Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel, 18. joulukuuta 2012

Ympäristö: 40 miljoonaa euroa vesialan innovaatioihin

Euroopalla on edessään suuria vesienhoitoon liittyviä haasteita, ja tänään otettiin merkittävä askel niiden ratkaisemiseksi. Vesialan eurooppalainen innovaatiokumppanuus (EIP), jonka puheenjohtajana toimii ympäristöasioista vastaava komissaari Janez Potočnik, hyväksyi strategisen täytäntöönpanosuunnitelman (SIP). Siinä esitetään painopistealueet, joilla kipeimmin tarvitaan ratkaisuja. Toimintaryhmät laativat nyt välineitä ja mekanismeja, joilla edistetään vesipolitiikan ja siihen liittyvän teknologian innovaatioita. Vuonna 2013 myönnetään 40 miljoonaa euroa tutkimusrahoitusta hankkeisiin, joilla edistetään vesialan eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden tavoitteita.

Ympäristöasioista vastaava komission jäsen Janez Potočnik totesi, että innovointia tarvitaan, jotta voimme ratkaista veteen liittyvät haasteet sekä saavuttaa tavoitteet, jotka määritettiin hiljattain hyväksytyssä Euroopan vesivarojen turvaamista koskevassa suunnitelmassa. “Vesialan innovaatiokumppanuudessa tuodaan yhteen yksityisen ja julkisen sektorin toimijat, jotka voivat viedä ideoita markkinoille. Panemalla täytäntöön strateginen täytäntöönpanosuunnitelma taataan, että saatavilla on riittävästi hyvälaatuista vettä ihmisten, talouden ja ympäristön tarpeisiin. Se myös vahvistaa Euroopan vesialan asemaa maailmanlaajuisilla markkinoilla, joiden odotetaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2030 mennessä ”, hän lisäsi.

Kumppanuus tuo yhteen toimijoita monilta aloilta, kuten vesialalta, pk-yrityksistä, tutkimusyhteisöstä, paikallishallinnosta, veden suurkäyttäjistä ja rahoitusalalta. Sen avulla pyritään nopeuttamaan innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä ja käyttöönottoa Euroopassa ja sen ulkopuolella.

Vesialan eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden tarkoituksena on määrittää, testata, saattaa teolliseen mittakaavaan, levittää ja ottaa käyttöön innovatiivisia ratkaisuja kymmeneen merkittävään veteen liittyvään haasteeseen vuoteen 2020 mennessä. Viisi painopistealuetta on nyt valittu:

  • Veden uudelleenkäyttö ja kierrätys

  • Veden ja jäteveden käsittely

  • Vesi ja energia

  • Veteen liittyvien ääri-ilmiöiden riskienhallinta

  • Ekosysteemipalvelut

Näillä painopistealueilla keskitytään haasteisiin ja mahdollisuuksiin vesialalla sekä innovatiivisiin toimiin, joiden avulla saadaan aikaan suurin vaikutus. Vesihallinto, hallintamallit ja seuranta sekä innovaatioiden rahoitus on määritetty monialaisiksi painopisteiksi, jotka vaikuttavat perusedellytyksiin, edistävät yhteyksiä eri painopistealojen välillä ja tukevat kaikkia muita toimia. Myös älykkäillä teknologioilla on suuri merkitys kaikilla painopistealoilla.

Seitsemännestä tutkimuksen puiteohjelmasta myönnetään 40 miljoonaa euroa hankkeisiin, joilla edistetään vesialan eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden tavoitteita. Ehdotuspyyntö on nyt avattu ja se päättyy 4. huhtikuuta 2013 ((http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=FP7_NEWS&ACTION=D&RCN=34831). Tutkimuksen ja innovoinnin pääosasto järjestää mahdollisille hakijoille tiedotustilaisuuden Brysselissä 15. tammikuuta 2013.

Lisäksi on avattu kiinnostuksenilmaisupyyntö sidosryhmille, jotka haluavat osallistua eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden toimintaryhmiin: http://ec.europa.eu/environment/water/innovationpartnership/index_en.htm

Seuraavat toimet

Eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden työryhmä määrittää strategisen täytäntöönpanosuunnitelman toimille konkreettiset tavoitteet ja välietapit vuoden 2013 alussa. Toimintaryhmiin osallistumista koskevan kiinnostuksenilmaisupyynnön odotetaan sulkeutuvan vuoden 2013 huhtikuussa.

Tausta

Maailman vesimarkkinat kasvavat nopeasti ja niiden arvon arvioidaan saavuttavan yksi biljoonaa Yhdysvaltain dollaria vuoteen 2020 mennessä. Eurooppalaiset veteen liittyvät sektorit toimivat maailmanlaajuisesti ja kehittävät innovatiivisia vesiratkaisuja mutta eivät useinkaan hyödynnä koko taloudellista potentiaaliaan. Yritykset voisivat helpommin tuoda ratkaisujaan markkinoille, mikäli onnistuttaisiin poistamaan esteitä markkinoiden läpimurtoihin ja edistämään EU:n suhteellisia etuja innovaatioiden arvoketjussa. Innovointipotentiaalin hyödyntämisellä vesihallinnon alalla voitaisiin edistää merkittävästi työpaikkojen luomista ja kilpailukykyä: Euroopan vesiteollisuuden kasvun vauhdittuminen yhdellä prosentilla mahdollistaisi jopa 20 000 uuden työpaikan luomisen.

Innovaatiounionia koskevassa Eurooppa 2020 -lippulaivahankkeessa ehdotetun eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden tavoitteena on nopeuttaa yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemista koskevia innovaatioita, parantaa Euroopan kilpailukykyä sekä edistää työpaikkojen luomista ja talouskasvua. Eurooppalaisissa innovaatiokumppanuuksissa kootaan yhteen asiantuntemusta ja resursseja, yhdistetään innovaatioiden tarjonta ja kysyntä ja tuodaan yhteen julkisen ja yksityisen sektorin toimijat EU:n, jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla. Vesialan innovaatiokumppanuudessa (katso IP/12/470) keskitytään poistamaan innovaatioiden esteitä, yhdistämään veteen liittyvien innovaatioiden tarjonta ja kysyntä, auttamaan testattujen ratkaisujen levittämistä ja edistämään innovaatioiden nopeaa markkinoille saattamista.

Vesialaa koskeva eurooppalainen innovaatiokumppanuus liittyy resurssitehokasta Eurooppaa koskevaan Eurooppa 2020 –lippulaivahankkeeseen, jossa korostetaan kestävän vesihuollon merkitystä. Se pohjautuu ekoinnovointia koskevaan toimintasuunnitelmaan. Siinä keskitytään sellaisiin innovaatioihin, jotka vähentävät ympäristöön kohdistuvia paineita ja innovoinnin ja markkinoinnin välistä kuilua. Innovointia pidetään myös tärkeänä välineenä, jolla voidaan tukea Euroopan vesivarojen turvaamista koskevassa suunnitelmassa kehitettyjä toimintapoliittisia vaihtoehtoja. Tämä suunnitelma, jonka Euroopan komissio vahvisti marraskuussa 2012, on EU:n vastaus vesiympäristön haavoittuvuuteen.

Lisätietoja:

Vesialaa koskevan eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden johtoryhmän kokoonpano, päätelmät ja tausta-asiakirjat ovat verkkosivulla:

http://ec.europa.eu/environment/water/innovationpartnership/index_en.htm

Yhteyshenkilöt :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar