Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 18 december 2012

Digitale taken: nieuwe prioriteiten voor 2013-2014

De Europese Commissie heeft vandaag zeven nieuwe prioriteiten voor de digitale economie en maatschappij vastgesteld. De digitale economie groeit zeven maal zo snel als de rest van de economie, maar als gevolg van het fragmentarische pan-Europese beleidskader wordt dit potentieel niet volledig benut. De prioriteiten die vandaag zijn vastgesteld, zijn het resultaat van een uitgebreide beleidsevaluatie, waarbij het accent op de meest vernieuwende elementen van de oorspronkelijke Digitale Agenda voor Europa van 2010 is komen te liggen.

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Neelie Kroes verklaarde: "2013 wordt het drukste jaar ooit voor de digitale agenda. Mijn belangrijkste prioriteiten bestaan erin investeringen in breedband te bevorderen en de bijdrage van de digitale sector aan het herstel in Europa te maximaliseren."

Een volledige uitvoering van deze bijgewerkte digitale agenda zou het Europese bbp de komende acht jaar met 5 % of 1500 EUR per persoon doen toenemen door meer te investeren in ICT, de elektronische vaardigheden van de beroepsbevolking te verbeteren, innovatie in de overheidssector mogelijk te maken en de randvoorwaarden voor de interneteconomie te hervormen. Zonder pan-Europese actie dreigt tegen 2015 tot een miljoen ICT-banen onbezet te blijven, terwijl door infrastructuuraanleg 1,2 miljoen banen kunnen worden gecreëerd. Op lange termijn zou dit oplopen tot 3,8 miljoen banen in de hele economie.

Nieuwe prioriteiten:

1. Een nieuw en stabiel regelgevingskader voor breedband

Er is behoefte aan meer particuliere investeringen in vaste en mobiele breedbandnetwerken van zeer hoge snelheid. De belangrijkste digitale prioriteit van de Commissie voor 2013 is dan ook de voltooiing van een nieuw en stabiel regelgevingskader voor breedband. Een pakket van tien maatregelen voor 2013 zal aanbevelingen omvatten voor een bredere niet-discriminerende netwerktoegang, een nieuwe kostenberekeningsmethodiek voor wholesaletoegang tot breedbandnetwerken, netneutraliteit, universele dienst en mechanismen ter vermindering van de civieltechnische kosten van de uitrol van breedband. Deze maatregelen berusten op nieuwe richtsnoeren inzake staatssteun voor breedband en de voorgestelde leningen in het kader van de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen.

2. Nieuwe publieke infrastructuur voor digitale diensten via de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen

Met steun van de Raad zal de Commissie de uitrol van digitale diensten (en met name de grensoverschrijdende interoperabiliteit daarvan) op het gebied van e-ID's en e-handtekeningen, mobiliteit van ondernemingen, e-justitie, elektronische patiëntendossiers en culturele platforms zoals Europeana bespoedigen. Alleen al door elektronische aanbestedingen kan 100 miljard EUR per jaar worden bespaard terwijl elektronische overheidsdiensten de administratiekosten met 15-20 % kunnen drukken.

3. Startschot voor grote coalitie voor digitale vaardigheden en banen

Er moet een coalitie worden gevormd die praktische maatregelen neemt om te voorkomen dat tegen 2015 bij gebrek aan gekwalificeerd personeel een miljoen ICT-banen onbezet blijft. Een dergelijke situatie, die in tijden van hoge algemene werkloosheid onaanvaardbaar zou zijn, kan perfect worden vermeden. De Commissie zal de maatregelen van de particuliere en de overheidssector coördineren om het aantal IT-stages te verhogen, rechtstreekse contacten tussen onderwijs en bedrijfsleven te bevorderen, gestandaardiseerde functieprofielen overeen te komen en de certificering van vaardigheden te bevorderen met het oog op arbeidsmobiliteit. Voorts zal de Commissie een actieplan indienen om webondernemers te ondersteunen en de opstartmogelijkheden in Europa te verruimen.

4. Voorstel voor een strategie en een richtlijn inzake cyberveiligheid

Veiligheid en vrijheid op het internet gaan hand in hand. De EU moet 's werelds veiligste onlineomgeving bieden, met eerbied voor de vrijheid en de privacy van de gebruiker. De Commissie zal een strategie en een voorstel voor een richtlijn uitbrengen met het oog op een gemeenschappelijk minimumniveau van paraatheid op nationaal vlak, onder andere door middel van een onlineplatform om grensoverschrijdende cyberincidenten te voorkomen en te bestrijden, en voorschriften voor de melding van incidenten. Dit zal bevorderlijk zijn voor de groei van de Europese markt voor beveiligingsproducten met ingebouwde privacy.

5. Bijwerking van het EU-kader voor auteursrechten

De modernisering van de auteursrechten is cruciaal voor de verwezenlijking van de digitale interne markt. De Commissie hoopt derhalve via een gestructureerde dialoog met belanghebbenden in 2013 tot een oplossing te komen voor vraagstukken in verband met auteursrechten, een gebied waarop snel vooruitgang moet worden geboekt. Parallel hiermee zal de Commissie haar lopende werkzaamheden op het gebied van de herziening en de modernisering van het EU-rechtskader voor auteursrechten voortzetten. In 2014 zal worden besloten of voorstellen voor een hervorming van de regelgeving al dan niet noodzakelijk zijn (zie MEMO/12/950).

6. Snellere invoering van cloud computing door middel van overheidsbestedingen

De Commissie zal proefprojecten in het kader van het Europese cloudpartnerschap (IP/12/1225) opzetten, waarbij gebruik wordt gemaakt van overheidsbestedingen om 's werelds grootste markt voor cloudcomputing tot stand te brengen en de huidige nationale belemmeringen en negatieve percepties van de consument weg te werken.

7. Nieuwe industriële strategie voor elektronica

De Commissie zal een industriële strategie voor micro- en nano-elektronica voorstellen om Europa aantrekkelijker te maken voor investeringen in ontwerp en productie en mondiaal een groter marktaandeel te verwerven.

Achtergrond

De Digitale Agenda voor Europa is in 2010 als integraal onderdeel van de Europa-2020-strategie goedgekeurd om de digitale economie te stimuleren en maatschappelijke uitdagingen aan te pakken via ICT. De Europese Raad en het Europees Parlement hebben sindsdien opgeroepen tot een verdere versterking van het digitale leiderschap van Europa en de voltooiing van de digitale interne markt tegen 2015 (conclusies van de Europese Raad van 28 en 29 juni 2012, conclusies van 1 en 2 maart 2012).

Veel van de doelstellingen van de Digitale Agenda zijn reeds bereikt en de verwezenlijking van veel andere doelstellingen verloopt volgens plan. Het aantal regelmatige internetgebruikers neemt gestaag toe, vooral onder kansarmen. Het aantal burgers dat nooit gebruik heeft gemaakt van het internet, neemt af. Het aantal onlineaankopen blijft toenemen, hoewel de groei van de grensoverschrijdende elektronische handel achterblijft. Hogesnelheidsbreedband en ultrasnelle verbindingen van meer dan 100 Mbps beginnen stilaan van de grond te komen. Niettemin blijven tussen de diverse lidstaten aanzienlijke verschillen bestaan, die door een actief Europees beleid moeten worden geminimaliseerd en weggewerkt.

Meer informatie

http://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/9309

Vaak gestelde vragen (MEMO/12/1000)

Website van de digitale agenda

Website van Neelie Kroes

Volg Neelie Kroes op Twitter

Contact:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar