Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 18. december 2012

Miljø: 40 mio. EUR til innovation på vandområdet

Der er i dag taget et vigtigt skridt mod at finde løsninger på de udfordringer, der præger den europæiske vandforvaltning. Det europæiske innovationspartnerskab om vand under ledelse af miljøkommissær Janez Potočnik har vedtaget en strategisk gennemførelsesplan, som fokuserer på de områder, hvor behovet for løsninger er størst. Det er nu op til diverse aktionsgrupper at udarbejde værktøjer og ordninger, der skal fremme innovation inden for vandpolitik og –teknologi. Der er afsat 40 mio. EUR i forskningsmidler for 2013, som skal støtte projekter, som knytter sig til de mål, som det europæiske innovationspartnerskab om vand har sat.

Miljøkommissær Janez Potočnik udtaler: "Vi skal være innovative, hvis vi skal løse vores vandproblemer og nå de mål, vi har sat med den nyligt vedtagne plan for at beskytte Europas vandressourcer. Innovationspartnerskaber om vand samler offentlige og private aktører, som kan bringe nye idéer på banen. Den strategiske gennemførelsesplan vil ikke kun sikre, at der er kvalitetsvand nok til at opfylde befolkningens, erhvervslivets og miljøets behov, den vil også styrke den europæiske vandindustri på verdensmarkedet, som skønnes at være vokset til det dobbelte i 2030."

Partnerskabet samler aktører fra forskellige sektorer, herunder vandindustrien, SMV'er, forskningsmiljøet, lokale regeringer, store vandforbrugere og finansverdenen, med det formål at fremskynde udvikling og brug af innovative løsninger på vandproblemer i og uden for Europa.

Det europæiske innovationspartnerskab om vand er etableret for at identificere, teste, opskalere, udbrede og anvende innovative løsninger på ti store vandproblemer inden 2020. Der er nu udpeget fem prioriterede indsatsområder:

  • Genbrug og genvinding

  • Vand- og spildevandsbehandling

  • Vand og energi

  • Risikostyring af ekstreme hændelser, hvor vand er involveret

  • Økosystemtjenester

De prioriterede områder fokuserer dels på udfordringer og muligheder i vandsektoren, dels på innovative foranstaltninger med størst effekt. Forvaltning af vandressourcer, forvaltningsmodeller og overvågning samt finansiering af innovation er udpeget som tværgående prioriteter, der har indflydelse på rammebetingelserne, fremmer forbindelser mellem prioriterede arbejdsområder og muliggør alle øvrige foranstaltninger. Endvidere spiller intelligent teknologi en vigtig rolle for alle andre prioriteter.

De 40 mio. EUR fra EU's 7. rammeprogram for forskning skal anvendes til projekter, der knytter sig til de mål, som det europæiske innovationspartnerskab om vand har sat. Der er åbnet for indkaldelse af forslag frem til den 4. april 2013: http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=FP7_NEWS&ACTION=D&RCN=34831. Generaldirektoratet for Forskning og Innovation vil den 15. januar 2013 holde en informationsdag for potentielle ansøgere i Bruxelles.

Interessenter kan udtrykke deres støtte til aktionsgrupperne i det europæiske innovationspartnerskab om vand på: http://ec.europa.eu/environment/water/innovationpartnership/index_en.htm.

Næste skridt

Taskforcen for det europæiske innovationspartnerskab om vand vil i begyndelsen af 2013 opstille konkrete mål og delmål for de aktiviteter, der er fastsat i den strategiske gennemførelsesplan. Der kan udtrykkes støtte til aktionsgrupperne frem til april 2013.

Baggrund

Verdensmarkedet for vand vokser hastigt og skønnes at beløbe sig til 1 billion USD i 2020. De europæiske vandsektorer arbejder på verdensplan for at udvikle innovative løsninger, men kan ofte ikke udfolde deres fulde økonomiske potentiale. Fjernelse af hindringer for markedsgennembrud og fremme af Europas komparative fordele i innovationsværdikæden vil gøre det lettere for europæiske virksomheder at afsætte løsninger på markedet. Frigørelsen af innovationspotentialet inden for vandforvaltning vil kunne yde et betydeligt bidrag til jobskabelsen og konkurrencedygtigheden - en vækststigning på 1 % i Europas vandindustri vil kunne skabe op til 20 000 nye job.

Europæiske innovationspartnerskaber er et redskab, som er foreslået under Europa 2020-flagskibsinitiativet Innovation i EU og har til formål at fremskynde innovation, som bidrager til at løse samfundsmæssige udfordringer, øger Europas konkurrencedygtighed og bidrager til jobskabelse og økonomisk vækst. Europæiske innovationspartnerskaber samler ekspertise og ressourcer ved at forbinde innovationsudbud og -efterspørgsel og offentlige og private aktører på europæisk, nationalt og regionalt niveau. Det europæiske innovationspartnerskab om vand (se IP/12/470) drejer sig om at fjerne innovationsbarrierer, skabe forbindelse mellem udbuds- og efterspørgselssiden i vandsektoren, udbrede dokumenterede løsninger og bringe nyskabelser hurtigere ud på markedet.

Det europæiske innovationspartnerskab om vand er knyttet til Europa 2020-flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt Europa, der lægger stor vægt på en bæredygtig vandforvaltning. Partnerskabet vil bygge på En handlingsplan for miljøinnovation, der sigter på at fremme innovation, som mindsker belastningen af miljøet såvel som afstanden mellem innovation og markedet. Innovation er også udpeget til at være et centralt værktøj i forbindelse med de politiske foranstaltninger, der skal udarbejdes under Planen for at beskytte Europas vandressourcer – EU's reaktion på vandmiljøets fortsatte sårbarhed – som Europa-Kommissionen vedtog i november 2012.

Yderligere oplysninger

Konklusioner, baggrund og sammensætning af styregruppen for det europæiske innovationspartnerskab om vand kan findes på webstedet:

http://ec.europa.eu/environment/water/innovationpartnership/index_en.htm.

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar