Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 18. decembra 2012

Práva cestujúcich: Európania sú lepšie chránení počas plavieb

Do konca roka nadobudnú účinnosť nové pravidlá EÚ s cieľom zlepšiť starostlivosť o cestujúcich počas plavieb po mori a po vnútrozemských vodných cestách na ktoromkoľvek mieste v Európskej únii začne chrániť súbor minimálnych práv. Od 31. decembra cestujúci plaviaci sa po mori budú mať právo žiadať náhradu za stratu alebo poškodenie v prípade nehôd.

Podpredseda Európskej komisie Siim Kallas, ktorý je zodpovedný za oblasť dopravy, uviedol: „Dodržali sme sľub. Čoskoro zavŕšime niekoľkoročnú prácu: vytváranie ucelenej politiky týkajúcej sa práv cestujúcich v Európe pre všetky druhy dopravy. Odteraz 200 miliónov ľudí, ktorí každý rok cestujú loďami, bude pod ochranou tohto nového súboru pravidiel."

Počínajúc dnešným dňom cestujúci v rámci plavieb po mori a po vnútrozemských vodných cestách v EÚ, najmä osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou, budú požívať podobné práva ako cestujúci v lietadlách alebo vo vlakoch. Medzi tieto nové práva patrí:

 1. vhodné a dostupné informácie pre všetkých cestujúcich pred plavbou a počas nej, ako aj všeobecné informácie o ich právach v priestoroch terminálov a na palubách lodí;

 2. vhodná pomoc ako občerstvenie, jedlo a prípadne ubytovanie až tri noci s finančným krytím do 80 € za noc v prípade zrušenia alebo meškania pri odchode viac ako 90 minút;

 3. záruka možnosti voľby medzi vrátením peňazí alebo presmerovaním v prípade zrušenia alebo meškania pri odchode viac ako 90 minút;

 4. náhrada 25 % až 50 % ceny cestovného lístka v situácii, keď sa oneskorí príchod;

 5. nediskriminačné zaobchádzanie a osobitná bezplatná pomoc v prípade osôb so zdravotným postihnutím a osôb so zníženou pohyblivosťou v prístavných termináloch a na palube lodí, ako aj finančná náhrada za stratu alebo poškodenie ich pomôcok uľahčujúcich pohyblivosť;

 6. mechanizmy vybavovania sťažností cestujúcich, ktoré zavedú prepravcovia a prevádzkovatelia terminálov;

 7. menovanie nezávislých vnútroštátnych orgánov poverených presadzovaním nariadenia, prípadne aj uplatňovaním sankcií.

Okrem toho od 31. decembra 2012 cestujúci, ktorí sa počas plavby na mori stanú účastníkmi nehody, budú mať podľa právnych predpisov EÚ právo na:

 1. finančnú náhradu v prípade smrti, zranenia a straty alebo poškodenia batožiny, vozidiel a pomôcok uľahčujúcich pohyblivosť alebo iných špeciálnych zariadení;

 2. zálohovú platbu (do 15 dní) na pokrytie okamžitých ekonomických potrieb v prípade smrti alebo zranenia cestujúcich;

 3. priame uplatnenie nároku od spoločnosti, u ktorej je dopravca poistený, v prípade usmrtenia alebo zranenia cestujúcich;

 4. náležité a zrozumiteľné informácie týkajúce sa uvedených práv pred odchodom alebo najneskôr pri odchode.

Súvislosti

Predtým, ako sa pred štyrmi rokmi Európska komisia rozhodla predložiť svoj návrh o právach cestujúcich v lodnej doprave, neexistovala ani medzinárodná dohoda, ani právne predpisy EÚ stanovujúce všeobecné práva pre tento druh dopravy. EÚ vyvolala v európskych spotrebiteľoch isté očakávania tým, že ochránila práva cestujúcich v leteckej a železničnej doprave, a svojím zámerom rozšíriť ochranu cestujúcich na všetky druhy dopravy. Teraz európske právne predpisy zabezpečujú, aby cestujúci mali podobné práva všade v Európe bez ohľadu na to, či cestujú loďou, lietadlom alebo vlakom. Čoskoro nadobudne účinnosť nový súbor pravidiel aj pre cestujúcich, ktorí cestujú autobusom.

Ďalšie kroky

 1. Všetky informácie o právach cestujúcich sa dajú získať pomocou smartfóna prostredníctvom bezplatnej aplikácie. Táto aplikácia existuje pre všetky platformy. Práva cestujúcich v námornej doprave budú dostupné od januára 2013, najprv v angličtine a neskôr vo všetkých ostatných jazykoch.

 2. Európska komisia zvolá v roku 2013 prvé stretnutie s vnútroštátnymi orgánmi menovanými členskými štátmi s cieľom koordinovať účinné uplatňovanie právnych predpisov o právach cestujúcich v námornej doprave.

 3. Budovanie jednotného trhu pre práva cestujúcich v Európe sa 3. marca 2013 dokončí novými právnymi predpismi týkajúcimi sa práv cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave.

Ďalšie informácie

 1. Odkaz na súčasné právne predpisy

 1. Navštívte webovú stránku Komisie Vaše práva pasažiera.

Kontaktné osoby:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar