Navigation path

Left navigation

Additional tools

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2012

Περιβάλλον: 40 εκατομμύρια ευρώ υπέρ των καινοτομιών στον τομέα των υδάτων

Σήμερα έγινε ένα σημαντικό βήμα για την εξεύρεση λύσεων στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη όσον αφορά τη διαχείριση των υδάτων. Το στρατηγικό σχέδιο υλοποίησης (ΣΣΥ) που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας (ΕΣΚ) στον τομέα των υδάτων, υπό την προεδρία του κ. Janez Potočnik, Επιτρόπου αρμόδιου για το περιβάλλον, καθορίζει τομείς προτεραιότητας όπου χρειάζονται λύσεις. Οι ομάδες δράσης θα διαμορφώσουν εργαλεία και μηχανισμούς για την προώθηση των καινοτομιών όσον αφορά τις πολιτικές και τις τεχνολογίες στον τομέα των υδάτων. Το 2013 θα διατεθούν 40 εκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση της έρευνας με στόχο την ενίσχυση προγραμμάτων συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της ΕΣΚ στον τομέα των υδάτων που έχουν σχέση με τους τομείς προτεραιότητας.

Ο κ. Janez Potočnik, Ευρωπαίος Επίτροπος για θέματα περιβάλλοντος, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Χρειαζόμαστε καινοτομία για την επίλυση των προβλημάτων στον τομέα των υδάτων και για την επίτευξη των στόχων του πρόσφατα εγκριθέντος σχεδίου σχετικά με την προστασία των υδάτινων πόρων στην Ευρώπη. Η σύμπραξη για την καινοτομία στον τομέα των υδάτων φέρνει σε επαφή δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που είναι σε θέση να προσφέρουν ιδέες στην αγορά. Η εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου δεν θα διασφαλίσει απλώς επαρκείς ποσότητες καλών υδάτων για την ικανοποίηση των αναγκών του κοινού, της οικονομίας και του περιβάλλοντος, αλλά θα ενισχύσει και τον τομέα των ευρωπαϊκών υδάτων στην παγκόσμια αγορά, η οποία αναμένεται να διπλασιασθεί μέχρι το 2030.»

Η σύμπραξη φέρνει σε επαφή φορείς από τους τομείς του κλάδου των υδάτων, των ΜΜΕ, της ερευνητικής κοινότητας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των μεγαλύτερων χρηστών υδάτων και των εμπλεκόμενων χρηματοδοτικών φορέων, επιδιώκοντας την επιτάχυνση της ανάπτυξης και της εξάπλωσης καινοτόμων λύσεων στα προβλήματα που αντιμετωπίζει στον τομέα των υδάτων η Ευρώπη και ο κόσμος γενικότερα.

Η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας στον τομέα των υδάτων δημιουργήθηκε με στόχο «να εξεύρει, να δοκιμάσει, να ενισχύσει, να διαδώσει και να εφαρμόσει καινοτόμες λύσεις για 10 μεγάλα προβλήματα που έχουν σχέση με το νερό» μέχρι το 2020. Έχουν ήδη επιλεγεί οι εξής πέντε τομείς προτεραιότητας:

  • Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση υδάτων

  • Επεξεργασία υδάτων και λυμάτων

  • Νερό και ενέργεια

  • Διαχείριση κινδύνων στη περίπτωση ακραίων φαινομένων που έχουν σχέση με το νερό

  • Υπηρεσίες οικοσυστήματος

Οι προτεραιότητες αυτές εστιάζουν στα προβλήματα και στις δυνατότητες που υπάρχουν στον τομέα των υδάτων καθώς και στις καινοτόμες δράσεις με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο. Η διαχείριση των υδάτων, τα μοντέλα διαχείρισης και εποπτείας καθώς και η χρηματοδότηση της καινοτομίας έχουν καθορισθεί ως διατομεακές προτεραιότητες που επηρεάζουν τις βασικές συνθήκες πλαίσιο, ευνοούν τις συνέργιες μεταξύ των επιμέρους δράσεων προτεραιότητας και διευκολύνουν όλες τις άλλες δράσεις. Οι ευφυείς τεχνολογίες αποτελούν επιπλέον παράγοντα διευκόλυνσης που διαπερνά όλες τις άλλες προτεραιότητες.

Τα 40 εκατομμύρια ευρώ από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα προορίζονται για σχέδια που έχουν συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της ΕΣΚ στον τομέα των υδάτων. Έχει ήδη δημοσιευθεί σχετική πρόσκληση υποβολής προτάσεων, η προθεσμία της οποίας λήγει στις 4 Απριλίου 2013 (http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=FP7_NEWS&ACTION=D&RCN=34831). Στις 15 Ιανουαρίου 2013 θα οργανωθεί στις Βρυξέλλες από την ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας ενημερωτική ημερίδα για πιθανούς υποψηφίους.

Έχει επίσης δημοσιευθεί πρόσκληση συμμετοχής των άμεσα ενδιαφερομένων στις ομάδες δράσης του ΠΕΚ (Προγράμματος Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας): http://ec.europa.eu/environment/water/innovationpartnership/index_en.htm

Επόμενα βήματα

Η ειδική ομάδα για την ΕΣΚ στον τομέα του ύδατος θα καθορίσει στις αρχές του 2013 συγκεκριμένους στόχους και ορόσημα για τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο ΣΣΥ. Η προθεσμία της πρόσκλησης για τη συμμετοχή στις ομάδες δράσης θα λήξει τον Απρίλιο του 2013.

Ιστορικό

Η παγκόσμια αγορά ύδατος μεγαλώνει με γρήγορο ρυθμό και εκτιμάται ότι θα φτάσει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ μέχρι το 2020. Οι ευρωπαϊκοί τομείς που έχουν σχέση με το νερό, μολονότι δραστηριοποιούνται διεθνώς σχετικά με την ανεύρεση καινοτόμων λύσεων για το νερό, συχνά δεν καταφέρνουν να αξιοποιήσουν πλήρως τις οικονομικές τους δυνατότητες. Η άρση των εμποδίων για εμπορικά επιτεύγματα και η προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Ευρώπης στην αξιακή αλυσίδα της καινοτομίας θα διευκολύνουν τις ευρωπαϊκές εταιρείες να διαθέσουν λύσεις στην αγορά. Η απελευθέρωση του δυναμικού της καινοτομίας στον τομέα της διαχείρισης των υδάτων θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ανταγωνιστικότητα δεδομένου ότι η κατά 1 % αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης του τομέα των υδάτων στην Ευρώπη συνεπάγεται ενδεχομένως μέχρι και 20.000 νέες θέσεις εργασίας.

Οι Ευρωπαϊκές Συμπράξεις Καινοτομίας που προτάθηκαν από την Ένωση Καινοτομίας, που αποτελεί εμβληματική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπης 2020», αποσκοπούν στην επιτάχυνση των καινοτομιών που συμβάλλουν στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης καθώς και στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική ανάπτυξη. Οι ΕΣΚ διευκολύνουν τη συγκέντρωση εμπειρογνωμοσύνης και πόρων, συνδέουν την προσφορά με τη ζήτηση και φέρνουν σε επαφή παράγοντες του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα τόσο σε ενωσιακό όσο και σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Το ΣΣΥ στον τομέα των υδάτων (βλέπε IP/12/470) εστιάζεται στην άρση των εμποδίων για την καινοτομία, συνδέει την προσφορά και τη ζήτηση για καινοτομίες στον τομέα του ύδατος ενώ παράλληλα δημιουργεί στρατηγικές διάδοσης δοκιμασμένων λύσεων και ενισχύει την ταχύτερη προώθηση των καινοτομιών στην αγορά.

Η ΕΣΚ για τα ύδατα συνδέεται με την εμβληματική πρωτοβουλία «Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους» της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η οποία τονίζει τη σημασία της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων. Θα βασισθεί στο σχέδιο δράσης για την οικολογική καινοτομία, το οποίο εστιάζεται στην ενίσχυση των καινοτομιών που μειώνουν τις περιβαλλοντικές πιέσεις και στην κάλυψη του χάσματος μεταξύ καινοτομίας και αγοράς. Η καινοτομία θεωρείται επίσης βασικό εργαλείο για την υποστήριξη των πολιτικών επιλογών που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο στρατηγικής για την προστασία των υδάτων στην Ευρώπη Blueprint to protect Europe's water resources που αποτελεί την απάντηση της ΕΕ στην ευπάθεια του υδάτινου περιβάλλοντος και εκδόθηκε το Νοέμβριο του 2012.

Για περισσότερες πληροφορίες :

Τα συμπεράσματα και η σύνθεση της Διευθύνουσας Επιτροπής της ΕΣΚ για τα ύδατα καθώς και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό υπόβαθρο της ΕΣΚ για τα ύδατα παρατίθενται στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/environment/water/innovationpartnership/index_en.htm

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar