Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 18 december 2012

Milieu: 40 miljoen euro voor innovaties op het gebied van water

Vandaag is een belangrijke stap gezet in het ontwikkelen van oplossingen voor de grootste problemen waarmee Europa wordt geconfronteerd op het gebied van waterbeheer. Het door milieucommissaris Janez Potočnik voorgezeten Europees innovatiepartnerschap inzake water heeft een strategisch uitvoeringsplan vastgesteld waarin de prioritaire gebieden zijn aangewezen waarvoor oplossingen nodig zijn. Actiegroepen zullen nu instrumenten en mechanismen ter bevordering van innovaties op het gebied van waterbeleid en -technologie ontwikkelen. In 2013 wordt 40 miljoen euro aan onderzoeksfinanciering uitgetrokken voor de ondersteuning van projecten die bijdragen aan de doelstellingen van het EIP inzake water.

Janez Potočnik, Europees Commissaris voor Milieu: "We hebben innovatie nodig om onze waterproblemen op te lossen en om de doelstellingen van de onlangs aangenomen "Blauwdruk voor het behoud van de Europese wateren" te helpen halen. Het innovatiepartnerschap inzake water brengt de publieke en particuliere actoren samen die ideeën naar de markt kunnen brengen. Het strategisch uitvoeringsplan zal er niet alleen voor zorgen dat er voldoende water van goede kwaliteit beschikbaar is om in de behoeften van de mensen, de economie en het milieu te voorzien, het zal ook de positie van de Europese watersector op de wereldmarkt versterken, die tegen 2030 naar verwachting dubbel zo groot zal zijn".

Om de ontwikkeling en toepassing van innovatieve oplossingen voor waterproblemen in Europa en daarbuiten te bespoedigen, brengt het partnerschap actoren uit verschillende sectoren samen, waaronder de watersector, het midden- en kleinbedrijf, de onderzoekswereld, lokale overheden, grote waterverbruikers en het financiewezen.

Het Europees innovatiepartnerschap inzake water is opgericht om uiterlijk in 2020 innovatieve oplossingen voor 10 grote waterproblemen aan te wijzen, te testen en op te schalen. Er zijn nu vijf prioritaire gebieden gekozen:

  • hergebruik en recycling van water;

  • water- en afvalwaterzuivering;

  • water en energie;

  • beheer van het risico van watergerelateerde extreme gebeurtenissen;

  • ecosysteemdiensten.

Binnen deze prioritaire gebieden wordt gekeken naar kansen en uitdagingen in de watersector en naar innovatieve maatregelen die het meeste effect sorteren. Watergovernance, waterbeheermodellen en watermonitoring alsook financiering voor innovatie zijn aangewezen als horizontale prioriteiten die de randvoorwaarden mee bepalen, koppelingen tussen verschillende prioritaire werkgebieden bevorderen en alle andere maatregelen faciliteren. Ook slimme technologieën spelen een faciliterende rol binnen alle overige prioriteiten.

De 40 miljoen euro van het zevende kaderprogramma voor onderzoek is bestemd voor projecten die bijdragen aan de doelstellingen van het EIP inzake water. Tot en met 4 april 2013 loopt er een oproep tot het indienen van voorstellen (http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=FP7_NEWS&ACTION=D&RCN=34831). Op 15 januari 2013 organiseert het DG Onderzoek en Innovatie in Brussel een informatiedag voor potentiële aanvragers.

Belanghebbende partijen kunnen ook hun belangstelling laten blijken voor betrokkenheid bij de wateractiegroepen van het EIP: http://ec.europa.eu/environment/water/innovationpartnership/index_en.htm.

Volgende stappen

De taakgroep voor het EIP inzake water zal begin 2013 concrete streefcijfers en mijlpalen voor de in het strategisch uitvoeringsplan vastgestelde activiteiten vaststellen. De oproep tot het indienen van blijken van belangstelling in betrokkenheid bij de actiegroepen wordt naar verwachting in april 2013 afgesloten.

Achtergrond

De wereldmarkt voor water groeit snel en zal naar verwachting tegen 2020 goed zijn voor 1 biljoen dollar. Europese watergerelateerde sectoren zijn wereldwijd actief in het ontwikkelen van innovatieve wateroplossingen, maar slagen er vaak niet in hun volledige economische potentieel te verwezenlijken. De ontsluiting van het potentieel voor innovatie in waterbeheer kan een aanzienlijke bijdrage leveren aan de werkgelegenheid en het concurrentievermogen: een toename met 1 % van het groeitempo van de watersector in Europa kan tot 20 000 nieuwe banen opleveren.

Europese innovatiepartnerschappen, die zijn voorgesteld in het kader van het Europa 2020-vlaggenschipinitiatief "Innovatie-Unie", zijn gericht op het versnellen van innovaties die maatschappelijke problemen helpen oplossen, het verbeteren van het Europese concurrentievermogen en het bevorderen van nieuwe werkgelegenheid en economische groei. EIP's bundelen deskundigheid en middelen door de vraag naar en het aanbod aan innovatie op elkaar af te stemmen en publieke en particuliere actoren op EU-, nationaal en regionaal niveau samen te brengen. Centraal in het EIP inzake water (zie IP/12/470) staan het wegnemen van belemmeringen voor innovatie, het op elkaar afstemmen van de vraag naar en het aanbod aan watergerelateerde innovaties, het ontwikkelen van strategieën voor de verspreiding van beproefde oplossingen en het bevorderen van de groei van de markt voor innovaties.

Het EIP inzake water is gekoppeld aan het Europa 2020-vlaggenschipinitiatief "Efficiënt gebruik van hulpbronnen" waarin het belang van duurzaam waterbeheer wordt beklemtoond. Het zal voortbouwen op het actieplan inzake eco-innovatie, dat gericht is op het stimuleren van innovaties die de druk op het milieu verlichten en op het dichten van de kloof tussen innovatie en de markt. Innovatie is ook aangewezen als een belangrijk instrument ter ondersteuning van de beleidslijnen die zijn uitgestippeld in het kader van de blauwdruk om de waterreserves van Europa te beschermen – het antwoord van de EU op de aanhoudende kwetsbaarheid van het aquatisch milieu – die in november 2012 door de Europese Commissie is vastgesteld.

Nadere informatie:

De conclusies en de samenstelling van de stuurgroep van het EIP inzake water en meer achtergrondinformatie over het EIP inzake water vindt u op:

http://ec.europa.eu/environment/water/innovationpartnership/index_en.htm.

Contact:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar