Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτιο τύπου

Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2012

Η Αυστρία και το Βέλγιο έχουν περισσότερο χρόνο στη διάθεσή τους για να δικαιολογήσουν ποσοστώσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παρατείνει την αναστολή των έννομων ενεργειών κατά της Αυστρίας και του Βελγίου όσον αφορά τους περιορισμούς ποσόστωσής τους σχετικά με τον αριθμό των αλλοδαπών που επιτρέπεται να εγγραφούν σε πτυχιακές σπουδές ιατρικής, οδοντιατρικής, φυσιοθεραπείας και κτηνιατρικής. Η σημερινή απόφαση σημαίνει ότι η Επιτροπή παρατείνει το τρέχον πάγωμα σχετικά με τις διαδικασίες επί παραβάσει, που ισχύει από το 2007, για άλλη μία τετραετία, έως τον Δεκέμβριο του 2016. Η αναστολή τελεί υπό την αίρεση και στις δύο χώρες της συλλογής οριστικών στοιχείων σχετικά με τους λόγους για τους οποίους οι σπουδές αυτές θα πρέπει να αποτελούν εξαίρεση από τους κανόνες της Συνθήκης ΕΕ για την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών, οι οποίοι κατά κανόνα εγγυώνται στους υπηκόους της ΕΕ με τα σχετικά προσόντα εγγραφής την πλήρη πρόσβαση σε τριτοβάθμια εκπαίδευση σε κάθε κράτος μέλος.

Η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, επίτροπος αρμόδια για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την πολυγλωσσία και τη νεολαία, χαιρέτισε την απόφαση: «Η Επιτροπή άκουσε με προσοχή τα επιχειρήματα που προέβαλαν η Αυστρία και το Βέλγιο και έλαβε μια ισορροπημένη προσέγγιση, η οποία διασφαλίζει τόσο την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της ΕΕ όσο και το δικαίωμά τους για υψηλό επίπεδο υγειονομικής περίθαλψης. Στο τέλος του 2016 θα είμαστε σε θέση να προβούμε σε καλύτερα τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με τις δύο αυτές ειδικές περιπτώσεις και θα έχουμε δημιουργήσει ένα στέρεο νομικό πλαίσιο, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε παρόμοια προβλήματα σε άλλα κράτη μέλη, εάν εμφανιστούν.»

Κατά της Αυστρίας και του Βελγίου κινήθηκαν νομικές διαδικασίες για μη συμμόρφωση με τους κανόνες της Συνθήκης το 2007, αφότου οι δύο χώρες εισήγαγαν εθνικές ποσοστώσεις (βλ. λεπτομέρειες στο ιστορικό) ύστερα από μια απότομη αύξηση των αιτήσεων από τους ξένους σπουδαστές για θέσεις στα τμήματα ιατρικών σπουδών. Οι αλλοδαποί προέρχονταν κυρίως από γειτονικές χώρες που χρησιμοποιούν την ίδια γλώσσα - γερμανούς φοιτητές στην περίπτωση της Αυστρίας και γάλλους φοιτητές που πηγαίνουν στο Βέλγιο.

Ενώ η νομοθεσία περί καθορισμού ποσοστώσεων αποτελεί σαφή παραβίαση της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισε ότι αυτές οι σημαντικές εισροές θα μπορούσαν ενδεχομένως να οδηγήσουν σε μεταγενέστερη έλλειψη καταρτισμένων επαγγελματιών στον τομέα της δημόσιας υγείας. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή ανέστειλε τις διαδικασίες επί παραβάσει, ώστε να επιτρέψει στα δύο κράτη μέλη να συγκεντρώσουν αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με το αν απειλήθηκε η βιωσιμότητα των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψής τους.

Ιστορικό

Κατά τα τελευταία πέντε έτη, η Αυστρία και το Βέλγιο θέσπισαν συστήματα παρακολούθησης και διεξήγαγαν μελέτες για την πρόβλεψη της πιθανής προσφοράς και ζήτησης ιατρικού προσωπικού. Ωστόσο, επισήμαναν ότι, για διάφορους λόγους, ήταν αδύνατο να συναγάγουν οριστικό συμπέρασμα σχετικά με το αν η απειλή για τα συστήματά τους υγειονομικής περίθαλψης επαρκούσε για να δικαιολογήσει εξαίρεση από την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας. Ο κύριος λόγος που αναφέρθηκε ήταν ότι η περίοδος παρακολούθησης δεν αντιστοιχούσε στην περίοδο σπουδών και κατάρτισης που απαιτείται για το ιατρικό προσωπικό καθώς και η δυσκολία στην εκτίμηση με επαρκή ακρίβεια του πιθανού αντίκτυπου άλλων παραγόντων, όπως η κινητικότητα των εργαζομένων, οι τεχνολογικές εξελίξεις, οι μεταβαλλόμενες ανάγκες του πληθυσμού και οι μεταρρυθμίσεις του ιατρικού τομέα.

Εν τω μεταξύ, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε, επίσης, μια σημαντική απόφαση σχετικά με το θέμα αυτό (βλέπε παρακάτω), αποσαφηνίζοντας ότι πρέπει να ικανοποιούνται οι αυστηρές τεκμηριωμένες απαιτήσεις προτού να μπορούν να επιτραπούν περιορισμοί στην ελευθερία κυκλοφορίας των πολιτών της ΕΕ για την προστασία της βιωσιμότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης.

Η πρόσθετη τετραετής αναστολή της αγωγής επί παραβάσει από την Επιτροπή θα επιτρέψει στην Αυστρία και το Βέλγιο να βελτιώσουν τη βάση τεκμηρίωσης και να διερευνήσουν επιλογές πολιτικής που θα μειώνουν τις πιθανές ελλείψεις εξειδικευμένου προσωπικού. Τα αποτελέσματα αυτών των ενεργειών και επανεξετάσεων παρακολούθησης θα ληφθούν υπόψη σε ένα ενισχυμένο πρόγραμμα παρακολούθησης για την πρόβλεψη των ιατρικών αναγκών των χωρών. Η αναστολή προϋποθέτει ότι η Αυστρία και το Βέλγιο διεξάγουν τη συμφωνηθείσα παρακολούθηση.

Η επίτροπος κ. Βασιλείου θα αποστείλει επιστολή στις αρμόδιες αρχές και στις δύο χώρες, στην οποία θα περιγράφεται λεπτομερώς η απόφαση της Επιτροπής.

Υπόθεση Bressol

Στην απόφαση «Bressol», της 13ης Απριλίου 2010, σχετικά με καταγγελία γάλλου σπουδαστή κατά των ποσοστώσεων στο Βέλγιο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο υπογράμμισε τη θεμελιώδη σημασία της ελεύθερης κυκλοφορίας των σπουδαστών και κατέστησε σαφές ότι, στην περίπτωση αυτή, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χρηματοοικονομικά επιχειρήματα για να δικαιολογήσουν τους περιορισμούς. Το Δικαστήριο δέχτηκε, όμως, ότι η ανάγκη να προστατευθεί η ποιότητα της δημόσιας υγείας μπορεί, υπό ορισμένες αυστηρές προϋποθέσεις, να δικαιολογήσει περιορισμούς όσον αφορά το θεμελιώδες δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας. Η απόφαση ανέφερε ότι ένας πραγματικός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία πρέπει να επαληθεύεται με αξιόπιστα, συνεκτικά στοιχεία. Ένας τέτοιος κίνδυνος θα μπορούσε να λάβει τη μορφή χαμηλότερης ποιότητας κατάρτισης ή μελλοντικής έλλειψης επαγγελματιών του ιατρικού τομέα. Αλλά η δυνατότητα πρόσληψης ιατρικού προσωπικού από άλλα κράτη μέλη πρέπει, επίσης, να ληφθεί υπόψη.

Εάν ο κίνδυνος είναι αποδεδειγμένος, οι εθνικές αρχές οφείλουν να αποδείξουν ότι τυχόν μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση του κινδύνου όχι μόνο είναι απαραίτητα, αλλά ότι θα περιορίσουν τον κίνδυνο στην πράξη· ειδικότερα, οι αρχές θα πρέπει να αποδείξουν ότι η λήψη μέτρων για τη μείωση του αριθμού των εισερχόμενων σπουδαστών θα οδηγήσει πράγματι σε αύξηση του αριθμού του ιατρικού προσωπικού που διαθέτει η χώρα. Τέλος, οι εθνικές αρχές πρέπει να αποδείξουν ότι δεν θα μπορούσαν να είχαν λάβει λιγότερο περιοριστικά μέτρα, όπως π.χ. κίνητρα για να προσελκύσουν ιατρικό προσωπικό από άλλα κράτη μέλη ή να ενθαρρύνουν αλλοδαπούς σπουδαστές να παραμείνουν μετά το τέλος των σπουδών τους.

Η Αυστρία και το Βέλγιο έχουν συμφωνήσει με την Επιτροπή ότι, στο πλαίσιο της εφαρμογής της απόφασης του Δικαστηρίου, θα επικαιροποιούν και θα αναβαθμίζουν, πλέον, τα συστήματα παρακολούθησής τους. Θα παρέχουν στην Επιτροπή στοιχεία και καλά τεκμηριωμένες προβλέψεις σχετικά με τις επαγγελματικές επιλογές των αποφοίτων στους σχετικούς τομείς, ως προς τη χώρα απασχόλησής τους και ως προς τις πραγματικές ροές προς και από τις δύο χώρες των επαγγελματιών που ήδη διαθέτουν τα τυπικά προσόντα. Στο τέλος του 2016 αναμένεται να υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να καλύπτουν αρκετές γενιές αποφοίτων και επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τις μελλοντικές τάσεις που επηρεάζουν τον αριθμό των ειδικευμένων επαγγελματιών στους σχετικούς τομείς ώστε να προβούν σε μια τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με το κατά πόσον πληρούνταν οι αυστηροί όροι για την εξαίρεση της δημόσιας υγείας. Αν όχι, θα εφαρμοστούν οι κανονικοί κανόνες της ελεύθερης κυκλοφορίας.

Ποσοστώσεις

Οι περιορισμοί ποσόστωσης στην Αυστρία διατηρούν το 75 % των θέσεων στις σχολές ιατρικής και οδοντιατρικής για τους κατόχους αυστριακών απολυτηρίων. Στο Βέλγιο, το 70 % των θέσεων στις σχολές κτηνιατρικής και φυσιοθεραπείας πρέπει να διατηρείται για τους σπουδαστές που κατοικούν στο Βέλγιο (οι περιορισμοί που επηρεάζουν έξι άλλα πτυχία στον τομέα της ιατρικής περίθαλψης ήρθησαν το 2011 ύστερα από απόφαση του Βελγικού Συνταγματικού Δικαστηρίου).

Και στις δύο περιπτώσεις, οι υπήκοοι των δύο χωρών είναι πολύ πιο πιθανό να πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές από ό,τι άλλοι πολίτες της ΕΕ. Αυτό αποτελεί έμμεση διάκριση, κατά παράβαση του δικαίου της ΕΕ, εκτός εάν είναι δυνατόν να αποδειχθεί ότι οι όροι είναι απαραίτητοι για να επιτευχθεί κάποιος θεμιτός σκοπός και είναι αναλογικοί.

Πιο πρόσφατοι περιορισμοί έχουν θεσπιστεί στο Βέλγιο στους τομείς της γενικής ιατρικής και οδοντιατρικής και εξετάζονται, επί του παρόντος, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση τις αρχές αυτές.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Εκπαίδευση και κατάρτιση

Androulla Vassiliou's website

Ακολουθήστε την κ. Ανδρούλλα Βασιλείου στο Twitter @VassiliouEU

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Ντίνα Αβραάμ (+32 2 295 96 67)


Side Bar