Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 18. detsember 2012

Keskkond: 40 miljonit eurot veevaldkonna innovatsiooniks

Täna astuti oluline samm leidmaks lahendusi veeprobleemidele, millega Euroopa silmitsi seisab. Veealase innovatsioonipartnerluse strateegilises rakenduskavas, mis võeti vastu Euroopa keskkonnavoliniku Janez Potočniku juhtimisel, on sätestatud lahendusi vajavad prioriteetsed valdkonnad. Töörühmad töötavad nüüd välja vahendid ja mehhanismid, et edendada innovatsiooni veepoliitika ja –tehnoloogia valdkonnas. 2013. aastal eraldatakse teadusuuringuteks 40 miljonit eurot, millega toetatakse projekte, mis aitavad saavutada veealase innovatsioonipartnerluse eesmärke.

Keskkonnavolinik Janez Potočnik märkis: „Vajame innovatsiooni, et lahendada veeprobleemid ning täita hiljuti vastu võetud Euroopa veevarude kaitsmise kava eesmärgid. Veealane innovatsioonipartnerlus ühendab avaliku ja erasektori, kes võivad ideed turule tuua. Strateegilise rakenduskava täitmine mitte ainult ei taga, et inimeste, majanduse ja keskkonna vajaduste rahuldamiseks on piisavalt kvaliteetset vett, vaid see aitab ka tugevdada Euroopa veetööstuse olukorda globaalsel turul, mis 2030. aastaks tõenäoliselt kahekordistub.”

Partnerlus viib kokku erinevad valdkonnad, sealhulgas veetööstuse, VKEd, teadusasutused, kohalikud omavalitsused, suured veetarbijad ja finantssektori, et kiirendada innovaatiliste lahenduste väljatöötamist ja kasutuselevõttu Euroopa ja laiema maailma veeprobleemide lahendamiseks.

Euroopa veealane innovatsioonipartnerlus loodi selleks, et 2020. aastaks määratleda, katsetada, suurendada, levitada ja võtta kasutusele innovaatilised lahendused seoses 10 suurima veeprobleemiga. Praegu on välja valitud viis prioriteetset valdkonda:

  • vee korduvkasutatavus ja ringlussevõtt

  • vee ja reovee käitlemine

  • vesi ja energia

  • veega seotud ekstreemolukordade riskijuhtimine

  • ökosüsteemiteenused

Need prioriteedid keskenduvad veesektori probleemidele ja võimalustele ning suurimat mõju avaldavatele innovaatilistele meetmetele. Veevarude haldamine, juhtimismudelid ja seire ning innovatsiooni rahastamine on määratletud kui valdkonnaülesed prioriteedid, mis mõjutavad raamtingimusi, edendavad erinevate prioriteetsete valdkondade sidemeid ning on kõigi muude meetmete eelduseks. Arukad tehnoloogiad on veel üks oluline faktor, mis aitab kaasa kõikide teiste prioriteetide toimimisele.

Teadusuuringute 7. raamprogrammist eraldatav 40 miljonit eurot läheb projektidele, mis aitavad saavutada veealase innovatsioonipartnerluse eesmärke. Konkursikutse on avatud kuni 4. aprillini 2013. (http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=FP7_NEWS&ACTION=D&RCN=34831). Teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraat korraldab potentsiaalsetele konkursil osalejatele 15. jaanuaril 2013 teabepäeva Brüsselis.

Sidusrühmadele on avatud ka võimalus osaleda Euroopa innovatsioonipartnerluse veealases töörühmas: http://ec.europa.eu/environment/water/innovationpartnership/index_en.htm

Järgmised sammud

Euroopa innovatsioonipartnerluse veealane rakkerühm määratleb meetmete konkreetsed eesmärgid, mis esitatakse strateegilises rakenduskavas 2013. aasta alguses. Töörühmades osalemise kutse kehtib eeldatavasti kuni 2013. aasta aprillini.

Taust

Maailma veeturg kasvab kiiresti ning võib 2020. aastaks ulatuda 1 triljoni USA dollarini. Euroopa veega seotud sektorid tegelevad terves maailmas innovaatiliste lahenduste väljatöötamisega, kuid sageli ei suudeta ära kasutada kogu majanduslikku potentsiaali. Turul läbilöömise takistuste kõrvaldamine ning Euroopa konkurentsieeliste edendamine innovatsiooni väärtusahelas aitavad ettevõtetel oma lahendusi turule tuua. Veemajanduse innovatsioonipotentsiaali rakendamine võib aidata märkimisväärselt kaasa töökohtade loomisele ja konkurentsivõime suurendamisele: Euroopa veesektori kasv 1% võrra võib tähendada kuni 20 000 uut töökohta.

Strateegia „Euroopa 2020” juhtalgatuse „Innovatiivne liit” raames väljapakutud Euroopa innovatsioonipartnerluse eesmärk on kiirendada selliste innovatsioonilahenduste väljatöötamist, mis aitaksid lahendada sotsiaalseid probleeme, suurendada Euroopa konkurentsivõimet ning aidata luua töökohti ja soodustada majanduskasvu. Euroopa innovatsioonipartnerlused koondavad erialateadmisi ja ressursse, ühendades innovatsiooni pakkumise ja nõudluse poole ning viies kokku avaliku ja erasektori osalejad ELi, riikide ja piirkondade tasandil. Veealane innovatsiooniparterluse (vt IP/12/470) põhieesmärk on kõrvaldada innovatsiooni takistavad asjaolud. Selleks püütakse kokku viia veega seotud innovatsiooni pakkumise ja nõudluse pool, luua hästitoimivaks osutunud lahenduste levitamise strateegia ning toetada innovatsiooni kiiremat turulejõudmist.

Euroopa veealane innovatsioonipartnerlus on seotud strateegia „Euroopa 2020‟ juhtalgatusega „Ressursitõhus Euroopa”, milles rõhutatakse veevarude säästva majandamise tähtsust. Partnerluse aluseks on ökoinnovatsiooni tegevuskava, mille keskne ülesanne on ergutada innovatsiooni, mille eesmärgiks on keskkonnakoormuse vähenemine, ning kaotada innovatsiooni ja turu vahelised käärid. Innovatsioon on peamine vahend, mille alusel töötati välja Euroopa veevarude kaitset käsitlevas sinises raamatus esitatud poliitikavõimalused. 2012. aasta novembris avaldatud sinine raamat on ELi vastus jätkuvalt haavatava veekeskkonna probleemide lahendamiseks.

Lisateave

Teavet Euroopa innovatsioonipartnerluse veealase töörühma liikmete ja järelduste kohta ning muud lisainfot saab veebisaidilt:

http://ec.europa.eu/environment/water/innovationpartnership/index_en.htm

Kontaktisikud:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar