Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 18 december 2012

Miljö: 40 miljoner euro till innovationer om vatten

Ett viktigt steg togs i dag mot att hitta lösningar på de stora utmaningar som Europa står inför när det gäller vattenförvaltningen. Europeiska innovationspartnerskapet om vatten, som leds av miljökommissionär Janez Potočnik, har antagit en strategisk genomförandeplan som är inriktad på prioriterade områden där det behövs lösningar. Aktionsgrupperna kommer nu att ta fram verktyg och mekanismer för att främja innovationer inom vattenpolitik och vattenteknik. Det har avsatts 40 miljoner euro i forskningsmedel för 2013 för att stödja projekt som bidrar till att stödja målen för innovationspartnerskapet om vatten.

– Vi behöver innovationer för att lösa våra vattenproblem och nå de mål som sattes upp i den strategi för att skydda EU:s vattenresurser som vi nyligen antog. Innovationspartnerskapet om vatten samlar de privata och offentliga aktörer som kan omsätta idéer i praktiken. Den strategiska genomförandeplanen kommer inte bara att säkerställa att det finns tillräckligt med vatten av god kvalitet för att tillgodose människors, näringslivets och miljöns behov, utan den kommer dessutom att stärka den europeiska vattenindustrin på världsmarknaden, som förväntas fördubblas fram till 2030, säger miljökommissionär Janez Potočnik.

Partnerskapet samlar aktörer från olika sektorer, t.ex. vattenindustrin, små och medelstora företag, forskarvärlden, lokala regeringar, stora vattenanvändare och finansvärlden för att påskynda utvecklingen och användningen av innovativa lösningar på problemet med vatten i och utanför Europa.

Europeiska innovationspartnerskapet om vatten inrättades för att kartlägga, testa, trappa upp, sprida och införa innovativa lösningar på tio stora utmaningar i samband med vatten till 2020. Fem prioriterade områden har nu valts ut:

  • Återanvändning och återvinning av vatten

  • Rening av vatten och avloppsvatten

  • Vatten och energi

  • Riskhantering av vattenrelaterade extrema händelser

  • Ekosystemtjänster

Dessa prioriterade områden fokuserar på utmaningar och möjligheter inom vattensektorn samt på de innovativa åtgärder som har störst effekt. Vattenförvaltning, förvaltningsmodeller och övervakning samt finansiering av innovation har identifierats som övergripande mål som påverkar ramvillkoren, främjar förbindelserna mellan olika prioriterade arbetsområden och möjliggör alla andra åtgärder. Smart teknik är en annan faktor som spelar stor roll inom alla andra prioriteringar.

De 40 miljoner euro som kommer från det sjunde ramprogrammet för forskning ska användas för projekt som bidrar till att stödja målen för innovationspartnerskapet om vatten. Ansökningsomgången är nu öppen till och med den 4 april 2013 (http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=FP7_NEWS&ACTION=D&RCN=34831). GD Forskning och innovation kommer att anordna en informationsdag för potentiella sökande i Bryssel den 15 januari 2013.

En inbjudan att anmäla intresse för Europeiska innovationspartnerskapets aktionsgrupper om vatten är också öppen för berörda parter: http://ec.europa.eu/environment/water/innovationpartnership/index_en.htm

Nästa steg

Arbetsgruppen för Europeiska innovationspartnerskapet om vatten kommer i början av 2013 att fastställa konkreta mål och delmål för verksamheterna i den strategiska genomförandeplanen. Inbjudan att anmäla sitt intresse för aktionsgrupperna kan göras fram till april 2013.

Bakgrund

Världsmarknaden för vatten växer mycket snabbt och uppskattas nå 1 biljon US-dollar 2020. Europeiska vattenrelaterade sektorer arbetar världsomspännande med att utveckla innovativa vattenlösningar, men når ofta inte sin fulla ekonomiska potential. Undanröjande av hindren för marknadsgenombrott och främjande av Europas komparativa fördelar i innovationsvärdekedjan kommer att hjälpa företagen att avsätta sina lösningar på marknaden. Frigörande av innovationspotentialen på området vattenförvaltning skulle påtagligt kunna bidra till skapandet av arbetstillfällen och konkurrenskraft – en tillväxtökning på 1 % i den europeiska vattenindustrin kan ge upp till 20 000 nya arbetstillfällen.

De europeiska innovationspartnerskapen, som föreslogs genom Europa 2020-strategins flaggskeppsinitiativ Innovationsunionen, syftar till att snabbare få fram innovationer som bidrar till att lösa samhällsproblem, ökar den europeiska konkurrenskraften och bidrar till sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Innovationspartnerskapen samlar expertis och resurser genom att koppla samman utbud och efterfrågan på innovation och sammanföra offentliga och privata aktörer på EU-nivå, nationell och regional nivå. Det europeiska innovationspartnerskapet om vatten (se IP/12/470) är inriktat på att undanröja hindren för innovation, förena utbud och efterfrågan på vattenrelaterade innovationer, skapa spridningsstrategier för beprövade lösningar och snabbare föra ut innovationer på marknaden.

Innovationspartnerskapet på vattenområdet är kopplat till Europa 2020-strategins flaggskeppsinitiativ för ett resurseffektivt Europa som understryker betydelsen av en hållbar vattenförvaltning. Det kommer att bygga på handlingsplanen för miljöinnovation, som är inriktad på att främja innovationer som minskar belastningen på miljön och att överbrygga klyftan mellan innovation och marknad. Innovation har också konstaterats utgöra ett viktigt verktyg för att stödja de politiska alternativ som tas fram inom strategi för att skydda Europas vattenresurser – EU:s svar på vattenmiljöns sårbarhet – som EU-kommissionen antog i november 2012.

Mer information:

Slutsatser från styrgruppen för Europeiska innovationspartnerskapet om vatten och dess sammansättning samt mer bakgrundsinformation om Europeiska partnerskapet om vatten finns på

http://ec.europa.eu/environment/water/innovationpartnership/index_en.htm

Contacts :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar