Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 18. detsember 2012

Reisijate õigused: eurooplased on laevareisidel paremini kaitstud

Alates aasta lõpust hakkavad ELis kehtima uued eeskirjad, mille kohaselt mere- ja siseveereisidel tagatakse kõikjal üle kogu Euroopa Liidu reisijatele teatavad miinimumõigused. Alates 31. detsembrist on meritsi reisijatel õigus nõuda õnnetuste korral hüvitist tekkinud kahju eest.

Transpordiküsimuste eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas ütles: Me täidame oma lubaduse. Oleme lõpule jõudmas ülesandega, mida alustasime mõne aasta eest: luua järjepidev Euroopa reisijaõiguste poliitika kõikide transpordiliikide jaoks. Nüüdsest on 200 miljonit inimest, kes igal aastal laevaga reisivad, nende uute eeskirjadega kaitstud.”

Alates tänasest on ELis meritsi ja siseveeteedel reisijatel, eelkõige puuetega isikutel ja piiratud liikumisvõimega reisijatel, samasugused õigused nagu lennu- või rongireisijatel. Nende uute õiguste hulka kuulub:

 1. piisav ja kättesaadav info kõikidele reisijatele nii enne reisi kui ka reisi kestel, samuti üldine teave nende õiguste kohta terminalides ja laeva pardal;

 2. piisav abi (näiteks suupisted, eined, karastusjoogid ja vajaduse korral majutus kuni kolmeks ööks koos rahalise kattega kuni 80 eurot öö eest) juhul, kui reis tühistatakse või kui väljumine hilineb üle 90 minuti;

 3. garanteeritud võimalus valida kas tagasimakse või marsruudimuutus, juhul kui reis tühistatakse või kui väljumine hilineb üle 90 minuti;

 4. hüvitis, mis moodustab piletihinnast 25% kuni 50%, olukorras, kus saabumine hilineb;

 5. puuetega reisijate ja piiratud liikumisvõimega isikute mittediskrimineeriv kohtlemine ja tasuta eriabi neile nii sadamaterminalis kui ka laeva pardal, samuti rahaline hüvitis liikumisabivahendi kaotsimineku või kahjustada saamise korral;

 6. veoettevõtjate ja terminalikäitajate kohustus kehtestada mehhanismid reisijate kaebuste lahendamiseks;

 7. sõltumatute riiklike asutuste määramine, kes vastutavad määruse täitmise tagamise eest, vajaduse korral karistuste rakendamise kaudu.

Lisaks sellele on alates 31. detsembrist 2012 reisijatel, kes satuvad merereisi ajal õnnetusse, ELi õigusnormide alusel järgmised õigused:

 1. rahaline hüvitis surmajuhtumi või isikukahju korral ning pagasi, sõidukite, liikumisabivahendite või muu erivarustuse kaotsimineku või kahjustumise eest;

 2. 15 päeva jooksul tehtav ettemakse, et katta surmajuhtumi või isikukahju korral tekkinud esmaseid majanduslikke vajadusi;

 3. õigus esitada surmajuhtumi või isikukahju korral nõue otse vedaja kindlustusandjale;

 4. õigus saada asjakohast ja arusaadavat teavet eespool nimetatud õiguste kohta enne väljasõitu või hiljemalt väljasõidu ajal.

Taust

Enne seda, kui Euroopa Komisjon otsustas nelja aasta eest esitada ettepaneku laevareisijate õiguste kohta, ei olnud olemas ei rahvusvahelist kokkulepet ega ELi õigusakti, mis kehtestanuks selle transpordiliigi jaoks üldised õigused. Kaitstes lennu- ja rongireisijaid, on EL tekitanud Euroopa tarbijates teatavad ootused ning seab nüüd eesmärgiks laiendada reisijakaitsemeetmed kõikidele transpordiliikidele. Nüüd tagavad üleeuroopalised õigusnormid, et reisijatel on ühesugused õigused kõikjal üle kogu Euroopa, olenemata sellest, kas nad reisivad laeva, lennuki või rongiga. Peagi jõustub ka uus reeglistik bussireisijate tarvis.

Järgmised sammud

 1. Tasuta rakenduse abil saab kogu teabe reisijaõiguste kohta laadida alla nutitelefonile. See toimib kõikidel platvormidel. Merereisijate õigused saab alla laadida alates jaanuarist 2013, esmalt inglise keeles, edaspidi ka kõikides teistes keeltes.

 2. Et merereisijate õigusi käsitlevate õigusnormide tulemuslikku kohaldamist koordineerida, korraldab Euroopa Komisjon aastal 2013 ELi liikmesriikide nimetatud ametiasutustega esimese nõupidamise.

 3. 3. märtsil 2013 viiakse Euroopas uue bussireisijate õigusi käsitleva õigusaktiga lõpule reisijaõiguste ühtse turu väljaarendamine.

Lisateave:

 1. Link praeguste õigusaktide juurde:

 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) No 1177/2010, mis käsitleb meritsi ja siseveeteedel reisijate õigusi ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004.

 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta määrus (EÜ) No 392/2009 reisijate meritsi vedajate vastutuse kohta õnnetusjuhtumite korral.

Külastage komisjoni veebisaiti Teie reisijaõigused on käepärast.

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar