Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 18. decembrī

Vide. 40 miljonu eiro vērtas investīcijas ūdens resursu jomā

Šodien tika sperts nozīmīgs solis un rasti risinājumi nozīmīgiem izaicinājumiem, ar kuriem Eiropa saskaras ūdenssaimniecības nozarē. Stratēģiskajā īstenošanas plānā (SĪP), ko vides komisāra Janesa Potočnika vadībā pieņēmusi Eiropas Inovācijas partnerība (EIP) ūdens resursu jomā, ir izklāstītas prioritārās jomas, kurās jārod risinājumi. Tagad rīcības grupas izstrādās instrumentus un mehānismus, lai sekmētu inovācijas ūdens resursu politikā un tehnoloģijās. 2013. gadā būs pieejams 40 miljonu eiro liels pētniecības finansējums, lai atbalstītu projektus, kuri sekmē EIP ūdens resursu jomā mērķu īstenošanu.

Eiropas vides komisārs Janess Potočniks sacīja: „Lai atrisinātu ūdens resursu politikas problēmas un palīdzētu sasniegt mērķus, kuri izvirzīti nesen pieņemtajā Eiropas ūdens resursu aizsardzības konceptuālajā plānā, mums jāveic inovācijas. Ar inovācijas partnerību ūdens resursu jomā ir apvienoti privātā un publiskā sektora dalībnieki, kuri šajā tirgū var īstenot savas idejas. Īstenojot SĪP, tiks ne vien nodrošināta labas kvalitātes ūdens pieejamība pietiekamā apjomā, lai apmierinātu iedzīvotāju, tautsaimniecības un vides aizsardzības vajadzības, bet arī stiprināta Eiropas ūdenssaimniecības nozares pozīcija globālajā tirgū, kura apjoms līdz 2030. gadam varētu dubultoties.

Lai ātrāk izstrādātu un ieviestu novatoriskus risinājumus ūdens problēmām Eiropā un citos reģionos, šī partnerība apvieno dalībniekus no dažādām nozarēm – ūdenssaimniecības nozares, maziem un vidējiem uzņēmumiem, zinātniskajām aprindām, vietējām pašvaldībām, lielākajiem ūdens lietotājiem un finanšu nozares.

Eiropas Inovācijas partnerība ūdens resursu jomā tika izveidota, lai līdz 2020. gadam „identificētu, testētu, paplašinātu, izplatītu un ieviestu novatoriskus risinājumus 10 lielākajām ar ūdeni saistītajām problēmām”. Ir izraudzītās piecas prioritāras jomas:

  • ūdens atkārtota izmantošana un pārstrāde;

  • ūdens un notekūdeņu attīrīšana;

  • ūdens un enerģētika;

  • ar ūdeni saistītu ekstremālu parādību risku pārvaldība;

  • ekosistēmu pakalpojumi.

Šīs prioritātes noteiktas, orientējoties uz izaicinājumiem un iespējām ūdenssaimniecības nozarē un novatoriskiem pasākumiem, kam būs vislielākā ietekme. Ūdens resursu pārvaldība, apsaimniekošanas modeļi un monitorings, kā arī inovāciju finansējums noteiktas kā transversālas prioritātes, kam atbilstīgi formulē pamatnosacījumus un kas sekmē saikni starp dažādām darba prioritātēm un pamato citu pasākumu lietderību. Viedās tehnoloģijas ir vēl viens faktors, kas pamato visu pārējo prioritāšu lietderību.

Minētos 40 miljonus eiro no Septītās pētniecības pamatprogrammas paredzēts piešķirt projektiem, kuri sekmē EIP ūdens resursu jomā mērķu īstenošanu. Pašlaik ir izsludināts uzaicinājums līdz 2013. gada 4. aprīlim iesniegt priekšlikumus: http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=FP7_NEWS&ACTION=D&RCN=34831. Briselē 2013. gada 15. janvārī Pētniecības ģenerāldirektorāts organizēs informācijas dienu potenciālajiem pieteikumu iesniedzējiem.

Ieinteresētās personas ir arī aicinātas apstiprināt savu iesaistīšanos rīcības grupās, kuras saistītas ar EIP ūdens resursu jomā: http://ec.europa.eu/environment/water/innovationpartnership/index_en.htm.

Turpmākie pasākumi

2013. gada sākumā darba grupa EIP ūdens resursu jomā noteiks konkrētus mērķus un SĪP paredzēto pasākumu starpposmu uzdevumus. Paredzams, ka savu iesaistīšanos rīcības grupās varēs apstiprināt līdz 2013. gada aprīlim.

Vispārīga informācija

Pasaules ūdens tirgus strauji aug, un tiek lēsts, ka tā vērtība līdz 2020. gadam sasniegs 1 triljonu ASV dolāru. Eiropas ūdenssaimniecības nozares pārstāvji darbību veic visā pasaulē, izstrādājot novatoriskus ūdens apsaimniekošanas risinājumus, taču bieži vien tie neizmanto ekonomisko potenciālu pilnībā. Novēršot šķēršļus ienākšanai tirgū un sekmējot Eiropas salīdzinošās priekšrocības, inovācijas vērtības radīšanas ķēdē, uzņēmumi varētu vieglāk savus risinājumus ieviest tirgū. Inovācijas potenciāla atraisīšana ūdens resursu apsaimniekošanā varētu ievērojami sekmēt darbvietu izveidi un konkurētspēju – ūdenssaimniecības nozares izaugsmes tempa palielināšanās par 1 % Eiropā varētu radīt līdz pat 20 000 jaunu darbvietu.

Eiropas inovācijas partnerības tika ierosinātas stratēģijas „Eiropa 2020” pamatiniciatīvā „Inovācijas savienība”, un to mērķis ir paātrināt inovācijas, kas palīdz risināt sabiedrības problēmas, stiprina Eiropas konkurētspēju un veicina darbvietu radīšanu un ekonomisko izaugsmi. Eiropas inovācijas partnerības apkopo zināšanas un resursus, veido saikni starp inovācijas piedāvājumu un pieprasījumu un apvieno publiskā un privātā sektora dalībniekus ES, valsts un reģionālā līmenī. EIP ūdens resursu jomā (sk. IP/12/470) ir vērsta uz inovācijas šķēršļu novēršanu, saiknes izveidi starp to inovāciju piedāvājumu un pieprasījumu, kas saistītas ar ūdeni, sekmīgu risinājumu stratēģiju izstrādi un atbalstu inovācijas ātrākai ieviešanai tirgū.

EIP ūdens resursu jomā ir saistīta ar stratēģijas „Eiropa 2020” pamatiniciatīvu „Resursu ziņā efektīva Eiropa”, kurā uzsvērts, cik svarīga ir ūdens resursu ilgtspējīga apsaimniekošana. Tās pamatā tiks izmantots Ekoinovācijas rīcības plāns kurā galvenā uzmanība vērsta uz tādu inovāciju sekmēšanu, kas mazina ietekmi uz vidi, un plaisas novēršanu starp inovāciju un tirgu. Ir noteikts, ka inovācija ir arī viens no galvenajiem instrumentiem, kura mērķis ir atbalstīt politikas iespējas, kas tika paredzētas Eiropas ūdens resursu aizsardzības konceptuālajā plānā, kuru Eiropas Komisija pieņēma 2012. gada novembrī, sniedzot ES atbildi uz pašreizējo ūdens vides neaizsargātību.

Plašāka informācija

EIP ūdens resursu jomā vadības grupas secinājumi un tās sastāvs, kā arī vispārīgāka informācija par EIP ūdens resursu jomā pieejama šeit:

http://ec.europa.eu/environment/water/innovationpartnership/index_en.htm.

Kontaktpersonas:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar