Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 18. decembra 2012

Životné prostredie: 40 miliónov EUR na inovácie vo vodnom hospodárstve

Dnes sme uskutočnili dôležitý krok vpred vo vývoji riešení hlavných problémov, ktorým Európa čelí v oblasti vodného hospodárstva. Európske partnerstvo v oblasti inovácií zamerané na vodné hospodárstvo, ktorému predsedá komisár pre životné prostredie Janez Potočnik, prijalo strategický vykonávací plán stanovujúci prioritné oblasti, v ktorých sú potrebné riešenia. Akčné skupiny teraz navrhnú nástroje a mechanizmy na podporu inovácií vo vodohospodárskej politike a technológiách. V roku 2013 sa vyčlení 40 miliónov eur na podporu projektov, ktoré pomáhajú plniť ciele európskeho partnerstva v oblasti inovácií zameraného na vodné hospodárstvo.

Európsky komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „Inovácie potrebujeme na to, aby sme mohli zvládnuť výzvy v oblasti vodohospodárstva a aby sme prispeli k plneniu cieľov koncepcie ochrany vodných zdrojov Európy, ktorú sme nedávno prijali. Partnerstvo v oblasti inovácií vo vodohospodárstve spája súkromné a verejné subjekty, ktoré môžu so svojimi nápadmi prísť na trh. Vďaka implementácii strategického vykonávacieho plánu sa zaistí, že na uspokojenie potrieb ľudí, hospodárstva a životného prostredia bude k dispozícii dostatok kvalitnej vody a zároveň sa posilní európske vodohospodárske odvetvie na celosvetovom trhu, ktorý by sa podľa očakávaní mali do roku 2030 zdvojnásobiť.“

Toto partnerstvo spája subjekty z viacerých sektorov vrátane vodohospodárskeho odvetvia, MSP, výskumnej obce, miestnych samospráv, hlavných odberateľov vody a finančného sektora s cieľom urýchliť vývoj a zavádzanie inovatívnych riešení výziev v oblasti vodného hospodárstva v Európe aj za jej hranicami.

Európske partnerstvo v oblasti inovácií zamerané na vodné hospodárstvo bolo zriadené, aby do roku 2020 určilo, otestovalo, posilnilo, rozšírilo a zaviedlo inovatívne riešenia v prípade 10 hlavných výziev súvisiacich s vodným hospodárstvom. Vybralo sa päť prioritných oblastí:

  • Opätovné použitie a recyklácia vody

  • Úprava vody a čistenie odpadových vôd

  • Voda a energia

  • Riadenie rizík spojených s výnimočnými udalosťami v oblasti vodného hospodárstva

  • Ekosystémové služby

Tieto priority sú zamerané na výzvy a príležitosti vo vodohospodárskom sektore a na inovatívne opatrenia, ktoré budú mať najväčší účinok. Správa a riadenie v oblasti vodného hospodárstva, modely riadenia a monitorovania, ako aj financovanie inovácií boli určené ako priority vo všetkých sférach. Ovplyvňujú rámcové podmienky, podporujú prepojenia medzi jednotlivými prioritnými oblasťami a umožňujú prijímanie ďalších opatrení. Inteligentné technológie predstavujú v rámci všetkých ostatných priorít ďalší aktivačný faktor.

40 miliónov eur zo 7. rámcového programu pre výskum je vyčlenených na projekty, ktoré pomáhajú plniť ciele európskeho partnerstva v oblasti inovácií zameraného na vodné hospodárstvo. Výzva na predkladanie návrhov je otvorená do 4. apríla 2013 (http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=FP7_NEWS&ACTION=D&RCN=34831). Pre prípadných záujemcov uskutoční GR pre výskum a inovácie 15. januára 2013 v Bruseli informačný deň.

Výzva na prijatie záväzku voči akčným skupinám v rámci európskeho partnerstva v oblasti inovácií vo vodnom hospodárstve je takisto otvorená zainteresovaným stranám: http://ec.europa.eu/environment/water/innovationpartnership/index_en.htm

Ďalšie kroky

Pracovná skupina pre európske partnerstvo v oblasti inovácií vo vodnom hospodárstve vymedzí konkrétne ciele a etapy pre činnosti uvedené v strategickom vykonávacom pláne začiatkom roka 2013. Výzva na prijatie záväzku voči akčným skupinám by sa mala uzavrieť v apríli 2013.

Súvislosti

Celosvetový trh v odvetví vodného hospodárstva rýchlo rastie a podľa odhadov by mal do roku 2020 dosiahnuť 1 bilión USD. Európske sektory spojené s vodným hospodárstvom pôsobia pri vývoji inovatívnych riešení na celom svete, často sa im však nepodarí realizovať svoj plný ekonomický potenciál. Odstránením prekážok prieniku na trh a propagáciou európskych komparatívnych výhod v hodnotovom reťazci inovácií sa firmám pomôže pri prinášaní ich riešení na trh. Uvoľnenie inovačného potenciálu v oblasti vodného hospodárstva by mohlo významne prispieť k vytváraniu nových pracovných miest a vyššej konkurencieschopnosti: zvýšenie miery rastu v odvetví vodného hospodárstva v Európe o 1 % by mohlo viesť k vytvoreniu až 20 000 nových pracovných miest.

Európske partnerstvá v oblasti inovácií navrhnuté v hlavnej iniciatíve Inovácia v Únii stratégie Európa 2020 sa zameriavajú na rýchlejšie zavádzanie inovácií, ktoré pomáhajú riešiť spoločenské výzvy, posilňujú konkurencieschopnosť Európy a prispievajú k vytváraniu pracovných miest a hospodárskemu rastu. Tým, že tieto partnerstvá prepájajú ponuku v oblasti inovácií s dopytom a spájajú verejné a súkromné subjekty na úrovni EÚ, vnútroštátnej a regionálnej úrovni, umožňujú spoločné využívanie odborných poznatkov a zdrojov. Európske partnerstvo v oblasti inovácií zamerané na vodné hospodárstvo (pozri IP/12/470) sa sústreďuje na odstraňovanie prekážok inovácii, prepájanie ponuky a dopytu v oblasti inovácií spojených s vodným hospodárstvom, tvorbu stratégií šírenia osvedčených riešení a podporu urýchleného uvádzania inovácií na trh.

Európske partnerstvo v oblasti inovácií zamerané na vodné hospodárstvo súvisí s hlavnou iniciatívou stratégie Európa 2020 Európa efektívne využívajúca zdroje, v ktorej sa zdôrazňuje význam udržateľného vodného hospodárstva. Vychádzať bude z Akčného plánu v oblasti ekologických inovácií, ktorý sa zameriava na podporu inovácií znižujúcich tlak na životné prostredie a na preklenutie priepasti medzi inováciami a trhom. Inovácie sa pokladajú za kľúčový nástroj na podporu politických riešení, ktoré sa majú vypracovať v rámci koncepcie na ochranu vodných zdrojov Európy, ktorú Komisia prijala v novembri 2012 v reakcii EÚ na zraniteľnosť vodného prostredia.

Viac informácií:

Závery a zloženie Riadiacej skupiny európskeho partnerstva v oblasti inovácií zameraného na vodné hospodárstvo a ďalšie informácie o tomto partnerstve sa nachádzajú na tejto adrese:

http://ec.europa.eu/environment/water/innovationpartnership/index_en.htm

Kontaktné osoby :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar