Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 18. joulukuuta 2012

Digitaalialan tehtävälista: uudet digitaaliset painopisteet 2013–2014

Euroopan komissio on tänään hyväksynyt seitsemän uutta painopistettä digitaalitaloutta ja –yhteiskuntaa varten. Digitaalitalous kasvaa seitsemän kertaa muuta taloutta nopeammin, mutta sen kehitysmahdollisuuksia rajoittaa tällä hetkellä yleiseurooppalaisen politiikan hajanaisuus. Uudet painopisteet perustuvat kokonaisvaltaiseen politiikan uudelleentarkasteluun, ja niissä korostuvat alkuperäisen vuonna 2010 hyväksytyn Euroopan digitaalistrategian muutosvoimaisimmat osatekijät.

Vuodesta 2013 tulee digitaalistrategian toistaiseksi kiireisin," Euroopan komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes totesi. ”Päätavoitteenani on lisätä laajakaistainvestointeja ja pyrkiä siihen, että digitaalisektori antaa mahdollisimman suuren panoksen Euroopan elpymiseen."

Päivitetyn digitaalistrategian täysimääräinen toteutus kasvattaisi Euroopan BKT:tä 5 prosenttia eli 1 500 euroa henkilöä kohti seuraavien kahdeksan vuoden aikana. Se lisäisi investointeja tieto- ja viestintätekniikkaan, parantaisi työvoiman digitaalitaitoja, loisi edellytyksiä julkisen sektorin innovoinnille ja uudistaisi internet-talouden toimintaedellytyksiä. Työpaikoissa laskien voidaan todeta, että jopa miljoona digitaalialan työpaikkaa uhkaa jäädä täyttämättä ilman yleiseurooppalaista toimintaa ja 1,2 miljoonaa uutta työpaikkaa voidaan luoda infrastruktuurin rakentamisen myötä. Koko talouteen saataisiin pitkällä aikavälillä 3,8 miljoonaa uutta työpaikkaa.

Uudet painopisteet

1. Uusi ja vakaa sääntely-ympäristö laajakaistaa varten

Kiinteän ja matkaviestintäverkon nopeaa laajakaistaa varten tarvitaan lisää yksityisiä investointeja. Komission digitaalialan ykkösprioriteettina vuonna 2013 onkin viimeistellä uusi ja vakaa laajakaistan sääntely-ympäristö. Kymmenen toimenpiteen pakettiin tulevat vuonna 2013 sisältymään suositukset varmemmasta ja syrjimättömästä pääsystä verkkoon sekä uusista kustannuslaskentatavoista laajakaistaverkkojen tukkutason käyttöoikeuksissa. Toimenpiteiden kohteina ovat myös verkon neutraalius, yleispalvelu sekä menettelyt, joilla voidaan alentaa rakennusteknisiä kustannuksia laajakaistan käyttöönotossa. Toimenpiteissä hyödynnetään uusia laajakaistaverkkojen valtiontuen suuntaviivoja ja ehdotettuja Verkkojen Eurooppa ‑välineestä myönnettäviä lainoja.

2. Uudet julkisten digitaalipalvelujen infrastruktuurit Verkkojen Eurooppa -välineen avulla

Komissio aikoo neuvoston tuella nopeuttaa sähköisiin henkilötunnisteisiin ja sähköisiin allekirjoituksiin, yritysten liikkuvuuteen, sähköiseen oikeudenkäyttöön, sähköisiin potilastietokantoihin ja Europeanan kaltaisiin kulttuurialan verkkohankkeisiin liittyvien digitaalisten palvelujen käyttöönottoa (erityisesti niiden rajatylittävää yhteentoimivuutta). Pelkästään sähköisiin hankintoihin siirtymällä voitaisiin säästää 100 miljardia euroa vuodessa, ja sähköiset viranomaispalvelut voivat alentaa hallinnon kustannuksia 15–20 prosenttia.

3. Suuri koalitio edistämään digitaalitaitoja ja työllisyyttä

Tällaista koalitiota edellyttävät käytännön toimet, joita tarvitaan, jotta voidaan välttää miljoonan tieto- ja viestintätekniikan työpaikan jääminen täyttämättä vuoteen 2015 mennessä ammattitaitoisen työvoiman puutteen vuoksi. Tämä kehitys on vältettävissä, eikä sitä voida hyväksyä yleisen korkean työttömyyden aikana. Komissio aikoo koordinoida julkisen ja yksityisen sektorin toimia, joilla lisätään tietotekniikan koulutuspaikkoja, luodaan lisää koulutus- ja yritysmaailman välisiä yhteyksiä, sovitaan vakiomuotoisista työprofiileista ja edistetään taitojen sertifiointia työpaikkojen liikkuvuuden parantamiseksi. Komissio aikoo myös laatia toimintasuunnitelman, jolla tuetaan web-yrittäjiä ja tehdään Euroopasta yritysystävällisempi uusien yritysten perustajille.

4. Ehdotus EU:n verkkoturvallisuusstrategiaksi ja ‑direktiiviksi

Verkon turvallisuus ja vapaus kulkevat käsi kädessä. EU:n olisi tarjottava maailman turvallisin verkkoympäristö, jossa arvostetaan käyttäjien vapauksia ja yksityisyyden suojaa. Komissio aikoo laatia strategian ja ehdottaa direktiiviä yhteisen minimivalmiuden määrittämiseksi kansallisella tasolla. Tähän sisältyvät muun muassa verkkoalusta valtioiden rajat ylittävien tietoverkkohyökkäysten ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä turvapoikkeamien ilmoittamista koskevat vaatimukset. Tämä edistää laajempia eurooppalaisia markkinoita turvallisuutta ja sisäänrakennettua yksityisyydensuojaa palveleville tuotteille.

5. EU:n tekijänoikeussäännöstö ajan tasalle

Tekijänoikeuden nykyaikaistaminen on keskeinen edellytys digitaalialan sisämarkkinoiden kannalta. Siksi komissio aikoo pyrkiä vuonna 2013 jäsennellyn sidosryhmävuoropuhelun avulla ratkaisuun sellaisissa tekijänoikeuskysymyksissä, joissa on edettävä nopeasti. Samaan aikaan komissio jatkaa toimiaan EU:n tekijänoikeuslainsäädännön arvioimiseksi ja nykyaikaistamiseksi. Komission on määrä päättää vuonna 2014, esittääkö se näiden toimien tuloksena ehdotuksia lainsäädännön uudistamiseksi (ks. MEMO/12/950.)

6. Julkisen sektorin ostovoima nopeuttamaan pilvipalvelujen kehitystä

Komissio aikoo eurooppalaisen pilvipalvelualan kumppanuuden (IP/12/1225) yhteydessä käynnistää pilottihankkeita, joissa julkisen sektorin ostovoima valjastetaan mukaan kehittämään maailman suurimpia pilvilaskentaan perustuvia tieto- ja viestintätekniikan markkinoita ja joiden avulla puretaan nykyisiä kansallisia suojamuureja ja muutetaan kuluttajien kielteisiä mielikuvia.

7. Uusi elektroniikkateollisuuden strategia

Komissio aikoo ehdottaa mikro- ja nanoelektroniikan teollisuuspoliittista strategiaa, jolla voidaan lisätä Euroopan houkuttelevuutta suunnitteluun ja tuotantoon tehtäville investoinneille ja lisätä Euroopan maailmanlaajuista markkinaosuutta.

Tausta

Euroopan digitaalistrategia hyväksyttiin vuonna 2010 olennaisena osana Eurooppa 2020 ‑strategiaa. Sen tavoitteena on tukea digitaalitaloutta ja vastata yhteiskunnallisiin haasteisiin tieto- ja viestintätekniikan avulla. Eurooppa-neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat sittemmin kehottaneet lujittamaan Euroopan digitaalista johtajuutta ja toteuttamaan digitaaliset sisämarkkinat vuoteen 2015 mennessä (Eurooppa-neuvoston päätelmät 28.–29. kesäkuuta 2012 ja 1.–2. maaliskuuta 2012).

Digitaalistrategia on saavuttanut monet tavoitteistaan ja on hyvää vauhtia saavuttamassa monia muitakin. Internetin säännöllinen käyttö kasvaa vakaasti, erityisesti heikommassa asemassa olevissa ryhmissä. Niiden kansalaisten osuus, jotka eivät ole koskaan käyttäneet internetiä, on vähenemässä. Myös verkko-ostosten tekeminen yleistyy, vaikkakin rajojen yli käytävän sähköisen kaupankäynnin kasvuvauhti on liian hidasta. Nopean laajakaistan, myös huippunopeiden yhteyksien (yli 100 Mbit/s) leviämisestä on nähtävissä ensimmäisiä merkkejä. Jäsenvaltioiden välillä on kuitenkin edelleen merkittäviä eroja, joiden vähentäminen ja poistaminen edellyttävät aktiivista toimintaa Euroopan tasolla.

Lisätietoja

http://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/9309

Usein kysyttyä (MEMO/12/1000)

Digitaalistrategia: radiotaajuuspolitiikka

Neelie Kroesin verkkosivusto

Neelie Kroes Twitterissä

Yhteyshenkilöt:

Ryan Heath (+32–2) 296 17 16, Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32–2) 299 90 19


Side Bar