Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 18. decembra 2012

Okolje: 40 milijonov evrov za inovacije v vodnem sektorju

Danes je bil narejen velik korak k razvoju rešitev za največje izzive, s katerimi se Evropa sooča na področju gospodarjenja z vodami. V strateškem načrtu izvajanja (SIP), ki ga je sprejelo evropsko partnerstvo za inovacije v zvezi z vodo pod vodstvom komisarja za okolje Janeza Potočnika, so določena prednostna področja, na katerih je treba najti določene rešitve. Akcijske skupine bodo zdaj pripravile orodja in mehanizme za spodbujanje inovacij na področju vodnih politik in tehnologij. Leta 2013 bo na razpolago 40 milijonov evrov za financiranje raziskav, namenjenih za podporo projektom, ki prispevajo k ciljem evropskega partnerstva za inovacije v zvezi z vodo.

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je povedal: „Inovacije potrebujemo za spoprijemanje z izzivi na področju voda in da bomo lahko pripomogli k doseganju ciljev iz načrta za varovanje evropskih vodnih virov, ki smo ga nedavno sprejeli. Partnerstvo za inovacije v zvezi z vodo združuje zasebne in javne akterje, ki lahko zamisli prenašajo na trg. Izvajanje strateškega načrta izvajanja ne bo samo zagotovilo, da bo za potrebe ljudi, gospodarstva in okolja na razpolago dovolj vode dobre kakovosti, temveč bo na globalnem trgu tudi okrepilo evropsko vodno gospodarstvo, ki naj bi do leta 2030 podvojilo svoj obseg.“

Partnerstvo združuje akterje iz sektorjev, kot so vodno gospodarstvo, MSP, raziskovalna skupnost, lokalne vlade, veliki uporabniki vode in finance, da bi se pospešila razvoj ter uvedba inovativnih rešitev za vodne izzive v Evropi in drugod.

Evropsko partnerstvo za inovacije v zvezi z vodo je bilo vzpostavljeno z namenom „opredelitve, preizkušanja, povečanja, razširjanja in uporabe inovativnih rešitev za 10 največjih izzivov, povezanih z vodami“ do leta 2020. Zdaj je bilo izbranih 5 prednostnih področij:

  • ponovna uporaba in recikliranje vode,

  • čiščenje vode in odpadne vode,

  • voda in energija,

  • obvladovanje tveganja glede skrajnih pojavov, povezanih z vodo,

  • ekosistemske storitve.

Ta prednostna področja se osredotočajo na izzive in priložnosti v vodnem sektorju ter inovativne ukrepe, ki bodo prinesli največji učinek. Upravljanje z vodo, upravljavski modeli in spremljanje ter financiranje inovacij so presečne prednostne naloge, ki vplivajo na okvirne pogoje, spodbujajo povezave med različnimi prednostnimi področji dela in predstavljajo spodbujevalni dejavnik za vse druge ukrepe. Spodbujevalni dejavnik v vseh ostalih prednostnih nalogah so tudi pametne tehnologije .

Sredstva v višini 40 milijonov evrov iz Sedmega okvirnega programa za raziskave so namenjena projektom, ki prispevajo k ciljem evropskega partnerstva za inovacije v zvezi z vodo. Trenutno je do 4. aprila 2013 odprt naslednji razpis: (http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=FP7_NEWS&ACTION=D&RCN=34831). GD za raziskave in inovacije bo 15. januarja 2013 v Bruslju organiziral informativni dan za morebitne kandidate.

Razpis za izražanje zavezanosti delovnim skupinam evropskega partnerstva za inovacije v zvezi z vodami je odprt tudi za zainteresirane strani: http://ec.europa.eu/environment/water/innovationpartnership/index_en.htm.

Naslednji koraki

Delovna skupina evropskega partnerstva za inovacije v zvezi z vodami bo v začetku leta 2013 opredelila konkretne cilje in mejnike za dejavnosti, predstavljene v strateškem načrtu izvajanja. Razpis za izražanje zavezanosti delovnim skupinam bo predvidoma odprt do aprila 2013.

Ozadje

Svetovni vodni trg hitro raste in bo, sodeč po ocenah, do leta 2020 dosegel 1 bilijon ameriških dolarjev. Evropski sektorji, povezani z vodo, po svetu razvijajo inovativne vodne rešitve, vendar pogosto ne izkoristijo vsega svojega gospodarskega potenciala. Odprava ovir za prodor na trg in spodbujanje primerjalnih prednosti Evrope v inovacijski verigi bosta podjetjem pomagala pri prenosu zamisli na trg. Izkoriščanje potenciala inovativnosti na področju gospodarjenja z vodami bi lahko znatno prispevalo k ustvarjanju delovnih mest in konkurenčnosti. 1-odstotno povečanje stopnje rasti vodnega gospodarstva v Evropi bi lahko ustvarilo do 20 000 novih delovnih mest.

Namen evropskega partnerstva za inovacije, predlaganega v vodilni pobudi Unije inovacij Evropa 2020, je pospešiti inovacije, ki prispevajo k reševanju družbenih izzivov, izboljšanju evropske konkurenčnosti ter ustvarjanju delovnih mest in gospodarske rasti. Evropska partnerstva za inovacije združujejo strokovno znanje in sredstva, s čimer povezujejo ponudbo in povpraševanje na področju inovacij ter združujejo javne in zasebne akterje na ravni EU ter na nacionalni in regionalni ravni. Evropsko partnerstvo za inovacije v zvezi z vodami (glej IP/12/470) je osredotočeno na odpravljanje ovir za inovacije, povezovanje ponudbe in povpraševanja na področju inovacij, povezanih z vodo, ustvarjanje strategij za razširjanje dokazanih rešitev in podpiranje pospeševanja inovacij na trgu.

Evropsko partnerstvo za inovacije v zvezi z vodami je povezano s pobudo Evropa, gospodarna z viri, ki je sicer vodilna pobuda iz strategije Evropa 2020 in poudarja pomen trajnostnega gospodarjenja z vodo. Temeljilo bo na Akcijskem načrtu za ekološke inovacije, ki je osredotočen na spodbujanje inovacij, ki zmanjšujejo obremenitev okolja, ter na premostitev vrzeli med inovacijami in trgom. Inovacije so prav tako opredeljene kot ključno orodje za podporo možnostim politike, razvitim v načrtu za varovanje evropskih vodnih virov, ki predstavlja odgovor EU na ranljivost vodnega okolja in ki ga je Evropska komisija sprejela novembra 2012.

Več informacij:

Ugotovitve akcijske skupine za vodo evropskega partnerstva za inovacije in njena sestava ter več informacij o ozadju evropskega partnerstva za inovacije v zvezi z vodo so na voljo na: http://ec.europa.eu/environment/water/innovationpartnership/index_en.htm.

Kontakta:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar