Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. gruodžio 18 d., Briuselis

Skaitmeninio sektoriaus užduočių sąrašas. Nauji 2013–2014 m. skaitmeninės visuomenės prioritetai

Šiandien Europos Komisija patvirtino septynis naujus skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės prioritetus. Skaitmeninė ekonomika auga septynis kartus sparčiau negu kitos ekonomikos sritys, tačiau šį potencialą šiuo metu stabdo fragmentiška Europos politikos sistema. Šiandien patvirtintais prioritetais, kurie nustatyti visapusiškai persvarsčius politiką, dar kartą pabrėžiami labiausiai pokyčius galintys paskatinti 2010 m. priimtos Europos skaitmeninės darbotvarkės elementai.

Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes sakė: „2013 m. bus patys aktyviausi skaitmeninės darbotvarkės įgyvendinimo metai. Svarbiausi mano prioritetai – padidinti investicijas į plačiajuostį ryšį ir kuo geriau panaudoti skaitmeninio sektoriaus indėlį Europos atsigavimui.“

Visiškai įgyvendinus šią atnaujintą skaitmeninę darbotvarkę, per artimiausius aštuonerius metus Europos BVP padidėtų 5 proc., t. y., 1500 EUR kiekvienam žmogui, nes būtų didinamos investicijos į IRT, gerinami darbuotojų elektroniniai įgūdžiai, sudaromos galimybės diegti inovacijas viešajame sektoriuje ir pertvarkomos struktūrinės interneto ekonomikos sąlygos. Jei nebus imtasi Europos masto veiksmų, esama pavojaus, kad iki 2015 m. skaitmeniniame sektoriuje gali būti neužpildyta milijonas darbo vietų, o kuriant infrastruktūrą gali būti sukurta 1,2 mln. darbo vietų. Ilguoju laikotarpiu naujų darbo vietų padaugėtų iki 3,8 mln.

Naujieji prioritetai

1. Sukurti naują stabilią plačiajuosčio ryšio reguliavimo aplinką

Reikia daugiau privačiojo sektoriaus investicijų į didelės spartos fiksuoto ir judriojo plačiajuosčio ryšio tinklus. Todėl svarbiausias 2013 m. Komisijos skaitmeninis prioritetas – užbaigti kurti naują stabilią plačiajuosčio ryšio reguliavimo aplinką. 2013 m. dešimties veiksmų rinkinį sudarys geresnės nediskriminacinės tinklo prieigos ir naujos didmeninės prieigos prie plačiajuosčio ryšio tinklų sąnaudų apskaičiavimo metodikos rekomendacijos, tinklo neutralumo užtikrinimas, universaliosios paslaugos ir plačiajuosčio ryšio plėtros civilinės inžinerijos darbų sąnaudų mažinimo mechanizmai. Tai bus grindžiama Valstybės pagalbos plačiajuosčiam ryšiui gairėmis ir siūlomomis Europos infrastruktūros tinklų priemonės paskolomis.

2. Nauja viešoji skaitmeninių paslaugų infrastruktūra naudojantis Europos infrastruktūros tinklų priemone

Tarybos padedama Komisija skubos tvarka užtikrins, kad būtų diegiamos skaitmeninės paslaugos (ypač jų tarpvalstybinis sąveikumas) tokiose srityse kaip elektroninė atpažintis ir e. parašai, įmonių judumas, e. teisingumas, elektroninės ligos istorijos ir kultūros platformos, tokiomis kaip Europeana. Vien taikant elektroninį viešąjį pirkimą būtų galima sutaupyti 100 mlrd. EUR per metus, o naudojantis e. valdžia administravimo sąnaudas sumažinti 15–20 proc.

3. Sudaryti didžiąją koaliciją skaitmeniniams įgūdžiams ir užimtumui skatinti

Reikia suburti koaliciją, kad būtų imtasi praktinių veiksmų ir kad iki 2015 m. nepritrūktume milijono kvalifikuotų IRT sektoriaus darbuotojų. To galima išvengti, dar daugiau – tokio didelio bendro nedarbo sąlygomis tai būtina padaryti. Komisija derins viešojo ir privačiojo sektorių veiksmus, siekdama padidinti IT mokomosios praktikos vietų kiekį, sukurti daugiau tiesioginių švietimo ir verslo sąsajų, susitarti dėl standartinių kvalifikacinių reikalavimų ir skatinti įgūdžių sertifikavimą ir taip didinti profesinį judumą. Be to, Komisija pateiks veiksmų planą, kuriuo būtu remiami interneto verslininkai ir užtikrinama, kad Europa taptų palankesnė verslą pradedančioms įmonėms.

4. Pasiūlyti ES kibernetinio saugumo strategiją ir direktyvą

Internete saugumas ir laisvė yra glaudžiai susiję. ES turėtų užtikrinti saugiausią pasaulyje interneto aplinką, kurioje būtų vertinama naudotojų laisvė ir privatumas. Komisija pateiks strategiją ir pasiūlymą dėl direktyvos, kad būtų nustatytas bendras būtiniausios parengties lygis nacionaliniu lygmeniu, įskaitant interneto platformą, skirtą apsaugoti nuo tarpvalstybinių kibernetinių atakų ir jas atremti, ir ataskaitų apie atakas teikimo reikalavimus. Tai paskatins didesnės produktų, kuriuos projektuojant užtikrinamas saugumas ir privatumas, Europos rinkos susikūrimą.

5. Atnaujinti ES autorių teisių sistemą

Siekiant sukurti bendrąją skaitmeninę rinką, labai svarbu modernizuoti autorių teises. Todėl Komisija 2013 m. inicijuos struktūrinį dialogą su suinteresuotosiomis šalimis ir taip sieks išspręsti su autorių teisėmis susijusius klausimus, dėl kurių reikia sparčios pažangos. Be to, Komisija užbaigs savo tęstines pastangas persvarstyti ir modernizuoti ES autorių teisių teisės aktų sistemą, siekdama 2014 m. priimti sprendimą, ar pateikti atitinkamus pasiūlymus dėl teisinės reformos (žr. MEMO/12/950).

6. Pasinaudojant viešojo sektoriaus perkamąja galia paspartinti nuotolinių kompiuterijos kūrimą

Komisija imsis bandomųjų Europos nuotolinės kompiuterijos partnerystės (IP/12/1225) priemonių, kurias taikant bus pasinaudota viešojo sektoriaus perkamąja galia, kad būtų sukurta didžiausią pasaulyje nuotoliniais ištekliais pagrįsta IRT rinka ir panaikintas dabartinis susiskaidymas į nacionalines rinkas ir neigiamos vartotojų nuostatos.

7. Paskelbti naują elektronikos pramonės strategiją

Komisija pasiūlys mikro- ir nanoelektronikos sričių pramonės strategiją, kuria bus siekiama užtikrinti, kad būtų patraukliau investuoti į Europos projektavimo ir gamybos sritis, taip pat padidinti Europos pasaulinės rinkos dalį.

Pagrindiniai faktai

2010 m. kaip strategijos „Europa 2020“ dalis priimta Europos skaitmeninė darbotvarkė, skirta skaitmeninei ekonomikai skatinti ir visuomenės problemoms spręsti pasinaudojant IRT. Nuo tada Europos Vadovų Taryba ir Europos Parlamentas ragina toliau stiprinti Europos skaitmeninę lyderystę ir iki 2015 m. baigti kurti bendrąją skaitmeninę rinką (2012 m. birželio 28–29 d. Europos Vadovų Tarybos išvados,
2012 m. kovo 1–2 d. išvados).

Daug skaitmeninės darbotvarkės tikslų pasiekta, tačiau dar daug reikia nuveikti. Nuolat daugėja reguliariai besinaudojančių internetu, ypač nepalankioje padėtyje esančiose grupėse. Mažėja piliečių, kurie niekada nėra naudojęsi internetu. Be to, ir toliau daugėja perkančių internetu, nors tarpvalstybinė elektroninė prekyba auga per lėtai. Esama pirmų ženklų, kad sparčiojo plačiajuosčio ryšio diegimas įsibėgėja, įskaitant itin sparčias jungtis, kurių sparta didesnė nei 100 Mbps. Tačiau tarp valstybių narių vis dar yra didelių skirtumų, kuriems sumažinti ir pašalinti reikia imtis aktyvių Europos masto politinių veiksmų.

Išsamesnė informacija

http://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/9309

Dažniausiai užduodami klausimai (MEMO/12/1000)

Skaitmeninės darbotvarkės svetainė

Neelie Kroes svetainė

Neelie Kroes tinkle „Twitter“

Asmenys ryšiams:

Ryan Heath, tel.+32 2 296 17 16, Twitter @RyanHeathEU

Linda Cain, tel. +32 2 299 90 19


Side Bar