs samarbete för att vidta konkreta åtgärder för att undvika att en miljon IKT-jobb inte kan tillsättas 2015 på grund av brist på kvalificerad personal. Detta går att undvika, och skulle vara oacceptabelt i en tid med hög arbetslöshet. Kommissionen kommer att samordna offentliga och privata åtgärder som syftar till att öka antalet it-praktikplatser, skapa fler direkta band mellan utbildningar och näringslivet, enas om standardiserade arbetsbeskrivningar och främja kompetenscertifiering för att öka den yrkesmässiga rörligheten. Kommissionen kommer också att ta fram en handlingsplan för att stödja webbföretagare och göra Europa mer ”uppstartsvänligt”.

4. Föreslå en EU-strategi för it-säkerhet och lägga fram förslag till direktiv

Säkerhet och frihet på nätet går hand i hand. EU bör erbjuda världens säkraste onlinemiljöer som respekterar användarnas frihet och integritet. Kommissionen kommer att utarbeta en strategi och ett förslag till direktiv om att fastställa en gemensam miniminivå för beredskap på nationell nivå, inklusive en webbplattform för att förebygga och motverka gränsöverskridande it-incidenter, och krav på incidentrapportering. Detta kommer att främja en större europeisk marknad för produkter inom säkerhet och inbyggt integritetsskydd.

5. Uppdatera EU:s rambestämmelser om upphovsrätt

Modernisering av upphovsrätten är en nyckelfaktor för att uppnå en digital inre marknad. Kommissionen kommer därför att söka en lösning för upphovsrättsrelaterade frågor där det krävs snabba framsteg genom en strukturerad dialog mellan berörda parter under 2013. Parallellt kommer kommissionen att avsluta sitt pågående arbete med att se över och modernisera EU:s rambestämmelser om upphovsrätt, med en förhoppning om att kunna fatta ett beslut under 2014 om huruvida det ska läggas fram reformförslag (se MEMO/12/950).

6. Påskynda utvecklingen av molntjänster genom den offentliga sektorns köpkraft

Kommissionen kommer att lansera pilotåtgärder i det europeiska partnerskapet för molntjänster (IP/12/1225), som utnyttjar offentlig köpkraft för att skapa världens största molnbaserade IKT-marknad och därmed få bukt med nuvarande nationella murar och konsumenternas skepsis.

7. Lansera en ny strategi för elektronikindustrin

Kommissionen kommer att föreslå en industripolitisk strategi för mikro- och nanoelektronik, för att öka Europas attraktionskraft för investeringar i formgivning och produktion och öka dess globala marknadsandel.

Bakgrund

Den digitala agendan för Europa antogs 2010, som en del av Europa 2020-strategin, för att stimulera den digitala ekonomin och ta itu med samhällsproblem med hjälp av IKT. Europeiska rådet och Europaparlamentet har sedan dess krävt ytterligare förstärkning av Europas digitala ledarskap och att en digital inre marknad ska vara inrättad senast 2015 (Europeiska rådets slutsatser av den 28-29 juni 2012, slutsatser av den 1-2 mars 2012).

Den digitala agendan har uppfyllt många av sina mål och är på väg att uppfylla många fler. Den allmänna internetanvändningen ökar hela tiden, särskilt bland missgynnade grupper. Antalet medborgare som aldrig har använt internet minskar. På samma sätt ökar internethandeln, även om tillväxttakten i den gränsöverskridande e-handeln går alltför långsamt. Höghastighetsbredband visar de första tecknen på att få vind i seglen, vilket också gäller ultrasnabba uppkopplingar på mer än 100 Mbit/s. Betydande skillnader kvarstår dock mellan olika medlemsstater, och det kommer att krävas aktiva politiska åtgärder på EU-nivå för att minimera och undanröja dem.

Läs mer

http://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/9309

Frågor och svar (MEMO/12/1000)

Digitala Agendan – webbplats

Neelie Kroes webbplats

Följ Neelie Kroes på Twitter

Kontaktpersoner:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar