Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 18 december 2012

Passagerares rättigheter: bättre skydd för européer när de färdas till sjöss

I slutet av året kommer nya EU-regler att ge bättre skydd för människor som färdas till sjöss eller på inre vattenvägar inom EU. Från och med den 31 december har passagerare som färdas till sjöss rätt att begära ersättning för förluster eller skador efter olyckor.

- Vi håller vårt löfte. Vi är på väg att slutföra det arbete som inleddes för några år sedan, nämligen en enhetlig politik för passagerares rättigheter i Europa för alla transportslag. Från och med nu skyddar de nya reglerna 200 miljoner personer som reser med båt varje år, säger kommissionens vice ordförande Siim Kallas, som ansvarar för transportfrågor.

Från och med idag har personer, framförallt personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet, som färdas till sjöss och på inre vattenvägar i EU, samma rättigheter som de som gör en flyg- eller tågresa. Rättigheterna är bland andra följande:

 1. Adekvat och åtkomlig information för samtliga passagerare före och under resan, samt allmän information om deras rättigheter i terminaler och ombord på fartyg.

 2. Lämpliga åtgärder (snacks, måltider, förfriskningar och vid behov inkvartering upp till tre nätter med ersättning på högst 80 euro per natt) om resan ställs in eller avgången försenas med mer än 90 minuter.

 3. Garanterat val mellan återbetalning eller omlagd resväg om resan ställs in eller vid försenad avgång på mer än 90 minuter.

 4. Ersättning med mellan 25 och 50 % av biljettpriset vid förseningar till slutmålet.

 5. Icke-diskriminerande behandling och kostnadsfri assistans till personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet både i hamnterminaler och ombord på fartyg, samt ekonomisk ersättning vid förlust av eller skada på rörlighetshjälpmedel.

 6. Flygbolag och terminaloperatörer ska införa rutiner för att hantera klagomål från passagerare.

 7. Oberoende nationella organ ska utses med uppgift att kontrollera att reglerna följs. Om det är lämpligt genom böter.

Från och med den 31 december 2012 kommer passagerare som färdas till sjöss och som är inblandade i en olycka att ha följande rättigheter enligt EU-lagstiftningen:

 1. Ekonomisk ersättning vid dödsfall, personskada och vid förlust av eller skada på resgods, fordon, rörelsehjälpmedel eller annan specialutrustning.

 2. Förskottsutbetalning (inom femton dagar) som ska täcka omedelbara ekonomiska behov vid dödsfall eller personskada.

 3. Direkt rättslig prövning gentemot transportörens försäkringsbolag vid dödsfall eller personskada.

 4. Rätt att få lämplig och begriplig information om ovanstående rättigheter före, eller senast vid, avgång.

Bakgrund

Innan kommissionen för fyra år sedan beslutade att lägga fram ett förslag om rättigheter för fartygspassagerare fanns det varken internationella avtal eller EU-lagstiftning om allmänna rättigheter för sjötransporter. EU har skapat förhoppningar hos europeiska konsumenter genom att skydda passagerare som färdas med flygplan eller tåg, och siktar nu på att utvidga passagerarskyddet till alla transportslag. Europeisk lagstiftning garanterar nu att passagerare har samma rättigheter i Europa, oavsett om de åker båt, tåg eller flyger. Inom en snar framtid kommer också regler för busspassagerare att träda i kraft.

Nästa steg

 1. All information om passagerarrättigheter kan laddas ner gratis på smarttelefoner med hjälp av följande applikation. Applikationen fungerar på alla plattformar. Rättigheter för passagerare till sjöss kommer att vara tillgängliga från och med januari 2013, först på engelska och därefter på övriga EU-språk.

 2. Kommissionen kommer att hålla sitt första möte 2013 med de nationella myndigheter som medlemsstaterna utsett för att samordna att lagstiftningen om rättigheter för passagerare till sjöss genomförs så effektivt som möjligt.

 3. Den 3 mars 2013 kommer den inre marknaden för passagerarrättigheter i Europa att kompletteras med ny lagstiftning om rättigheter för busspassagerare.

Mer information

Länkar till aktuell lagstiftning:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1177/2010 av den 24 november 2010 om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004:Förordning (EU) nr 1177/2010.

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 392/2009 av den 23 april 2009 om transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss Förordning (EG) nr 392/2009.

Besök kommissionens webbsida: Dina passagerarrättigheter nära till hands.

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32-2 298 76 38)

Dale Kidd (+32-2 295 74 61)


Side Bar