Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 18. detsember 2012

Digitaalvaldkonna uued prioriteedid aastateks 2013–2014

Euroopa Komisjon võttis täna vastu digitaalse majanduse ja ühiskonna seitse uut prioriteeti. Digitaalmajandus kasvab ülejäänud majandusest seitse korda kiiremini, kuid praegu takistab potentsiaali täielikku rakendamist Euroopa poliitilise raamistiku ebaühtlus. Avaldatud prioriteedid on poliitika põhjaliku läbivaatamise tulemus ja nendega tuuakse uuesti esile 2010. aasta digitaalarengu tegevuskava kõige suuremaid muutusi toovad elemendid.

Euroopa Komisjoni asepresident Neelie Kroes sõnas: „2013. aasta on digitaalarengu tegevuskava seisukohast seni kõige töörohkem. Minu jaoks on kõige olulisem suurendada investeeringuid lairibaühendustesse ja maksimeerida digitaalsektori panus Euroopa majanduse taastamisse."

Ajakohastatud digitaalarengu tegevuskava täielik rakendamine suurendaks IKTsse tehtavaid investeeringuid, parandaks tööjõu e-oskuste taset, võimaldaks avaliku sektori innovatsiooni ja reformiks internetimajanduse raamtingimusi. See kõik kasvataks Euroopa SKP-d järgmise kaheksa aasta jooksul 5% ehk 1500 eurot inimese kohta. Ilma üleeuroopaliste meetmeteta on oht, et 2015. aastaks on täitmata kuni miljon IKT valdkonna töökohta, rääkimata 1,2 miljonist töökohast, mille saaks luua taristu rajamise käigus. Pikemas perspektiivis tähendaks see kogu majanduse jaoks 3,8 miljonit uut töökohta.

Uued prioriteedid

1. Luua lairibavõrkude uus ja stabiilne õiguslik raamistik.

Kiirete paiksete ja mobiilsete lairibavõrkude jaoks on vaja rohkem erasektori investeeringuid. Seepärast on komisjoni 2013. aasta esmane prioriteet digitaalvaldkonnas anda lõplik kuju lairibavõrkude uuele ja stabiilsele õiguslikule raamistikule. Kümnest meetmest koosnev pakett aastaks 2013 sisaldab soovitusi mittediskrimineeriva võrkudele juurdepääsu parandamise ja hulgimüügitasandil võrkudele juurdepääsu uue kuluarvestusmetoodika kohta, võrguneutraalsuse, universaalteenuse ning lairibavõrkude kasutuselevõtuga seotud tsiviilehituskulude vähendamise mehhanismide kohta. See lähtub uutest lairibavõrkude riigiabi suunistest ja kavandatavatest Euroopa ühendamise rahastu laenudest

2. Üldkasutatavate digitaalteenuste uued taristud tänu Euroopa ühendamise rahastule

Nõukogu toetusega kiirendab komisjon e-ID ja e-allkirja, ärialase liikuvuse, e-õiguskeskkonna, elektrooniliste tervisekaartide ja Europeana taoliste kultuuriportaalidega seotud digitaalteenuste kasutuselevõttu (ja eelkõige nende piiriülest koosvõimet). Ainuüksi e-hanked võimaldaksid igal aastal säästa 100 miljardit eurot ning e-valitsus võib vähendada halduskulusid 15–20% võrra.

3. Suure koalitsiooni loomine digitaaloskuste ja tööhõive edendamiseks

Tuleb luua koalitsioon, kes asuks praktiliselt tegutsema, et vältida olukorda, kus 2015. aastaks on kvalifitseeritud töötajate puudumise tõttu täitmata miljon IKT valdkonna töökohta. Asjade sellist käiku on võimalik vältida ning ajal, mil üldine tööpuudus on suur, oleks see vastuvõetamatu. Komisjon koordineerib avaliku ja erasektori tegevust, et lisada praktikavõimalusi IKT valdkonnas, luua otsesemad sidemed haridusasutuste ja ettevõtete vahel, leppida kokku standarditud ametiprofiilides ning toetada oskuste sertifitseerimist tööalase liikuvuse soodustamiseks. Lisaks koostab komisjon tegevuskava, et toetada veebiettevõtjaid ja soodustada idufirmade tegevust Euroopas.

4. Ettepanek ELi küberturbe strateegia ja sellekohase direktiivi kohta

Internetis käivad turvalisus ja vabadus käsikäes. EL peaks suutma pakkuda maailma kõige turvalisemat internetikeskkonda, kus hinnatakse kasutajate vabadust ja privaatsust. Komisjon esitab strateegia ja direktiiviettepaneku, et luua valmisoleku ühine miinimumtase riiklikul tasandil. See hõlmab internetiplatvormi piiriüleste küberintsidentide ärahoidmiseks ja neile reageerimiseks ning intsidentidest teatamise nõudeid. Need sammud peaksid ühtlasi soodustama turbetoodete ja lõimprivaatsusega toodete turu kasvu Euroopas

5. ELi autoriõiguse raamistiku ajakohastamine

Autoriõiguste ajakohastamine on digitaalse ühtse turu elluviimise oluline eeltingimus. Seepärast püüab komisjon sidusrühmadega peetava struktureeritud dialoogi kaudu leida 2013. aastal lahenduse autoriõigusega seotud küsimustele, mis vajavad kiiret edasiminekut. Ühtlasi viib komisjon lõpule autoriõiguse alase ELi õigusraamistiku läbivaatamise ja ajakohastamise, et 2014. aastal otsustada, kas esitada ametlikult sellest protsessist tulenev õigusraamistiku reformimise ettepanek (vt MEMO/12/950).

6. Pilveandmetöötluse arengu kiirendamine avaliku sektori ostujõu toel

Komisjon käivitab Euroopa pilvandmetöötluspartnerluse raames katseprojektid (IP/12/1225), et kasutada avaliku sektori ostujõudu maailma suurima pilvandmetöötlusvõimelise IKT turu loomiseks, ühtlustada Euroopas kasutusel olevad süsteemid ning kaotada tarbijate negatiivsed eelarvamused.

7. Elektroonikatööstuse uus strateegia

Komisjon teeb ettepaneku mikro- ja nanoelektroonikatööstuse uue strateegia kohta, et suurendada Euroopa atraktiivsust projekteerimisse ja tootmisse tehtavate investeeringute puhul ning suurendada Euroopa üldist turuosa.

Taust

Euroopa digitaalarengu tegevuskava võeti vastu 2010. aastal strateegia „Euroopa 2020” lahutamatu osana, et soodustada digitaalmajanduse arengut ning lahendada sotsiaalsed küsimused IKT kaudu. Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Parlament tegid seejärel üleskutse tugevdada veelgi Euroopa juhtpositsiooni digitaalvaldkonnas ning viia digitaalse ühtse turu loomine lõpule 2015. aastaks (Euroopa Ülemkogu 28.-29. juuni 2012. aasta järeldused ja 1.-2. märtsi 2012. aasta järeldused).

Digitaalarengu tegevuskava on saavutanud mitu talle seatud eesmärki ning liigub järgmiste eesmärkide suunas. Regulaarne internetikasutus kasvab pidevalt, eelkõige ebasoodsas olukorras olevate inimeste seas. Väheneb nende kodanike arv, kes ei ole kunagi internetti kasutanud. Ka veebiostude sooritamine sageneb üha, kuigi piiriülese e-kaubanduse kasvutempo on liiga aeglane. Näha on esimesi märke kiire ja ka ülikiire (üle 100 Mbit/s) lairibaühenduse levimisest. Samas on olukord liikmesriigiti väga erinev ning nende erinevuste minimeerimiseks ja kõrvaldamiseks on vaja aktiivset Euroopa tasandi poliitilist tegevust.

Lisateave:

http://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/9309

Korduma kippuvad küsimused (MEMO/12/1000)

Digitaalne tegevuskava: raadiospektripoliitika

Neelie Kroesi veebisait

Neelie Kroes Twitteris

Kontaktisikud:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar