Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 18 grudnia 2012 r.

Środowisko: 40 mln EUR na innowacje związane z wodą

Europejskie partnerstwo innowacyjne w zakresie wody (EPI) pod przewodnictwem komisarza ds. środowiska Janeza Potočnika przyjęło strategiczny plan realizacji. Jest on ważnym etapem opracowywania odpowiedzi na problemy związane z gospodarką zasobami wodnymi w Europie. W planie tym określono priorytetowe obszary, w których potrzebne jest znalezienie rozwiązań. Grupy robocze będą teraz opracowywać narzędzia i mechanizmy promowania innowacyjnego podejścia do polityki i technologii w sektorze wodnym. W 2013 r. na wsparcie projektów przyczyniających się do realizacji EPI w zakresie wody udostępnionych zostanie 40 mln euro.

Janez Potočnik, komisarz UE ds. środowiska, powiedział: Potrzebujemy innowacji, aby rozwiązać problemy związane z wodą i przyczynić się do realizacji celów niedawno przyjętego planu ochrony zasobów wodnych Europy. Europejskie partnerstwo innowacyjne w zakresie wody łączy podmioty prywatne i publiczne, które są w stanie wprowadzać na rynek nowe pomysły. Wykonanie strategicznego planu realizacji nie tylko zagwarantuje wodę dobrej jakości w ilości wystarczającej do zaspokojenia potrzeb ludności, gospodarki i środowiska, ale także przyczyni się do wzmocnienia europejskiego przemysłu wodnego na rynku światowym, który do 2030 r. ma się podwoić.

W partnerstwie biorą udział podmioty z sektorów takich jak przemysł związany z wodą, MŚP, środowiska naukowe, samorządy lokalne, główni odbiorcy wody i sektor finansowy. Celem jest przyspieszenie rozwoju i wdrażania innowacyjnych rozwiązań problemów związanych z wodą w Europie i poza jej granicami.

Europejskie partnerstwo innowacyjne w zakresie wody powstało w celu „określania, badania, zwiększania zakresu, rozpowszechniania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań dla 10 najpoważniejszych problemów związanych z wodą” do 2020 r. Obecnie wybrano pięć obszarów priorytetowych:

  • odzyskiwanie wody i jej recykling;

  • uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków;

  • woda i energia;

  • zarządzanie ryzykiem związanym z ekstremalnymi zdarzeniami powiązanymi z wodą;

  • usługi ekosystemowe.

Określając powyższe priorytety, skupiono się na wyzwaniach i szansach w sektorze gospodarki wodnej, oraz na działaniach innowacyjnych, które gwarantują największą skuteczność. Jako priorytety o charakterze przekrojowym przyjęto zarządzanie zasobami wodnymi, modele zarządzania i monitorowania oraz finansowanie innowacji. Kwestie te mają wpływ na warunki ramowe, umożliwiają tworzenie połączeń między poszczególnymi priorytetowymi obszarami pracy oraz stanowią fundament dla wszystkich pozostałych działań. Kolejnym czynnikiem umożliwiającym realizację wszystkich innych priorytetów są inteligentne technologie.

Na projekty przyczyniające się do realizacji EPI w zakresie wody przeznaczono 40 mln euro z siódmego ramowego programu ramowego w zakresie badań. Do 4 kwietnia 2013 r. otwarte jest zaproszenie do składania wniosków: (http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=FP7_NEWS&ACTION=D&RCN=34831). Potencjalni wnioskodawcy będą mogli uzyskać dodatkowe informacje w dniu 15 stycznia 2013 r. w Brukseli w trakcie organizowanego przez DG ds. Badań Naukowych i Innowacji dnia otwartego.

Dla zainteresowanych stron otwarto również zaproszenie do udziału w Grupach Roboczych ds. Wody europejskiego partnerstwa innowacyjnego: http://ec.europa.eu/environment/water/innovationpartnership/index_en.htm

Kolejne działania

Na początku 2013 r. grupa zadaniowa ds. europejskiego partnerstwa innowacyjnego w zakresie wody określi konkretne cele i etapy działań przedstawionych w strategicznym planie realizacji. Zaproszenie do udziału w Grupach Roboczych zostanie zamknięte najprawdopodobniej w kwietniu 2013 r.

Kontekst

Światowy rynek związany z wodą szybko się rozwija. Szacuje się, że osiągnie on wartość 1 bln USD do 2020 r. Europejski przemysł związany z wodą działa na rynkach całego świata, opracowując innowacyjne rozwiązania, ale często nie jest w stanie w pełni zrealizować swojego potencjału gospodarczego. Wyeliminowanie przeszkód dla przełomowych rozwiązań na rynku oraz wspieranie europejskiej przewagi komparatywnej w łańcuchu wartości innowacji pomoże przedsiębiorstwom wprowadzać ich rozwiązania do obrotu. Uwolnienie potencjału innowacyjnego w dziedzinie gospodarki wodnej może w znaczący sposób przyczynić się do tworzenia miejsc pracy i zwiększania konkurencyjności. Podwyższenie o 1 proc. stopy wzrostu sektora wodnego w Europie może doprowadzić do stworzenia do 20 000 nowych miejsc pracy.

Europejskie partnerstwa innowacyjne, zaproponowane w ramach inicjatywy przewodniej „Unia innowacji” objętej strategią Europa 2020, mają na celu przyspieszenie innowacji, które przyczyniają się do rozwiązywania problemów społecznych, a także zwiększenie konkurencyjności Europy, pomoc w tworzeniu miejsc pracy i napędzanie wzrostu gospodarczego. EPI przyczyniają się do kumulowania wiedzy fachowej i zasobów dzięki wzajemnemu dopasowaniu podaży i popytu na innowacje oraz dzięki współpracy podmiotów publicznych i prywatnych na szczeblu unijnym, krajowym i regionalnym. Głównym celem EPI w zakresie wody (zob. IP/12/470) jest usuwanie przeszkód dla innowacji, dopasowanie podaży i popytu na innowacje związane z wodą, tworzenie strategii rozpowszechniania sprawdzonych rozwiązań oraz przyspieszenie wprowadzania innowacji na rynek.

EPI w zakresie wody jest powiązane z wchodzącą w zakres strategii Europa 2020 inicjatywą przewodnią na rzecz Europy efektywnie korzystającej z zasobów, w której szczególny nacisk kładzie się na zrównoważone gospodarowanie wodą. Partnerstwo to opiera się na planie działania w sprawie ekoinnowacji, który koncentruje się na wspieraniu innowacji zmniejszających presję na środowisko oraz na zmniejszaniu przepaści oddzielającej innowacje od rynku. Innowacje uznano też za najważniejsze z narzędzi pomocnych w realizacji wariantów polityki, które zostały określone w planie ochrony zasobów wodnych Europy. Plan ten, będący reakcją UE na rosnące zagrożenia dla środowiska wodnego, został przyjęty przez Komisję Europejską w listopadzie 2012 r.

Dodatkowe informacje:

Wnioski i skład grupy sterującej ds. wody EPI oraz szczegółowe informacje na temat EPI w zakresie wody można znaleźć na następującej stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/environment/water/innovationpartnership/index_en.htm

Osoby wyznaczone do kontaktów:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar