Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 18. joulukuuta 2012

Matkustajien oikeudet: Vesiteitse matkustaville EU-kansalaisille parempi suoja

Tämän vuoden loppuun mennessä tulevat voimaan EU:n uudet säännöt, joiden myötä meri- ja sisävesiliikenteen matkustajien suojaa parannetaan takaamalla heille tietyt vähimmäisoikeudet kaikkialla Euroopan unionissa. Meriteitse matkustavat saavat 31. joulukuuta 2012 oikeuden hakea vahingonkorvauksia onnettomuustapauksissa.

EU pitää lupauksensa. Joitakin vuosia sitten aloitettu työ Euroopan kaikkien liikennemuotojen matkustajien oikeuksia koskevan johdonmukaisen toimintalinjan kehittämiseksi ollaan nyt saamassa päätökseen. Niitä 200 miljoonaa matkustajaa, jotka käyttävät vuosittain laivaliikennepalveluja, suojataan vastedes tällä uudella sääntökokonaisuudella”, liikenneasioista vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Siim Kallas sanoi.

Meri- ja sisävesiliikenteen matkustajilla sekä erityisesti vammaisilla ja liikuntarajoitteisilla on vastedes EU:ssa lento- tai rautatiematkustajien oikeuksia vastaavat oikeudet. Näitä uusia oikeuksia ovat seuraavat:

 1. Kaikille matkustajille annetaan riittävästi helposti saatavilla olevia tietoja ennen matkaa ja matkan aikana, ja matkustajien oikeuksista annetaan yleistietoa terminaaleissa ja aluksilla.

 2. Matkan peruuntuessa tai lähdön viivästyessä yli 90 minuuttia annetaan riittävästi apua, kuten välipalat, ateriat, virvokkeet ja tarvittaessa majoitus enintään kolmeksi yöksi korvaamalla kustannuksista enintään 80 euroa/yö.

 3. Matkan peruuntuessa tai lähdön viivästyessä yli 90 minuuttia taataan korvaus tai korvaava yhteys.

 4. Määränpäähän saapumisen viivästyessä maksetaan korvaus, joka kattaa 25–50 prosenttia lipun hinnasta.

 5. Vammaisia ja liikuntarajoitteisia henkilöitä kohdellaan syrjimättömästi ja heille annetaan maksutonta erityisapua sekä satamaterminaaleissa että aluksilla ja lisäksi heidän liikunta-apuvälineidensä katoamisesta tai vaurioitumisesta maksetaan taloudellinen korvaus.

 6. Liikenteenharjoittajat ja terminaalinhoitajat perustavat matkustajia varten valitustenkäsittelyjärjestelmän.

 7. Perustetaan riippumattomia kansallisia elimiä asetuksen soveltamisen valvomiseksi ja tarvittaessa seuraamusten määräämiseksi.

Lisäksi meriliikenneonnettomuudessa mukana olleilla matkustajilla on 31. joulukuuta 2012 alkaen seuraavat EU:n lainsäädännön mukaiset oikeudet:

 1. Kuolemantapausten, henkilövahinkojen sekä matkatavaroiden, ajoneuvojen ja liikunta-apuvälineiden tai muiden erityisvälineiden katoamisesta tai vaurioitumisesta maksetaan taloudellinen korvaus.

 2. Kun kyseessä on kuolema tai henkilövahinko, suoritetaan (15 päivän kuluessa) ennakkomaksu, joka kattaa välittömät taloudelliset tarpeet.

 3. Kun kyseessä on kuolema tai henkilövahinko, käytössä on suora korvauksenhakumenettely suhteessa liikenteenharjoittajan vakuutuksenantajaan.

 4. Matkustajilla on oikeus saada asianmukaista ja ymmärrettävässä muodossa olevaa tietoa edellä mainituista oikeuksista ennen lähtöä tai viimeistään lähtöhetkellä.

Tausta

Ennen kuin Euroopan komissio päätti neljä vuotta sitten esittää laivamatkustajien oikeuksia koskevan ehdotuksen yleisistä oikeuksista laivanliikenteen alalla ei ollut voimassa yhtään kansainvälistä sopimusta eikä EU:n lainsäädäntöä. EU on synnyttänyt eurooppalaisten kuluttajien keskuudessa tietynlaisia odotuksia suojaamalla lento- ja rautatiematkustajat, ja se aikoo laajentaa matkustajien suojatoimenpiteet kaikkiin liikennemuotoihin. EU:n lainsäädännöllä varmistetaan vastedes matkustajille samat oikeudet kaikkialla Euroopassa riippumatta siitä, onko kyse laiva-, lento- vai rautatiematkustajista. Uudet säännöt linja-autoliikenteen matkustajien oikeuksista tulevat myös voimaan lähiaikoina.

Seuraavat vaiheet

 1. Kaikki matkustajien oikeuksia koskevat tiedot ovat ladattavissa älypuhelimiin maksuttomalla sovelluksella. Sovellus toimii kaikilla alustoilla. Vesiliikenteen matkustajien oikeudet ovat saatavilla tammikuussa 2013 aluksi englannin kielellä ja myöhemmin myös muilla kielillä.

 2. Euroopan komissio järjestää vuonna 2013 ensimmäisen kokouksen EU:n jäsenvaltioiden nimeämien kansallisten viranomaisten kanssa vesiliikenteen matkustajien oikeuksia koskevan lainsäädännön tehokkaan soveltamisen koordinoimiseksi.

 3. Euroopan matkustajien oikeuksien sisämarkkinoita täydennetään 3. maaliskuuta 2013 linja-autoliikenteen matkustajien oikeuksia koskevalla uudella lainsäädännöllä.

Lisätietoja

 1. Nykyinen lainsäädäntö:

 • matkustajien oikeuksista meri- ja sisävesiliikenteessä sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta 24 päivänä marraskuuta 2010 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1177/2010

 • merten matkustajaliikenteen harjoittajan vastuusta onnettomuustapauksessa 23 päivänä huhtikuuta 2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 392/2009.

Komission verkkosivusto: Matkustajan oikeudet ulottuvillasi.

Yhteyshenkilöt:

Helen Kearns (+32-2) 298 76 38

Dale Kidd (+32-2) 295 74 61


Side Bar