Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 18. decembrī

Digitalizācija: jaunās prioritātes 2013.–2014. gadam

Eiropas Komisija šodien ir apstiprinājusi septiņas jaunas digitālās ekonomikas un sabiedrības prioritātes. Salīdzinot ar citām ekonomikas jomām, digitālās ekonomikas izaugsmes temps ir septiņas reizes lielāks, bet šobrīd šo izaugsmi bremzē Eiropas regulējuma nepilnības. Šīsdienas prioritātes izriet no visaptverošas politikas pārskatīšanas un liek jaunu uzsvaru uz vismainīgākajiem sākotnējās 2010. gada Eiropas digitalizācijas programmas elementiem.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa sacīja: "Saistībā ar Eiropas digitalizācijas programmu 2013. gads būs līdz šim noslogotākais. Manas galvenās prioritātes ir palielināt investīcijas platjoslas sakaros un maksimāli palielināt digitālā sektora ieguldījumu Eiropas atlabšanā."

Pilnībā īstenojot atjaunināto Eiropas digitalizācijas programmu, nākamajos astoņos gados Eiropas IKP pieaugtu par 5 % jeb 1500 eiro uz personu, jo tiks palielinātas investīcijas IKT, uzlabots darbaspēka e-prasmju līmenis, radītas iespējas inovācijām publiskajā sektorā un reformēti interneta ekonomikas pamatnosacījumi. Pastāv risks, ka, nerīkojoties visas Eiropas līmenī, līdz 2015. gadam digitālajā sektorā neizdosies aizpildīt miljons darbavietu, bet, izbūvējot infrastruktūru, varētu rasties vēl 1,2 miljoni darbavietu. Ilgtermiņā tas radītu 3,8 miljonus jaunu darbavietu visās ekonomikas nozarēs.

Jaunās prioritātes

1. Jaunas un stabilas platjoslas normatīvās vides izveide

Ir nepieciešams vairāk privātu investīciju ātrgaitas fiksētajos un mobilajos platjoslas tīklos. Tādēļ Komisijas galvenā prioritāte 2013. gadam ir pabeigt jaunas un stabilas platjoslas normatīvās vides izveidi. Desmit darbību kopums 2013. gadā ietvers ieteikumus par stingrāku nediskriminējošu piekļuvi tīmeklim un jaunu izmaksu metodiku platjoslas piekļuves vairumtirdzniecībā, tīkla neitralitāti, universāliem pakalpojumiem un mehānismiem platjoslas izveides inženiertehnisko izmaksu samazināšanai. Pasākumu kopums balstīsies uz jaunajām pamatnostādnēm par valsts atbalstu platjoslai un ierosinātajiem Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta aizdevumiem.

2. Jaunas publisko digitālo pakalpojumu infrastruktūras izveide, izmantojot Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu

Ar Padomes atbalstu Komisija paātrinās digitālo pakalpojumu ieviešanu (it īpaši to pārrobežu sadarbspēju) saistībā ar e-ID un e-parakstu, uzņēmējdarbības mobilitāti, e-tiesiskumu, elektroniskās veselības kartēm un kultūras platformām, piemēram, Europeana. Ar e-iepirkumu vien varētu ietaupīt 100 miljardus eiro gadā, un e-pārvalde ļautu samazināt administrācijas izmaksas par 15–20 %.

3. Stabilas koalīcijas izveide digitālajām prasmēm un darbavietām

Ir nepieciešama koalīcija praktisku soļu speršanai, lai līdz 2015. gadam nebūtu viens miljons vakanču IKT nozarē tādēļ, ka nav prasmīga personāla. Tas ir nepieļaujami un nepieņemami laikā, kad ir tik augsts vispārējā bezdarba līmenis. Komisija koordinēs publiskā un privātā sektora darbības, lai palielinātu IT mācību prakses vietu skaitu, radītu tiešāku saikni starp izglītību un uzņēmējdarbību, pieņemtu standarta profesiju aprakstu un veicinātu prasmju sertifikāciju, tā sekmējot profesionālo mobilitāti. Komisija arī izstrādās rīcības plānu, lai atbalstītu uzņēmumus, kuru darbība ir saistīta ar tīmekli, un Eiropa kļūtu "draudzīgāka" jaunizveidotiem uzņēmumiem.

4. ES kiberdrošības stratēģija un direktīvas priekšlikums

Drošība un brīvība tiešsaistē ir cieši saistīta. ES ir jāpiedāvā pasaulē drošākā tiešsaistes vide, kurā tiek augsti vērtēta lietotāja brīvība un privātums. Komisija izstrādās stratēģiju un direktīvas priekšlikumu ar mērķi panākt vienotu vispārējās gatavības minimālo līmeni valstī, tai skaitā izveidot tiešsaistes platformu, lai nepieļautu un apkarotu pārrobežu kiberincidentus un izstrādātu prasības ziņošanai par incidentiem. Tas veicinās lielāku drošības un privātumu aizsargājošu produktu tirgu Eiropā.

5. Atjaunināts ES autortiesību regulējums

Mūsdienām atbilstošas autortiesības ir būtisks aspekts, lai izveidotu digitālo vienoto tirgu. Tādēļ Komisija, 2013. gadā izmantojot iesaistīto pušu strukturētu dialogu, meklēs risinājumu tām ar autortiesībām saistītajām problēmām, attiecībā uz kurām jāpanāk straujš progress. Paralēli tam Komisija pabeigs pašreizējos centienus pārskatīt un atjaunināt ES autortiesību tiesisko regulējumu ar mērķi 2014. gadā pieņemt lēmumu par to, vai iesniegt tiesību aktu reformas priekšlikumus (skatīt MEMO/12/950).

6. Mākoņdatošanas paātrināšana, izmantojot publiskā sektora pirktspēju

Komisija veiks pirmos izmēģinājuma pasākumus Eiropas Mākoņdatošanas partnerības ietvaros (IP/12/1225), saistībā ar kuriem tā izmantos publisko pirktspēju, lai palīdzētu izveidot pasaulē lielāko mākoņdatošanu lietojošo IKT tirgu; tādējādi tiks nojaukti valstu nocietinājumi un mainīta negatīvā patērētāju uztvere.

7. Jauna elektronikas rūpniecības stratēģija

Komisija ierosinās stratēģiju mikro un nano elektronikas rūpniecībai, lai uzlabotu Eiropas iespējas piesaistīt investīcijas izstrādei un ražošanai, kā arī palielinātu tās daļu globālajā tirgū.

Vispārīga informācija

Eiropas digitalizācijas programma tika apstiprināta 2010. gadā kā stratēģijas "Eiropa 2020" sastāvdaļa, lai stimulētu digitālo ekonomiku un risinātu sabiedrības problēmas, izmantojot IKT. Eiropadome un Eiropas Parlaments kopš tā laika ir aicinājuši stiprināt Eiropas vadošo lomu digitalizācijā un pabeigt Eiropas digitālā vienotā tirgus izveidi līdz 2015. gadam (Eiropadomes 2012. gada 28.–29. jūnija secinājumi un 2012. gada 1.–2. marta secinājumi)..

Daudzi Digitalizācijas programmas mērķi jau ir sasniegti un daudzi citi tiks sasniegti. Interneta regulāra lietošana nepārtraukti pieaug, it īpaši nelabvēlīgos apstākļos nonākušās sabiedrības grupās. Savukārt to pilsoņu skaits, kas nekad nav lietojuši internetu, samazinās. Tāpat turpina pieaugt iepirkšanās tiešsaistē, lai gan pārrobežu elektroniskās tirdzniecības pieauguma temps ir pārāk lēns. Ir vērojamas pirmās pazīmes, kas liecina par ātrgaitas platjoslas straujo attīstību, tai skaitā īpaši ātro savienojumu virs 100 Mb/s. Tomēr starp dažādām dalībvalstīm saglabājas nozīmīgas atšķirības, kuru samazināšanai un izskaušanai ir nepieciešama aktīva Eiropas politika.

Papildu informācija

http://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/9309

Bieži uzdotie jautājumi (MEMO/12/1000)

Nēlī Krusas tīmekļa vietne

Sekojiet Nēlī Twitter sīkziņām

Kontaktpersonas:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar