Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 18. prosince 2012

Seznam úkolů v digitální oblasti, které je třeba učinit: nové digitální priority na období 2013–2014

Evropská komise dnes přijala sedm nových priorit pro digitální hospodářství a společnost. Digitální hospodářství roste oproti ostatním odvětvím sedmkrát rychleji, avšak tento potenciál je v současnosti omezen roztříštěnou povahou celoevropského rámce politiky. Dnes přijaté priority vycházejí z uceleného přezkumu politiky a nově kladou důraz na ty prvky z původní Digitální agendy pro Evropu z roku 2010, které mezitím doznaly největších proměn.

Místopředsedkyně Evropské komise Neelie Kroesová prohlásila: „Rok 2013 bude pro Digitální agendu nejnáročnější. Mými hlavními prioritami je zvýšit investice do širokopásmové infrastruktury a zajistit, aby se digitální oblast co nejvíce podílela na oživení v Evropě.“

Úplným provedením této aktualizované digitální agendy by se v příštích osmi letech HDP v Evropě zvýšil o 5 %, čili na 1 500 EUR na osobu, a to tím, že by vzrostly investice do informačních a komunikačních technologií, zlepšila by se úroveň počítačových dovedností (eSkills) pracovníků, umožnily by se inovace ve veřejném sektoru a reformovaly se rámcové podmínky pro internetové hospodářství. Pokud jde o pracovní příležitosti, hrozí, že neučiní-li se opatření na celoevropské úrovni, zůstane do roku 2015 v digitální oblasti neobsazen až jeden milion pracovních míst, zatímco výstavbou infrastruktury by mohlo být vytvořeno 1,2 milionu pracovních míst. Tento počet by mohl v dlouhodobém horizontu dále růst až na 3,8 milionu nových pracovních míst v celém hospodářství.

Nové priority:

1. Vytvoření nového a stabilního regulačního prostředí v oblasti širokopásmového připojení.

Je zapotřebí většího počtu soukromých investic do vysokorychlostních pevných a mobilních širokopásmových sítí. Z tohoto důvodu je hlavní digitální prioritou Komise na rok 2013 dokončení nového a stabilního regulačního prostředí v oblasti širokopásmového připojení. Balíček deseti opatření v roce 2013 bude zahrnovat doporučení ohledně posílení nediskriminačního přístupu k síti a nové metodiky pro výpočet nákladů pro velkoobchodní přístup k sítím širokopásmového připojení, neutralitu sítě, univerzální službu a mechanismy snižování stavebních nákladů na zavádění širokopásmového připojení. Bude vycházet z nových pokynů pro státní podporu v oblasti širokopásmového připojení a půjček v rámci navrhovaného nástroje pro propojení Evropy.

2. Nové infrastruktury veřejných digitálních služeb prostřednictvím nástroje pro propojení Evropy

Komise za podpory Rady urychlí zavedení digitálních služeb (zvláště jejich přeshraniční interoperability) u elektronických průkazů totožnosti a elektronických podpisů, mobility podnikání, elektronické justice (eJustice), elektronických zdravotních záznamů a kulturních platforem, jako je např. Europeana. Jenom elektronické zadávání zakázek (eProcurement) by mohlo přinést úspory ve výši 100 miliard EUR ročně a elektronická veřejná správa (eGoverment) dokáže snížit správní náklady o 15–20 %.

3. Vytvoření velké koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa

Je třeba vytvořit koalici, která přijme praktická opatření proti tomu, aby kvůli nedostatku kvalifikovaných pracovních sil nezůstal do roku 2015 neobsazen jeden milion pracovních míst v oblasti informačních a komunikačních technologií. Této situaci lze předejít a byla by v době vysoké obecné nezaměstnanosti nepřijatelná. Komise bude koordinovat činnosti ve veřejném i soukromém sektoru, jež mají: zvýšit počet míst na kurzech zaměřených na informační technologie, vytvořit přímější vazby mezi vzděláváním a podnikáním, schválit standardní profesní profily a propagovat certifikaci odborných dovedností na podporu pracovní mobility. Komise rovněž předloží akční plán na podporu internetových podnikatelů a učiní z Evropy místo, které bude vstřícnější pro začínají podniky.

4. Navržení strategie a směrnice v oblasti kybernetické bezpečnosti v EU

Bezpečnost a svoboda on-line spolu jdou ruku v ruce. EU by měla poskytovat světově nejbezpečnější on-line prostředí, v nichž má svoboda uživatelů a soukromí vysokou hodnotu. Komise předloží strategii a návrh směrnice s cílem zavést společnou minimální úroveň připravenosti na úrovni jednotlivých států, včetně on-line platformy pro předcházení přeshraničním kybernetických událostem a boj s nimi, jakož i požadavků na hlášení událostí. Tím se podnítí vytvoření většího evropského trhu pro bezpečnostní produkty a produkty, u nichž je chráněno soukromí již od jejich návrhu.

5. Aktualizace rámce EU pro autorské právo

Pro dosažení uvedeného jednotného digitálního trhu je stěžejní modernizovat autorské právo. Komise se proto bude snažit o řešení otázek souvisejících s autorským právem, u nichž je v roce 2013 zapotřebí dosáhnout rychlého pokroku prostřednictvím strukturovaného dialogu zúčastněných stran. Komise souběžně završí své pokračující úsilí o přezkum a modernizaci legislativního rámce EU pro autorské právo se zřetelem na rozhodnutí v roce 2014 o tom, zda na základě této činnosti předloží návrhy legislativní reformy (viz MEMO/12/950).

6. Urychlení cloud computingu prostřednictvím kupní síly veřejného sektoru

Komise zahájí pilotní akce v rámci evropského partnerství pro cloud computing (IP/12/1225), které využívá kupní sílu veřejného sektoru na podporu vytvoření největšího světového trhu informačních a komunikačních technologií v prostředí cloud a k odbourání stávajících bariér na straně jednotlivých států i negativního vnímání spotřebitelů.

7. Zahájení nové průmyslové strategie pro elektroniku

Komise navrhne průmyslovou strategii pro mikro- a nanoelektroniku, aby zvýšila přitažlivost Evropy pro investice v oblasti designu a výroby a zvětšila svůj celkový podíl na celosvětovém trhu.

Souvislosti

Digitální agenda pro Evropu byla přijata v roce 2010 a je nedílnou součástí strategie Evropa 2020, která má podnítit digitální hospodářství a řešit společenské výzvy prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Evropská rada a Evropský parlament od té doby vyzývají k posilování vedoucího postavení Evropy v oblasti digitalizace a k dokončení jednotného digitálního trhu do roku 2015 (závěry Evropské rady z 28. a 29. června 2012, závěry z 1. a 2. března 2012).

Digitální agenda již splnila řadu svých cílů a je na dobré cestě k dosažení mnoha dalších cílů. Používání internetu trvale roste, zejména u znevýhodněných skupin. Počet občanů, kteří ještě nikdy nepoužili internet, se snižuje. Obdobně stále rostou i on-line nákupy, i když tempo růstu přeshraničního elektronického obchodování (eCommerce) je až příliš pomalé. Objevují se již první příznaky začínajícího rozšíření vysokorychlostního širokopásmového připojení, včetně superrychlého připojení vyššího než 100 Mb/s. Mezi různými členskými státy však stále přetrvávají značné rozdíly, jež vyžadují aktivní opatření na úrovni evropské politiky, které by tyto rozdíly omezilo na minimum a i je odstranilo.

Další informace

http://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/9309

Nejčastěji kladené dotazy (MEMO/12/1000)

Digitální agenda: politika rádiového spektra

Internetové stránky Neelie Kroesové

Neelie Kroesová na Twitteru

Kontaktní osoby :

Ryan Heath (+32 22961716), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 2999019)


Side Bar